9,37 zł
-0,43% -0,04 zł
Energa S.A. (ENG)

Wyniki aukcji rynku mocy na 2023 rok opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-24
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Wyniki aukcji rynku mocy na 2023 rok opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku, Zarząd Energa S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2018 r., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podały do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2023, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 202,99 zł/kW/rok.

- Spółki Grupy Energa zawarły umowy mocowe na 1 rok (tj. na rok 2023) z obowiązkiem mocowym na poziomie 477 MW, z których łączne przychody mogą wynieść 96,8 mln zł.

- Ponadto spółka Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. („Spółka”), w której Energa S.A. posiada 50% udziałów i taką samą liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników, zawarła umowę mocową na 15 lat z obowiązkiem mocowym na poziomie 853 MW, z której przychody mogą wynieść 173 mln zł rocznie od 2023 roku (przychody w okresie 15 lat mogą wynieść 2 596 mln zł), przy czym cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

Jedynie w przypadku, gdyby ostateczne wyniki aukcji różniły się od wstępnych wyników, Energa S.A. poda do publicznej wiadomości odpowiednio skorygowane dane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Results of the capacity market auction for 2023 published by
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.


Date: 24th of December 2018


Report no.: Current report no. 54/2018


Legal basis: Article 17(1) MAR - confidential information


Following report no. 53/2018 dated 21 December 2018, the Management
Board of ENERGA announces that on 22nd of December 2018 Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. published initial result of the capacity market
main auction for 2023, including the closing price for the capacity
auction which is 202.99 PLN/kW/annum.


- The Energa Group companies concluded capacity agreements for 1 year
(ie for 2023) with a capacity obligation of 477 MW, under which the
total revenues may amount to PLN 96.8 million.


- Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("Company"), in which Energa S.A.
holds 50% of shares and the same number of votes at the shareholders’
meeting, concluded capacity agreement for 15 years with a capacity
obligation of 853 MW, under which the revenues may amount to PLN 173
million per one year, starting form year 2023 (revenues over a period of
15 years, may amount to PLN 2 596 million), whereas the price of the
capacity obligation for long-term capacity contracts will be subject to
an annual indexation of the average annual consumer price index.


The auction closing price provided does not constitute the final
capacity auction result. The final results of the capacity auction shall
be announced by the President of the Energy Regulatory Office in the
Public Information Bulletin on his website, on the first working day
following the 21st day after the end of the capacity auction. Until
then, all contracts of sale of capacity obligations are conditional.


Only if the final auction results differ from the interim results, will
Energa S.A. publicly announce adjusted data.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-24 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2018-12-24 Alicja Barbara Klimiuk p.o. Prezesa Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl