REKLAMA

ENERGA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-29 08:54
publikacja
2021-01-29 08:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Energa SA („Spółka”) przekazuje daty publikacji raportów okresowych Grupy Kapitałowej Energa w 2021 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 13 maja 2021 roku.
- Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 10 listopada 2021 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 roku, zawierający półroczne, skrócone, jednostkowe sprawozdanie finansowe – 12 sierpnia 2021 roku.

3. Raporty roczne:
- Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 15 marca 2021 roku.
- Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 15 marca 2021 roku.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie"), nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Energa będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku. Spółka nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 3/2021


Date: 29 January 2021


Subject: Dates of publication of periodic reports in 2021


Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the Act on Offering – current
and periodic information


The Management Board of Energa SA ("Company") announces the publication
dates of Energa Capital Group’s periodic reports in 2021:


1. Consolidated quarterly reports:


- Quarterly report for the first quarter of 2021 – 13 May 2021.


- Quarterly report for the third quarter of 2021 – 10 November 2021.


2. The consolidated half-year report for the first half of 2021
containing the Company's condensed half-year standalone financial
statements – 12 August 2021.


3. Annual reports:


- Standalone annual report for 2020 – 15 March 2021.


- Consolidated annual report for 2020 – 15 March 2021.


At the same time the Company announces that, pursuant to § 62 section 1
of the Regulation of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on
current and periodic information published by issuers of securities and
on conditions under which such information may be recognized as being
equivalent to information required by the regulations of law of a state
which is not a member state (“Regulation”), it will not publish separate
stand-alone quarterly reports. Consolidated quarterly reports of Energa
Capital Group will include condensed consolidated quarterly financial
statements and quarterly financial information.


Moreover, the Company informs that, pursuant to § 79 section 2 of the
Regulation, it will not publish consolidated quarterly reports for the
fourth quarter of 2020 and the second quarter of 2021. The Company will
not publish a separate stand–alone half year report pursuant to § 62
section 3 of the Regulation, either.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-29 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2021-01-29 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki