8,02 zł
2,17% 0,17 zł
Energa S.A. (ENG)

Wyrażenie zgody przez Zarząd ENERGA SA i przez zgromadzenie wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-27
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Wyrażenie zgody przez Zarząd ENERGA SA i przez zgromadzenie wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018, Zarząd ENERGA SA („Emitent”) informuje,
że w dniu 27 marca 2018 roku powziął decyzję o głosowaniu na zgromadzeniu wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. („Zamawiający”, „Spółka”) za wyrażeniem zgody na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” („Postępowanie”, „Zamówienie”) poprzez wybór Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S. jako Generalnego Wykonawcy, który zaoferował wykonanie przedmiotu Zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5 049 729 000,00 zł, 6 023 034 950,00 zł brutto. Zgoda ma być wyrażona pod warunkiem skutecznego (tj. wskazującego na brak przesłanek uzasadniających wykluczenie wykonawcy bądź odrzucenie jego oferty) złożenia przez Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S. wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
Ponadto Emitent informuje, że powziął informację o podjęciu przez zgromadzenie wspólników Spółki w dniu 27 marca 2018 roku uchwały o wyrażeniu zgody na rozstrzygnięcie Postepowania, zgodnie z powyższą decyzją Emitenta.
Podjęcie przez zgromadzenie wspólników Spółki przedmiotowej uchwały nie jest równoznaczne z:
podjęciem przez zarząd Spółki decyzji o wyborze Generalnego Wykonawcy,nie oznacza więc rozstrzygnięcia Postępowania przez Zamawiającego;
wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym Wykonawcą – do wyrażenia takiej zgody konieczna jest bowiem między innymi uprzednia zgoda Rady Nadzorczej Emitenta;
wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy.
Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej umową.
Emitent w osobnych raportach bieżących przekaże dalsze informacje o Postępowaniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 13/2018


Date of preparation: 27 March 2018


Short name of Issuer: ENERGA SA


Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – confidential information


Subject:The approval by the Management Board of ENERGA SA and by the
general meeting of shareholders of Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. for
the conclusion of the public contract awarding procedure under the name
“Construction of Ostrołęka Power Plant C with approx. 1,000 MW power
output”


Content of report:


In relation to the Current Report No. 11/2018, the Management Board of
ENERGA SA (“Issuer”) hereby informs that on 27 March 2018 it decided to
vote at the general meeting of the company Elektrownia Ostrołęka sp. z
o.o. (“Ordering party”, “Company”) in favour of granting the approval
for the conclusion of the public contract awarding procedure under the
name “Construction of Ostrołęka Power Plant C with approx. 1,000 MW
power output” (“Procedure”, “Contract”) by selecting the Consortium of
GE Power Sp. z o.o. and Alstom Power System S.A.S as the General
Contractor, whose bid was to execute the subject matter of the Contract
in compliance with the parameters set out in the offer for the amount of
PLN 5,049,729,000.00 net, PLN 6,023,034,950.00 gross. The approval of
the Company’s general meeting of shareholders shall be granted subject
to effective (i.e. indicating the absence of any premises justifying the
exclusion of the contractor or the rejection of the tender thereof)
submission by Consortium of GE Power Sp. z o.o. and Alstom Power System
S.A.S of all the documents and representations required, pursuant to
Art. 26 section 1 of 29 January 2004 Public Procurement Law (Journal of
Laws of 2017, item 1579, as amended).


Moreover, the Issuer also informs that it gained knowledge of the
adoption by the Company’s general meeting of shareholders on 27 March
2018 of a resolution on granting the approval for the conclusion of the
procedure, in accordance with the Issuer’s decision referred to
hereinabove.


The adoption by the Company’s general meeting of shareholder of the said
resolution is not equivalent to:


-the decision being taken by the Company's Management Board to select
the General Contractor, hence it does not mean the conclusion of the
Procedure by the Ordering Party;


-the consent given to enter into a contract with the General Contractor
– in order to give such a consent it is necessary to obtain the required
corporate approvals, including the consent of the Issuer's Supervisory
Board;


-the agreement to issue a notice to proceed (NTP) – the issue of NTP
requires, among others, prior consent of the Issuer’s Supervisory Board
and prior qualified consent of the Issuer's General Meeting to join the
Construction Stage.


It is estimated that the capital expenditure related to the conclusion
of the agreement between the Ordering party and the General Contractor
until the NTP is issued will not exceed the equivalent of 4% of the
price under the contract.


The Issuer will provide further information on the Procedure in separate
current reports.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-27 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2018-03-27 Alicja Barbara Klimiuk p.o. Prezesa Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl