6,0850 zł
-1,46% -0,0900 zł
Energa S.A. (ENG)

Zawiązanie rezerwy przez spółkę zależną

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-29
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zawiązanie rezerwy przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ENERGA SA informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku powziął informację o zawiązaniu przez spółkę zależną - Energa-Obrót SA rezerwy księgowej w wysokości 31,2 mln zł. Rezerwa została zawiązana w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, oddalającym powództwo Energa-Obrót SA w jednej ze spraw, o których mowa w raporcie bieżącym nr 37/2017 z dnia 11 września 2017 r.

Rezerwa została zawiązana w celu zabezpieczenia środków finansowych na ewentualną konieczność zapłaty w przyszłości wszelkich kar umownych wynikających z ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Na dzień dzisiejszy utworzona rezerwa w całości zabezpiecza roszczenia wobec Spółki Energa-Obrót SA na okoliczność ewentualnej ich przyszłej zapłaty.

Szacowany wpływ na wynik EBITDA Grupy ENERGA za I półrocze 2019 roku wynosi 31,2 mln zł.

Zawiązanie rezerwy nie jest równoznaczne ze zmianą stanowiska prezentowanego przez Energa-Obrót SA co do nieważności umów, o których mowa w raporcie bieżącym nr 37/2017 z dnia 11 września 2017 r. Spółce Energa-Obrót SA przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. prawomocnego wyroku.

Energa-Obrót SA zawarła dotychczas pięć ugód z pozwanymi farmami wiatrowymi, a także prowadzi spory sądowe oraz negocjacje z innymi podmiotami, których wynikiem może być zawarcie kolejnych ugód, tj. ostateczne polubowne zakończenie sporów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report title: Creation of a provision by a subsidiary


Date: 29 August 2019


Current Report No. 26/2019


Legal basis


Article 17(1) of the MAR – Confidential information.


The Management Board of ENERGA SA hereby informs that on 29 August 2019
it learned that a subsidiary – Energa-Obrót SA – has created a provision
in the amount of PLN 31.2 million. The provision was created in
connection with the final judgment of the Court of Appeal in Gdańsk
dismissing the action of Energa-Obrót SA in one of the cases referred to
in current report no. 37/2017 of 11 September 2017.


The provision was created in order to secure financial resources for
possible future payment of any contractual penalties resulting from
framework contracts for the sale of property rights resulting from
renewable energy certificates. As of today, the provision created fully
secures claims against Energa-Obrót SA in case of their possible future
payment.


The estimated impact on the EBITDA of the ENERGA Group for the first
half of 2019 is PLN 31.2 million.


The creation of the provision is not tantamount to a change in the
position presented by Energa-Obrót SA regarding the invalidity of the
contracts referred to in current report No. 37/2017 of 11 September
2017. Energa-Obrót SA has the right to file a cassation appeal against
the above-mentioned final judgment.


So far, Energa-Obrót SA has concluded five settlements with the
defendant wind farms, and is conducting court disputes and negotiations
with other entities, which may result in further settlements, i.e.
ultimately an amicable conclusion of the disputes.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-29 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2019-08-29 Grzegorz Ksepko p.o. Prezesa Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.