REKLAMA

ENERGA S.A.: Zawarcie przez Energa SA z Enea S.A. Porozumienia Dotyczącego Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C"

2020-02-13 20:16
publikacja
2020-02-13 20:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zawarcie przez Energa SA z Enea S.A. Porozumienia Dotyczącego Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Energa SA informuje, że w dniu 13 lutego 2020 r. zostało zawarte Porozumienie Dotyczące Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C", pomiędzy Energą SA („Energa”) i Eneą S.A. („Enea”) („Porozumienie"). Na podstawie Porozumienia Energa i Enea (dalej łącznie „Sponsorzy") postanowili zawiesić finansowanie Projektu budowy nowego bloku węglowego – planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy ok. 1000 MW („Projekt"). Zawieszenie finansowania następuje w szczególności w związku z potrzebą i na czas przeprowadzenia przez Sponsorów analiz w zakresie dalszych działań w Projekcie, w tym jego dalszego finansowania. Szczegółowy przedmiot, harmonogram oraz sposób przeprowadzenia analiz zostanie uzgodniony przez Sponsorów w terminie 10 dni od dnia zawarcia Porozumienia. Analizy będą w szczególności dotyczyć parametrów technicznych, technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych Projektu.

Sponsorzy są stronami porozumienia z 28 grudnia 2018 r. zawartego ze Spółką Elektrownia Ostrołęka Sp. z o. o., realizującą Projekt („Spółka"), określającego m.in. limity finansowego zaangażowania Sponsorów (Energa oraz Enea) w Projekt („Porozumienie Grudniowe”). Dodatkowe kwestie dotyczące finansowania Projektu zostały uzgodnione w Porozumieniu w sprawie finansowania budowy Elektrowni Ostrołęka C zawartym w dniu 30 kwietnia 2019 r. pomiędzy samymi Sponsorami („Porozumienie Kwietniowe"). O obu tych porozumieniach Energa informowała w raportach bieżących nr 55/2018 z 28 grudnia 2018 roku oraz 7/2019 z 30 kwietnia 2019 roku.

Niezależnie od składanych w powołanych powyżej Porozumieniach deklaracji zaangażowania finansowego w Projekt, Sponsorzy biorą także udział w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego, jednakże dotychczasowy przebieg działań zmierzających do pozyskania inwestora dla Projektu, nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.

W ostatnim czasie wystąpił ponadto szereg okoliczności, mogących mieć w ocenie Sponsorów wpływ na Projekt, co skutkuje koniecznością kompleksowego przeanalizowania kwestii dalszych działań w Projekcie, w tym jego dalszego finansowania. Sponsorzy wskazali tu w szczególności (i) planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej oraz (ii) nową politykę kredytową Europejskiego Banku Inwestycyjnego wobec sektora elektroenergetycznego (Energy Lending Policy) wraz z powiązaną z nią inicjatywą Komisji Europejskiej z 11 grudnia 2019 r. w zakresie tzw. Zielonego Ładu, czyli planu działań zmierzających do zapewnienia neutralności klimatycznej UE do 2050 roku, i wreszcie (iii) wezwanie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. z dnia 5 grudnia 2019 r. na sprzedaż 100% akcji Energa, którego zarówno przebieg, jak i wynik, mogą istotnie wpłynąć na kwestie dotyczące modelu finansowania Projektu.

Powyższe okoliczności, stanowią w ocenie Sponsorów nadzwyczajną zmianę uwarunkowań, których Sponsorzy nie przewidywali na etapie podejmowania decyzji w przedmiocie i sposobie finansowania Projektu. Okoliczności te uzasadniają zawieszenie finansowania Projektu na czas planowanych zgodnie z Porozumieniem analiz.

Sponsorzy przyjęli, że zawieszenie finansowania Projektu będzie powodowało konieczność zawieszenia przez Spółkę zawartego przez nią Kontraktu na Budowę Elektrowni Ostrołęka C z dnia 12 lipca 2018 r., a także Umowy na przebudowę infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z dnia 4 października 2019 r. Porozumienie nie wpływa na moc obowiązującą dotychczasowych porozumień pomiędzy Sponsorami oraz pomiędzy Sponsorami i Spółką, w szczególności nie wpływa na dotychczasowe ustalenia odnośnie do zasad finansowania Projektu oraz formuły rozliczeń między Sponsorami przyjętych na podstawie Porozumienia Grudniowego i Porozumienia Kwietniowego.

Energa uznaje Porozumienie oraz okoliczności w nim powołane, a także przewidywane w nim działania, jako informacje istotne dla rynku, ze względu na strategiczny charakter Projektu, jako jednej z najbardziej kluczowych inwestycji Energi. Energa poinformuje rynek o przyjętym z Enea harmonogramie i przedmiocie analiz.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 8/2020


Date: 13 February 2020


Subject: Conclusion of the Memorandum of Understanding on Further
Actions within the Ostrołęka C Project between Energa SA and Enea S.A.


Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information


The Management Board of Energa SA informs that on 13 February 2020 a
Memorandum of Understanding on Further Actions within the Ostrołęka C
Project was concluded between Energa SA (Energa) and Enea S.A. (Enea)
(Memorandum of Understanding). Under the Memorandum of Understanding,
Energa and Enea (hereinafter jointly: Sponsors) decided to suspend
financing of the Project involving construction of a new coal-fired
unit, i.e. the planned Ostrołęka C power plant in Ostrołęka with the
capacity of approx. 1,000 MW (Project). The financing is suspended in
particular in connection with the need to and for the duration of
analyses to be carried out by the Sponsors regarding further actions in
the Project, and its further financing. The detailed scope, schedule and
method of conducting the analyses will be agreed on by the Sponsors
within 10 days of the conclusion date of the Memorandum of
Understanding. In particular, technical, process, economic and
organisational parameters of the Project will be analysed.


The Sponsors are parties to the Memorandum of Understanding of 28
December 2018 concluded with Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o., a company
which carries out the Project (Company), which defines, among others,
limits of financial involvement of the Sponsors (Energa and Enea) in the
Project (December Memorandum of Understanding). Additional Project
financing issues were agreed in the Memorandum of Understanding on
financing the construction of the Ostrołęka C Power Plant, concluded on
30 April 2019 between the Sponsors (April Memorandum of Understanding).
Energa announced both of these Memoranda of Understanding in its current
report No. 55/2018 of 28 December 2018 and 7/2019 of 30 April 2019.


Regardless of the declarations on Project financial involvement as
expressed in the said Memoranda of Understanding, the Sponsors are also
involved in seeking external financing, however the existing efforts to
acquire an investor for the Project have not brought the expected
results.


Recently, a number of circumstances have occurred which, in the
Sponsors’ opinion, may impact the Project. As a result, further actions
related to the Project and its further financing need to be analysed
comprehensively. The Sponsors mentioned in particular (i) planned
changes of the European Union’s policy on the electricity sector and
(ii) the new Energy Lending Policy of the European Investment Bank along
with the related initiative of the European Commission of 11 December
2019 on the Green Deal, aiming to reach a climate-neutral Europe by
2050, and ultimately (iii) the Call by Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
of 5 December 2019 to sell 100% of Energa shares, the progress and
result of which may considerably affect the aspects of the Project
financing model.


In the Sponsors’ opinion, these circumstances are an extraordinary
change of conditions not expected by the Sponsors when making the
decision on the subject and method of Project financing. These
circumstances justify suspension of Project financing for the duration
of analyses planned in accordance with the Memorandum of Understanding.


The Sponsors assumed that suspension of project financing will require
the Company to suspend the Contract for the Construction of Ostrołęka C
Power Plant of 12 July 2018 and the Agreement on reconstruction of the
railway infrastructure for Ostrołęka C Power Plant of 4 October 2019.
The Memorandum of Understanding does not affect the validity of the
existing memoranda of understanding between the Sponsors as well as
between the Sponsors and the Company, in particular it does not affect
the existing arrangements made with regard to Project financing and the
formula of settlements between the Sponsors, adopted on the basis of the
December Memorandum of Understanding and April Memorandum of
Understanding.


Energa treats the Memorandum of Understanding and circumstances referred
to therein, as well as the actions listed therein, as information
relevant for the market, given the strategic nature of the Project as
one of the most key investment projects of Energa. Energa will inform
the market of the schedule adopted with Enea and of the subject of
analyses.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-13 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Komunikacji
2020-02-13 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Korporacyjnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki