REKLAMA

ENERGA S.A.: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2020 r. i za 2020 rok

2021-02-03 19:30
publikacja
2021-02-03 19:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-03
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2020 r. i za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa („Grupa”) za IV kwartał 2020 roku i za 2020 rok.

Wybrane dane za IV kwartał 2020 roku:

Przychody Grupy: 3 377 mln zł (wobec 3 107 mln zł w IV kwartale 2019 roku).

EBITDA Grupy: 482 mln zł (wobec 297 mln zł w IV kwartale 2019 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 438 mln zł (wobec 345 mln zł w IV kwartale 2019 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 30 mln zł (wobec 36 mln zł w IV kwartale 2019 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 43 mln zł (wobec -76 mln zł w IV kwartale 2019 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 365 mln zł (wobec -216 mln zł w IV kwartale 2019 roku).

Wynik netto Grupy: 235 mln zł (wobec -1 356 mln zł w IV kwartale 2019 roku).

Nakłady inwestycyjne: 533 mln zł (wobec 466 mln zł w IV kwartale 2019 roku).
Dystrybucja energii elektrycznej: 5 652 GWh (wobec 5 597 GWh w IV kwartale 2019 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 977 GWh (wobec 802 GWh w IV kwartale 2019 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 896 GWh (wobec 5 013 GWh w IV kwartale 2019 roku).

Grupa Energa wypracowała w IV kwartale 2020 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 482 mln zł, co oznacza wzrost o 62% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 438 mln zł (wzrost o 93 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) wynikająca z wyższej średniej ceny sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz wyższy wolumen.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 30 mln zł (spadek o 6 mln zł r/r). Na wyniki tej Linii pozytywny wpływ miały głównie wyższe wolumeny produkcji energii w elektrowni w Ostrołęce oraz w źródłach wodnych. Wyższe były także przychody ze sprzedaży usług systemowych, natomiast niższe ceny zakupu węgla i biomasy. Niekorzystnie wpłynął z kolei wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji oraz niższy przychód ze sprzedaży zielonych praw majątkowych, finalnie przekładając się na niższy wynik Linii w ujęciu kwartalnym.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 43 mln zł (wzrost o 119 mln zł r/r). Na wzrost wyniku w IV kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wpływ miał przede wszystkim efekt niskiej bazy. Na koniec 2019 roku utworzona została rezerwa na kontrakty rodzące obciążenia dot. niekorzystnej taryfy G na 2020 rok w kwocie 125 mln zł. Ponadto, w grudniu 2020 roku rozpoznano rekompensatę wynikającą z finalnego rozliczenia ustawy „prądowej” z 2019 roku, co zwiększyło wynik o 60 mln zł.

Wynik netto Grupy w IV kwartale 2020 roku wyniósł 235 mln zł w porównaniu do -1 356 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku. Na wzrost wartości tego wyniku r/r wpłynęła niska baza poprzedniego roku, gdzie dokonano szeregu odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Wybrane dane za 2020 rok:

Przychody Grupy: 12 553 mln zł (wobec 12 172 mln zł w 2019 roku).

EBITDA Grupy: 2 038 mln zł (wobec 2 039 mln zł w 2019 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 790 mln zł (wobec 1 648 mln zł w 2019 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 165 mln zł (wobec 262 mln zł w 2019 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 156 mln zł (wobec 182 mln zł w 2019 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 664 mln zł (wobec 459 mln zł w 2019 roku).

Wynik netto Grupy: -447 mln zł (wobec -1 001 mln zł w 2019 roku).

Nakłady inwestycyjne: 1 721 mln zł (wobec 1 574 mln zł w 2019 roku).
Dystrybucja energii elektrycznej: 21 763 GWh (wobec 22 155 GWh w 2019 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3 184 GWh (wobec 3 578 GWh w ciągu 2019 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 18 782 GWh (wobec 19 681 GWh w 2019 roku).

W 2020 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 2 038 mln zł, co oznacza utrzymanie poziomu roku poprzedniego. Wyższe wyniki zrealizowała Linia Biznesowa Dystrybucja (wyższa o 142 mln zł EBITDA na skutek wyższej średniej ceny sprzedaży usługi dystrybucyjnej). Natomiast niższe wyniki zanotowały Linia Biznesowa Sprzedaż (niższa o 26 mln zł EBITDA na skutek realizacji niekorzystnej taryfy G w 2020 roku oraz pandemii COVID-19) oraz Linia Biznesowa Wytwarzanie (niższa o 97 mln zł EBITDA na skutek niższych przychodów ze sprzedaży energii, zielonych praw majątkowych oraz regulacyjnych usług systemowych, pogłębionych po stronie kosztowej m.in. wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji).

Wpływ trwającej pandemii COVID-19 na EBITDA Grupy w 2020 roku, m.in. w postaci zmniejszenia wolumenu sprzedaży, oszacowano na około 66 mln zł.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2020 roku i za 2020 rok zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2020 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 4/2021


Date: 3 February 2021


Subject: Estimated financial and operational data of the Energa Group
for Q4 2020 and for 2020


Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information


The Management Board of Energa SA hereby reports estimated selected
financial and operational data of the Energa Group (“Group”) for the
fourth quarter of 2020 and for 2020.


Selected data for Q4 2020:


Revenues of the Group: PLN 3,377 million (vs. PLN 3,107 million in Q4
2019).


EBITDA of the Group: PLN 482 million (vs. PLN 297 million in Q4 2019),
including:


EBITDA of the Distribution Business Line: PLN 438 million (vs. PLN 345
million in Q4 2019),


EBITDA of the Generation Business Line: PLN 30 million (vs. PLN 36
million in Q4 2019),


EBITDA of the Sales Business Line: PLN 43 million (vs. PLN -76 million
in Q4 2019).


Operating result (EBIT) of the Group: PLN 365 million (vs. PLN -216
million in Q4 2019).


Net result of the Group: PLN 235 million (vs. PLN -1,356 million in Q4
2019).


CAPEX of the Group: PLN 533 million (vs. PLN 466 million in Q4 2019).


Distribution of electricity: 5,652 GWh (vs. 5,597 GWh in Q4 2019).


Gross production of electricity: 977 GWh (vs. 802 GWh in Q4 2019).


Retail sales of electricity: 4,896 GWh (vs. 5,013 GWh in Q4 2019).


The Energa Group generated EBITDA (operating profit before amortization
and impairment of non-financial non-current assets) of PLN 482 million
in Q4 2020, an increase of 62% compared to the same period of the
previous year. This result was mainly influenced by:


a) EBITDA achieved by the Distribution Business Line of PLN 438 million
(an increase of PLN 93 million y/y). The reason for the increase in
EBITDA was a higher distribution margin (with grid losses) resulting
from a higher average selling price of the distribution service and an
increased volume.


b) EBITDA achieved by the Generation Business Line of PLN 30 million (a
decrease of PLN 6 million y/y). This Line's results have been positively
influenced mainly by higher volumes of electricity production at the
Ostrołęka power plant and hydro sources. Revenues from the sale of
system services were also higher, while coal and biomass purchase prices
were lower. On the other hand, the increase in the purchase cost of
emission allowances and lower revenues from the sale of green property
rights, ultimately translating into a lower result for the Line on a
quarterly basis was an unfavourable effect.


c) EBITDA achieved by the Sales Business Line of PLN 43 million (an
increase of PLN 119 million y/y). The increase in the result in the
fourth quarter of 2020, compared to the same period of the previous
year, was mainly due to the low base effect. At the end of 2019, a
provision of PLN 125 million was created for onerous contracts related
to the unfavourable G tariff for 2020. In addition, compensation
resulting from the final settlement of the 2019 "electricity" Act was
recognised in December 2020, increasing the result by PLN 60 million.


The Group's net result in Q4 2020 was PLN 235 million compared to PLN
-1,356 million in the same period of 2019. The y/y increase in this
result was driven by the low base of the previous year, when a number of
impairment losses on assets were created.


Selected data for 2020:


Revenues of the Group: PLN 12,553 million (vs. PLN 12,172 million in
2019).


EBITDA of the Group: PLN 2,038 million (vs. PLN 2,039 in 2019),
including:


EBITDA of the Distribution Business Line: PLN 1,790 million (vs. PLN
1,648 million in 2019),


EBITDA of the Generation Business Line: PLN 165 million (vs. PLN 262
million in 2019),


EBITDA of the Sales Business Line: PLN 156 million (vs. PLN 182 million
in 2019).


Operating result (EBIT) of the Group: PLN 664 million (vs. PLN 459
million in 2019).


Net result of the Group: PLN -447 million (vs. PLN -1,001 million in
2019).


CAPEX of the Group: PLN 1,721 million (vs. PLN 1,574 million in 2019).


Distribution of electricity: 21,763 GWh (vs. 22,155 GWh in 2019).


Gross production of electricity: 3,184 GWh (vs. 3,578 GWh in 2019).


Retail sales of electricity: 18,782 GWh (vs. 19,681 GWh in 2019).


In 2020, the Energa Group generated EBITDA of PLN 2,038 million,
maintaining the previous year's level. Higher results were realised by
the Distribution Business Line (EBITDA increased by PLN 142 million as a
result of higher average selling price of the distribution service). On
the other hand, lower results were recorded by the Sales Business Line
(EBITDA decrease by PLN 26 million due to the implementation of the
unfavourable G tariff in 2020 and the COVID-19 pandemic) and the
Generation Business Line (EBIDTA lower by PLN 97 million due to lower
revenues from the sale of electricity, green property rights and
regulatory system services, exacerbated on the cost side by, among
others, a higher cost of purchasing emission allowances).


The estimated impact of the ongoing COVID-19 pandemic on the Group’s
EBITDA in 2020, reflected, among other things, in the reduced energy
sales volume, amounted to ca. PLN 66 million.


The data presented are estimates and are subject to review by the
auditor, therefore they may change. The final financial and operational
data of the Energa Group for Q4 2020 and for 2020 will be presented in
the consolidated financial statements of Energa Group for 2020.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-03 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2021-02-03 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki