7,5700 zł
0,93% 0,0700 zł
Energa S.A. (ENG)

Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2020

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-07
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące Członka Zarządu Spółki powołanego w dniu 6 lutego 2020 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w skład Zarządu VI kadencji Energa SA od dnia 10 lutego 2020 roku.

Pan Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Finansowych

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (1995), Francusko-Polskich Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów (1995), Podyplomowych Studiów Podatkowych (2001), Podyplomowych Studiów Menedżerskich – Executive MBA (2010) organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów i Rotterdam School of Management Erasmus University.

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. – najpierw w Dziale Finansowym Danone Polska Sp. z o.o., a następnie w Departamencie Analiz Przedsiębiorstw w banku Credit du Nord we Francji.

W 1996 r. rozpoczął pracę w Agencji Rozwoju Pomorza SA (ARP SA) – początkowo jako specjalista ds. inwestycji, później jako dyrektor finansowy – prokurent. W 2007 r. objął tu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych. W ramach pracy w ARP SA zajmował się też restrukturyzacją przedsiębiorstw państwowych, m.in. organizował finansowanie ich działalności, przygotowywał oraz wdrażał programy efektywnościowe i naprawcze, systemy budżetowania i controlingu. W l. 2009-2016 kierował też Funduszem Kapitałowym ARP SA, w ramach którego realizowano inwestycje w innowacyjne projekty (start-upy). Równocześnie, w l. 2000–2007, pracował na stanowisku dyrektora finansowego, wiceprezesa, prezesa zarządu w Grupie Zarządzającej Pomerania SA. Prowadził tu projekty inwestycyjne w obszarze nieruchomości komercyjnych.

Od marca 2016 r. jako wiceprezes Zarządu Energi Operatora SA odpowiadał za Pion Finansów i Regulacji oraz Pion Usług Dystrybucyjnych. W obszarze Pionu Finansów i Regulacji nadzorował budżetowanie i kontroling działalności spółki, jak i całej Linii Biznesowej Dystrybucja Energi SA. Zarządzał także płynnością finansową spółki we współpracy z Energą SA. Nadzorował organizowanie i monitorowanie finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej z instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także politykę regulacyjną, w tym ustalanie wszystkich elementów przychodu regulowanego OSD. W ramach Pionu Usług Dystrybucyjnych nadzorował obszar pomiarów, spraw związanych z obsługą odbiorców oraz obszar rozliczeń z odbiorcami i rynkiem bilansującym.

Był członkiem rad nadzorczych Mikrostyk SA, MODE SA, Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., INVENO Sp. z o.o., i-Find.pl Sp. z o.o., i-Trends Sp. z o.o.

Odbył szkolenia z zakresu MSR, fuzji i przejęć korporacyjnych. Posiada państwowy dyplom dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Pan Marek Kasicki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 7/2020


Date: 7 February 2020


Subject: Supplementary information on the person appointed to the
position of Member of the Management Board of Energa SA -
supplementation of the current report No. 6/2020


Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings –
current and periodic information


The Management Board of Energa SA (the "Company") hereby provides
information on the Member of the Management Board of the Company
appointed on 6 February 2020 by the Supervisory Board of the Company to
the Management Board of the 6th term of office of Energa SA as of 10
February 2020.


Mr. Marek Kasicki – Vice-President of the Management Board of Energa SA
for Finance


A graduate of the Faculty of Management and Economics at the Gdańsk
University of Technology (1995), French-Polish Postgraduate Studies in
Banking and Finance (1995), Postgraduate Tax Studies (2001),
Postgraduate Management Studies - Executive MBA (2010) organised by the
Gdańsk Foundation for Management Education and Rotterdam School of
Management Erasmus University.


He started his professional career in 1995 - first in the Financial
Department of Danone Polska Sp. z o.o. and then in the Enterprise
Analysis Department of Credit du Nord bank in France.


In 1996, he joined Agencja Rozwoju Pomorza SA (ARP SA) - initially as an
investment specialist, later as financial director - proxy. In 2007, he
took over the post of Vice-President of the Management Board for
Finance. As part of his work for ARP SA, he also dealt with the
restructuring of state-owned enterprises, including organisation of the
financing of their operations, preparation and implementation of
effectiveness and remedial programmes, budgeting and controlling
systems. In the years 2009-2016, he also managed the ARP SA Capital
Fund, under which investments in innovative projects (start-ups) were
implemented. At the same time, in the years 2000-2007, he worked as
Financial Director, Vice-President, President of the Management Board of
the Pomerania SA Management Group. In this capacity he implemented
investment projects in the area of commercial real estate.


From March 2016, as Vice-President of the Management Board of Energa
Operator SA, he was responsible for the Finance and Regulation Division
and the Distribution Services Division. In the Finance and Regulation
Division, he supervised the budgeting and controlling of the company's
operations, as well as the entire Distribution Business Line of Energa
SA. He also managed the company's financial liquidity in cooperation
with Energa S.A. He supervised the organisation and monitoring of
financing of operational and investment activities from financial
institutions, including the European Investment Bank and the European
Bank for Reconstruction and Development, as well as regulatory policy,
including the determination of all elements of regulated income of DSOs.
Within the Distribution Services Division, he supervised the area of
metering, issues related to customer service and the area of settlements
with customers and the balancing market.


He was a member of the supervisory boards of Mikrostyk SA, MODE SA,
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., INVENO Sp.
z o.o., i-Find.pl Sp. z o.o., i-Trends Sp. z o.o.


He has undergone training in IAS, corporate mergers and acquisitions. He
has a state diploma for Candidates for Supervisory Board Members in
State Treasury Companies.


Mr. Marek Kasicki is not engaged in any form of business activity
competitive to Energa SA, does not participate in a competitive company
or partnership, as a partner of a civil law partnership, a partnership
or as a member of a company body and does not participate in any other
competitive legal person as a member of its body as well as he is not
listed in the Register of Insolvent Debtors maintained under the
National Register Court Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-07 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Korporacyjnych
2020-02-07 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Operacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.