REKLAMA

ENERGA S.A.: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.

2022-08-03 16:01
publikacja
2022-08-03 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA („Emitent”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 roku zawarta została warunkowa umowa sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. („Warunkowa Umowa Sprzedaży”), („PGG”). Stronami sprzedającymi w Warunkowej Umowie Sprzedaży są: ECARB Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta), PGNiG Termika S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ENEA S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. oraz WĘGLOKOKS S.A., a stroną kupującą jest Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej („Skarb Państwa”).

Zgodnie z Warunkową Umową Sprzedaży, ECARB Sp. z o.o. dokona zbycia na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych przez siebie akcji PGG, tj. 6.000.000 akcji zwykłych imiennych (stanowiących 15,32% kapitału zakładowego PGG), za łączną cenę 1 zł za wszystkie posiadane akcje. Wartość inwestycji w PGG w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa na dzień 31 marca 2022 roku wynosiła zero zł, w związku z czym transakcja sprzedaży akcji PGG nie będzie miała istotnego wpływu na wynik netto Emitenta i Grupy Energa.

Przeniesienie prawa własności akcji PGG na Skarb Państwa nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) z przysługującego prawa pierwokupu, stosownie do treści art. 3a ust.1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

W wyniku zbycia akcji PGG Grupa Energa przestanie być właścicielem aktywów sektora wydobycia węgla kamiennego, co jest zgodne realizacją jej celów strategicznych w zakresie dekarbonizacji.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż jego intencją jest poinformowanie w formie odrębnego raportu bieżącego wyłącznie o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających realizację Warunkowej Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności o skorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu, o którym mowa powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 38/2022


Date: 3 August 2022


Subject: Conditional agreement for sale of shares in PGG


Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information


The Management Board of Energa SA ("Issuer") informs that on 3 August
2022 a conditional agreement was signed for the sale of shares of Polska
Grupa Górnicza S.A. (”Conditional Sale Agreement”), („PGG”). The sellers
in the Conditional Sale Agreement include: ECARB Sp. z o.o. (the
Issuer’s subsidiary), PGNiG Termika S.A., PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A., ENEA S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Towarzystwo
Finansowe Silesia Sp. z o.o. and WĘGLOKOKS S.A., and the purchaser is
the State Treasury of Republic of Poland (”State Treasury”).


According to the Conditional Sale Agreement, ECARB Sp. z o.o. will sell
to the State Treasury all possessed shares in PGG, i.e. 6 000 000
ordinary registered shares (representing 15.32% in the PGG’s share
capital), for the amount of PLN 1 for all possessed shares. The value of
the investment in PGG in the Energa Group’s latest published
consolidated financial statements as at 31 March 2022 amounted to PLN 0,
therefore the sale of PGG shares will not have a significant impact on
the net result of the Issuer and of the Energa Group.


The transfer of the ownership of shares will take place provided that
the National Support Centre for Agriculture (“KOWR”) will not exercise
the pre-emption right, pursuant to art. 3a section 1 of the Act of 11
April 2003 on the shaping of the agricultural system.


As a result of the sale of shares in PGG, the Energa Group will not to
be the owner of the hard coal mining sector assets, what is consistent
with the implementation of its strategic goals in the field of
decarbonization.


At the same time, the Issuer explains that its intention is to inform in
the form of a separate current report only about the occurrence of
circumstances preventing the implementation of the Conditional Sale
Agreement, including in particular the exercise by KOWR of the
pre-emption right mentioned above.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-03 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2022-08-03 Janusz Szurski Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki