7,5400 zł
-0,46% -0,0350 zł
Energa S.A. (ENG)

Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 37/2019

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-17
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 37/2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych w dniu 13 grudnia 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w skład Zarządu VI kadencji Energa SA od dnia 17 grudnia 2019 roku.

Pan Jacek Goliński – Prezes Zarządu Energa SA

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej (studia magisterskie, 2014). W roku 2017 ukończył studia Podyplomowe z zakresu Ekonomiki Rolnictwa i Agroenergetyki, natomiast w 2018 roku ukończył studia Podyplomowe Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, które pomagają w pogłębieniu umiejętności menedżerskich integrując kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich.

Od października 2019 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu ORLEN Paliwa sp. z o.o. kierując, zarządzając i nadzorując działalność spółki w ramach kolegialnego Zarządu. Zapewniał rozwój spółki, w tym poprzez poszukiwanie rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych lub doskonalenia już wykorzystywanych przez spółkę procesów, mechanizmów, technologii i rozwiązań oraz wytwarzanych lub dystrybuowanych przez spółkę produktów lub świadczonych usług.

Od maja 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A. zarządzając działalnością spółki oraz nadzorując realizację jej kluczowych wskaźników efektywności. Opracował i sprawował nadzór nad wdrożeniem strategii spółki, jak również nadzorował planowanie oraz realizację inwestycji. Doprowadził, m.in. do zawarcia z Ciech S.A. oraz Ciech Soda Polska S.A. porozumienia dotyczącego infrastruktury technicznej umożliwiającego połączenie instalacji przesyłowych solanki Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra z instalacją przesyłową solanki Kopalni Soli Mogilno w jeden układ logistyczny, pod pełną kontrolą IKS „Solino” S.A.

Od maja 2017 roku jako Dyrektor Generalny Oddziału Gdańsk w Energa Operator S.A. realizował procesy biznesowe, w tym operacyjne zarządzanie majątkiem sieciowym, optymalizację procesów inwestycyjnych pod kątem efektywności ponoszonych nakładów oraz optymalizację procesów podnoszących efektywność ekonomiczną Oddziału.

W 2014 roku prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa energetycznego oraz był Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży w PKP Energetyka S.A. W latach 2007-2013 związany z Energa-Obrót S.A., w której pełnił funkcje Pełnomocnika Zarządu i nadzorował realizację planów handlowych, budowanie portfela zakupowego oraz bezpośrednią opiekę nad klientami strategicznymi. W latach 2004-2007 koordynował zadania w obszarze handlowym, m.in. w Carlsberg Polska, Wella Polska i ZT Kruszwica.

Dotychczasowa kariera zawodowa związana jest przede wszystkim z zarządzaniem, nadzorowaniem działalności spółki, a także marketingiem i realizacją wyznaczonych celów sprzedażowych oraz optymalizacją procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w sektorze energetycznym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Goliński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Jacek Goliński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Pani Adrianna Sikorska - Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Komunikacji

Od 17 grudnia ub. r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Energa SA. Odpowiedzialna za komunikację, społeczną odpowiedzialność biznesu, sponsoring oraz marketing.

Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarach informacji, analiz i bezpieczeństwa. Dysponuje praktyczną wiedzą z zakresu budowania strategii komunikacji oraz wiedzą związaną z mechanizmami finansowymi występującymi w podmiotach gospodarczych. Posiada doświadczenie w kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, tj. w komunikacji, bezpieczeństwie, finansach, logistyce i zasobach ludzkich.

W l. 2016-2019 na stanowiskach zarządczych i kierowniczych w sektorze energii, związana zawodowo z podmiotami Grupy Kapitałowej PKN Orlen. W l. 2013-2016 prowadziła działalność konsultingową w zakresie wykrywania ryzyk, nieprawidłowości w biznesie i ich eliminacji. W l. 2007-2013 ekspert CBA ds. analiz gospodarczych. W l. 1993-2007 na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w Policji.

Ukończyła studia podyplomowe Executive MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie, Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Adrianna Sikorska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pani Adrianna Sikorska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 2/2020


Date: 17 January 2020


Subject: Supplementary information on persons appointed to the positions
of Members of the Management Board of Energa SA - supplementation of the
current report No. 37/2019


Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings –
current and periodic information


The Management Board of Energa SA (the "Company") hereby provides
information on the Members of the Management Board of the Company
appointed on 13 December 2019 by the Supervisory Board of the Company to
the Management Board of the 6th term of office of Energa SA as of 17
December 2019.

Mr. Jacek Goliński – President of the Management Board of Energa SA


He is a graduate of the Faculty of Economics and Management at the
Koszalin University of Technology (MA studies, 2014). In 2017, he
completed a postgraduate studies program in agricultural economics and
agro-energetics, and in 2018, he completed a postgraduate studies
program Executive Master of Business Administration at the University of
Commerce and Services in Poznań, which help him to improve his
managerial skills integrating competencies from such areas as
management, finance and soft skills.


Beginning in October 2019, he performed the function of President of the
Management Board of ORLEN Paliwa Sp. z o.o., directing, managing and
supervising the company’s activity within a collective Management Board.
He focused on developing the company, among others by seeking solutions
aimed at the creation of new and development of the current processes,
mechanisms, technologies and solutions that were used by the company,
products it manufactured or distributed, and the services that it
provided.


Beginning in May 2018, he performed the function of President of the
Management Board of Inowrocławskie Kopalnie Soli “Solino” S.A., managing
the company’s activity and supervising the implementation of its Key
Performance Indicators. He developed and supervised the implementation
of the company’s strategy and also supervised the planning and
implementation of investments. He effected, among others, conclusion
with Ciech S.A. and Ciech Soda Polska S.A. an agreement related to
technical infrastructure that enabled combining the saline solution
transmission systems of the Salt Mine and the Underground Crude Oil and
Fuel Storage Depot “Góra” with the saline solution transmission system
of the Mogilno Salt Mine into a single logistics unit, under full
control of IKS “Solino” S.A.


Beginning in May 2017, as General Director of the Gdańsk Branch of
Energa Operator S.A., he performed business processes, including
operational management of grid assets, optimization of investment
processes in terms of effectiveness of the expenditures made and
optimization of processes that improve economic effectiveness of the
Branch.


In 2014 he operated as a sole proprietor in the field of energy
consulting and was a Regional Sales Manager in PKP Energetyka S.A.
Between 2007 and 2013, Mr. Jacek Goliński was associated with
Energa-Obrót S.A., where he performed the function of an Authorized
Representative of the Management Board and supervised the implementation
of commercial plans, the building of the purchasing portfolio and direct
care of strategic clients. Between 2004 and 2007, he coordinated tasks
in the commercial area, among others in Carlsberg Polska, Wella Polska
and ZT Kruszwica.


His current professional career is mostly associated with management,
supervision over the company’s activity as well as marketing,
achievement of the set sales targets and optimization of business
processes taking place in enterprises, in particular in the energy
sector.


As declared in his statement, Mr. Jacek Goliński is not engaged in any
form of business activity competitive to Energa SA, does not participate
in a competitive company or partnership, as a partner of a civil law
partnership, a partnership or as a member of a company body and does not
participate in any other competitive legal person as a member of its
body.


Mr. Jacek Goliński is not listed in the Register of Insolvent Debtors
maintained under the National Register Court Act.

Ms. Adrianna Sikorska - Vice-President of the Management Board of Energa
SA for Communication


Vice-President of the Management Board of Energa SA since 17 December
last year. In charge of communication, corporate social responsibility,
sponsorship and marketing activities.


Ms. Adrianna Sikorska is a manager with about a dozen years'
professional experience in the areas of information, analysis and
security. She has hands-on knowledge of building communication
strategies, and knowledge of the financial mechanisms of businesses. Ms.
Adrianna Sikorska has experience in the key areas of operational
business management, i.e. communication, security, finance, logistics,
and human resources.


In the years 2016 to 2019, she held board and managerial positions in
the energy sector, being professionally associated with PKN Orlen Group
entities. In the years 2013 to 2016, she provided consulting services in
the areas of risk detection, business irregularities and their
elimination. In the years 2007 to 2013, she was an economic analysis
expert with the Central Anti-Corruption Bureau (CBA). In the years 1993
to 2007, she held specialist and expert positions with the Police.


She completed her postgraduate Executive MBA studies at the University
of Commerce and Services in Poznan. Ms. Adrianna Sikorska graduated from
the College of Entrepreneurship in Warsaw, the Lublin University of
Technology, and the Police Academy in Szczytno.


As declared in her statement, Ms. Adrianna Sikorska is not engaged in
any form of business activity competitive to Energa SA, does not
participate in a competitive company or partnership, as a partner of a
civil law partnership, a partnership or as a member of a company body
and does not participate in any other competitive legal person as a
member of its body.


Ms. Adrianna Sikorska is not listed in the Register of Insolvent Debtors
maintained under the National Register Court Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-17 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Korporacyjnych
2020-01-17 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Operacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.