7,9000 zł
-0,06% -0,0050 zł
Energa S.A. (ENG)

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ENERGA SA („Spółka”) przekazuje daty publikacji raportów okresowych Grupy Kapitałowej ENERGA w 2019 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 15 maja 2019 roku.
- Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 6 listopada 2019 roku.
2. Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 roku, zawierający półroczne, skrócone, jednostkowe sprawozdanie finansowe – 7 sierpnia 2019 roku.
3. Raporty roczne:
- Jednostkowy raport roczny za 2018 rok – 14 marca 2019 roku.
- Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 14 marca 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ENERGA będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Ponadto Zarząd informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 3/2019


Date of preparation: 31 January 2019


Subject: Dates of publication of periodic reports in 2019


Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the Act on Offering – current
and periodic information

The Management Board of Energa ("Company") announces the publication
dates of ENERGA Group's periodic reports in 2019:


1.Consolidated quarterly reports:


- Quarterly report for the first quarter of 2019 – May 15, 2019.


- Quarterly report for the third quarter of 2019 – November 6, 2019.


2.The consolidated half-year report for the first half of 2019
containing the Company's condensed half-year standalone financial
statements - August 7, 2019.


3.Annual reports:


- Standalone annual report for 2018 – March 14, 2019.


- Consolidated annual report for 2018 – March 14, 2019.


The Management Board announces that, pursuant to § 62 section 1 of the
Regulation of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on current
and periodic information published by issuers of securities and on
conditions under which such information may be recognized as being
equivalent to information required by the regulations of law of a state
which is not a member state. (Journal of Law of 2018 poz. 757)
(“Regulation”), the Company will not publish separate stand-alone
quarterly reports. Consolidated quarterly reports of the ENERGA Capital
Group will include condensed consolidated quarterly financial statement
and quarterly financial information.


Moreover, the Management Board informs that the Company will not publish
consolidated quarterly report for the second quarter of 2019 pursuant to
§ 79 section 2 of the Regulation. The Company will not publish a
separate stand–alone half year report pursuant to § 62 section 3 of the
Regulation, either.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-31 Alicja Barbara Klimiuk p.o. Prezesa Zarządu
2019-01-31 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.