REKLAMA

ENERGA S.A.: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2022 roku i za 2022 rok

2023-02-15 19:11
publikacja
2023-02-15 19:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-15
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2022 roku i za 2022 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa („Grupa”) za IV kwartał 2022 roku i za 2022 rok.

Szacunkowe wybrane dane za IV kwartał 2022 roku:

Przychody Grupy: 5 268 mln zł (wobec 3 805 mln zł w IV kwartale 2021 roku).
EBITDA Grupy: -453 mln zł (wobec 340 mln zł w IV kwartale 2021 roku), w tym:
EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 393 mln zł (wobec 545 mln zł w IV kwartale 2021 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 21 mln zł (wobec -51 mln zł w IV kwartale 2021 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: -846 mln zł (wobec -131 mln zł w IV kwartale 2021 roku).
Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: -745 mln zł (wobec 41 mln zł w IV kwartale 2021 roku).
Zysk netto Grupy: -633 mln zł (wobec -26 mln zł w IV kwartale 2021 roku).
Nakłady inwestycyjne: 1 029 mln zł (wobec 742 mln zł w IV kwartale 2021 roku).
Dystrybucja energii elektrycznej: 5 751 GWh (wobec 5 880 GWh w IV kwartale 2021 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 126 GWh (wobec 1 172 GWh w IV kwartale 2021 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 679 GWh (wobec 4 855 GWh w IV kwartale 2021 roku).

Grupa Energa wypracowała w IV kwartale 2022 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie -453 mln zł, co oznacza spadek o 793 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 393 mln zł (spadek o 152 mln zł r/r). Przyczyną spadku EBITDA była przede wszystkim niższa marża na sprzedaży usługi dystrybucyjnej ze stratami sieciowymi głównie w związku z niekorzystnym wolumenem i ceną strat sieciowych r/r. Wyższe były także koszty operacyjne, w tym koszty świadczeń pracowniczych, w związku z presją inflacyjną.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 21 mln zł (wzrost o 72 mln zł r/r). Przyczyną wyższego wyniku EBITDA były wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej. Pozytywny wpływ powyższego czynnika został częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości -846 mln zł (spadek o 715 mln zł r/r). Przyczyną ujemnego wyniku EBITDA oraz jego mocnego spadku r/r było w głównej mierze utworzenie rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia w kwocie 916 mln zł w związku z wdrożeniem regulacji w zakresie cen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla gospodarstw domowych na 2023 rok.

Zysk netto Grupy w IV kwartale 2022 roku wyniósł -633 mln zł. Na spadek wartości zysku netto r/r wpłynęły w głównej mierze niższe wyniki operacyjne Grupy.

Szacunkowe wybrane dane za 2022 rok:

Przychody Grupy: 20 292 mln zł (wobec 13 791 mln zł w 2021 roku).
EBITDA Grupy: 2 645 mln zł (wobec 2 449 mln zł w 2021 roku), w tym:
EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 2 044 mln zł (wobec 2 048 mln zł w 2021 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 837 mln zł (wobec 112 mln zł w 2021 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: -166 mln zł (wobec 343 mln zł w 2021 roku).
Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 1 439 mln zł (wobec 1 278 mln zł w 2021 roku).
Zysk netto Grupy: 960 mln zł (wobec 937 mln zł w 2021 roku).
Nakłady inwestycyjne: 3 260 mln zł (wobec 2 107 mln zł w 2021 roku).
Dystrybucja energii elektrycznej: 23 233 GWh (wobec 23 074 GWh w 2021 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 4 533 (wobec 4 136 GWh w 2021 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 17 992 GWh (wobec 18 578 GWh w 2021 roku).

W 2022 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 2 645 mln zł, co oznacza wzrost o 8% r/r. Największy wzrost zanotowała Linia Biznesowa Wytwarzanie (EBITDA wyższa o 725 mln zł r/r), co przede wszystkim wynikało z wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. Pozytywny wpływ powyższego czynnika został tylko częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji. Korzystny wpływ miała także wycena otwartych pozycji na energii elektrycznej zawartych przez elektrownię w Ostrołęce. Linia Biznesowa Sprzedaż wypracowała wynik EBITDA niższy o 509 mln zł, co było w głównej mierze związane z utworzeniem rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia w kwocie 916 mln zł, o której była mowa przy opisie dotyczącym IV kwartału 2022 roku powyżej. Linia Biznesowa Dystrybucja uzyskała wynik EBITDA na analogicznym poziomie jak w roku 2021. Wyższa marża na sprzedaży usługi dystrybucyjnej wynikająca z wyższej średniej ceny sprzedaży r/r została skompensowana wyższym poziomem kosztów operacyjnych w związku z presją inflacyjną oraz spadkiem przychodów z przyłączy.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2022 roku i za 2022 rok zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2022 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 3/2023


Date: 15 February 2023


Subject: Estimated financial and operational data of the Energa Group
for Q4 2022 and for 2022


Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information


The Management Board of Energa SA hereby reports estimated selected
financial and operational data of the Energa Group (“Group”) for the
fourth quarter of 2022 and for 2022.


Estimated selected data for Q4 2022:


Revenues of the Group: PLN 5,268 million (vs. PLN 3,805 million in Q4
2021).


EBITDA of the Group: PLN -453 million (vs. PLN 340 million in Q4 2021),
including:


EBITDA of the Distribution Business Line: PLN 393 million (vs. PLN 545
million in Q4 2021),


EBITDA of the Generation Business Line: PLN 21 million (vs. PLN -51
million in Q4 2021),


EBITDA of the Sales Business Line: PLN -846 million (vs. PLN -131
million in Q4 2021).


Operating result (EBIT) of the Group: PLN -745 million (vs. PLN 41
million in Q4 2021).


Net profit of the Group: PLN -633 million (vs. PLN -26 million in Q4
2021).


CAPEX of the Group: PLN 1,029 million (vs. PLN 742 million in Q4 2021).


Distribution of electricity: 5,751 GWh (vs. 5,880 GWh in Q4 2021).


Gross production of electricity: 1,126 GWh (vs. 1,172 GWh in Q4 2021).


Retail sales of electricity: 4,679 GWh (vs. 4,855 GWh in Q4 2021).


The Energa Group generated EBITDA (operating profit before amortization
and impairment of non-financial non-current assets) of PLN -453 million
in Q4 2022, which means a decrease by PLN 793 million compared to the
same period of the previous year. This result was mainly influenced by:


a) EBITDA achieved by the Distribution Business Line in the amount of
PLN 393 million (a decrease by PLN 152 million YoY). The reason for the
decrease in EBITDA was primarily a lower margin on sales of distribution
service with grid losses mainly due to the unfavourable volume and price
of grid losses YoY. Operating costs, including employee benefit
expenses, were also higher due to inflationary pressures.


b) EBITDA achieved by the Generation Business Line of PLN 21 million (an
increase by PLN 72 million YoY). The reason for the higher EBITDA result
was higher revenues from the sale of electricity. The positive impact of
the above factors was partly reduced by the higher cost of consumption
of key production fuels and the higher cost of purchasing emission
allowances.


c) EBITDA achieved by the Sales Business Line in the amount of PLN -846
million (a decrease by PLN 715 million YoY). The reason for the negative
EBITDA result and its strong decrease YoY was mainly the creation of a
provision for onerous contracts in the amount of PLN 916 million in
connection with the implementation of the regulation of electricity
sales prices to end users and the approval by the President of the
Energy Regulatory Office of the tariff for households for 2023.


The Group’s net profit in Q4 2022 amounted to PLN -633 million. The
decrease in the net profit YoY was mainly due to lower operating results
of the Group.


Estimated selected data for 2022:


Revenues of the Group: PLN 20,292 million (vs. PLN 13,791 million in
2021).


EBITDA of the Group: PLN 2,645 million (vs. PLN 2,449 million in 2021),
including:


EBITDA of the Distribution Business Line: PLN 2,044 million (vs. PLN
2,048 million in 2021),


EBITDA of the Generation Business Line: PLN 837 million (vs. PLN 112
million in 2021),


EBITDA of the Sales Business Line: PLN -166 million (vs. PLN 343 million
in 2021).


Operating profit (EBIT) of the Group: PLN 1,439 million (vs. PLN 1,278
million in 2021).


Net profit of the Group: PLN 960 million (vs. PLN 937 million in 2021).


Capital expenditures: PLN 3,260 million (vs. PLN 2,107 million in 2021).


Distribution of electricity: 23,233 GWh (vs. 23,074 GWh in 2021).


Gross production of electricity: 4,533 (vs. 4,136 GWh in 2021).


Retail sales of electricity: 17,992 GWh (vs. 18,578 GWh in 2021).


In 2022, the Energa Group reported an EBITDA result of PLN 2,645
million, which means an increase by 8% YoY. The largest growth was
recorded by the Generation Business Line (EBITDA higher by PLN 725
million YoY), which was mainly due to higher revenues from the sale of
electricity. The positive impact of the above factor was only partly
reduced by the higher cost of consumption of key production fuels and
the higher cost of purchasing emission allowances. The valuation of open
positions on electricity concluded by the Ostrołęka power plant also had
a positive effect. The Sales Business Line reported an EBITDA result
lower by PLN 509 million, which was mainly related to the creation of a
provision for onerous contracts in the amount of PLN 916 million,
referred to in the description regarding Q4 2022 above. The Distribution
Business Line reported an EBITDA result at the same level as in 2021.
The higher margin on sales of distribution service resulting from a
higher average sales price YoY was offset by a higher level of operating
costs due to inflationary pressures and a decrease in revenues from
connections.


The data presented are estimates and are subject to review by the
auditor, therefore they may change. The final financial and operational
data of the Energa Group for Q4 2022 and for 2022 will be presented in
the consolidated financial statements of the Energa Group for 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-15 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2023-02-15 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki