REKLAMA

ENERGA S.A.: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku

2021-10-27 18:52
publikacja
2021-10-27 18:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa („Grupa”) za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku.

Szacunkowe wybrane dane za III kwartał 2021 roku:

Przychody Grupy: 3 317 mln zł (wobec 3 013 mln zł w III kwartale 2020 roku).
EBITDA Grupy: 692 mln zł (wobec 501 mln zł w III kwartale 2020 roku), w tym:
EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 424 mln zł (wobec 412 mln zł w III kwartale 2020 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 14 mln zł (wobec 37 mln zł w III kwartale 2020 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 263 mln zł (wobec 62 mln zł w III kwartale 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 430 mln zł (wobec 236 mln zł w III kwartale 2020 roku).
Zysk netto Grupy: 295 mln zł (wobec 85 mln zł w III kwartale 2020 roku).
Nakłady inwestycyjne: 420 mln zł (wobec 375 mln zł w III kwartale 2020 roku).
Dystrybucja energii elektrycznej: 5 627 GWh (wobec 5 443 GWh w III kwartale 2020 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 042 GWh (wobec 783 GWh w III kwartale 2020 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 407 GWh (wobec 4 611 GWh w III kwartale 2020 roku).

Grupa Energa wypracowała w III kwartale 2021 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 692 mln zł, co oznacza wzrost o 38% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 424 mln zł (wzrost o 12 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na sprzedaży usługi dystrybucyjnej w związku z korzystnym wolumenem,

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 14 mln zł. Przyczyną obniżenia wartości tego wyniku r/r był wyższy koszt zmienny (głównie koszt zużycia kluczowych paliw do produkcji przy jednoczesnym wzroście kosztu zakupu uprawnień do emisji). Powyższy czynnik został częściowo skompensowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej, pozytywnym wpływem nieodpłatnie otrzymanych świadectw pochodzenia oraz wyższymi przychodami z usług systemowych świadczonych dla Operatora Sieci Przesyłowej,

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 263 mln zł (wzrost o 201 mln zł). Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na sprzedaży energii elektrycznej. Jest to w głównej mierze efekt ogólnej poprawy marżowości sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w porównaniu do ubiegłego roku. Na tę poprawę marżowości wpływ miało m.in. zanotowanie korzystnego wyniku finansowego na wyprzedaży nadwyżek energii w sierpniu i wrześniu br. (wysoka produkcja energii z OZE na rynku lokalnym) po wysokich cenach rynkowych. Ponadto, występuje także efekt niskiej bazy. W 2020 roku obowiązywała niekorzystna taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych rozliczanych na jej podstawie, a także wyniki 2020 roku były obniżone na skutek pandemii – zanotowano wówczas nieplanowaną stratę na wyprzedaży nadwyżek energii wynikającą ze zmniejszenia zapotrzebowania klientów na energię elektryczną.

Zysk netto Grupy w III kwartale 2021 roku wyniósł 295 mln zł w porównaniu do 85 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. Na wzrost wartości zysku netto r/r wpłynęły w głównej mierze wyższe wyniki operacyjne Grupy.

Szacunkowe wybrane dane za 9 miesięcy 2021 roku:

Przychody Grupy: 9 986 mln zł (wobec 9 108 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).
EBITDA Grupy: 2 109 mln zł (wobec 1 556 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku), w tym:
EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 503 mln zł (wobec 1 352 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 163 mln zł (wobec 135 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 474 mln zł (wobec 114 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 1 237 mln zł (wobec 299 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).
Zysk netto Grupy: 963 mln zł (wobec -682 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).
Nakłady inwestycyjne: 1 365 mln zł (wobec 1 190 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).
Dystrybucja energii elektrycznej: 17 194 GWh (wobec 16 110 GWh w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 2 964 GWh (wobec 2 207 GWh w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 13 723 GWh (wobec 13 886 GWh w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2021 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 2 109 mln zł, co oznacza wzrost o 553 mln zł (36%) r/r. Za wyższe wyniki odpowiada przede wszystkim Linia Biznesowa Sprzedaż (wzrost EBITDA o 360 mln zł r/r), co jest związane z poprawą marżowości sprzedaży energii do odbiorców końcowych w porównaniu do ubiegłego roku (marża na sprzedaży energii wyższa aż o 483 mln zł r/r), a także Linia Biznesowa Dystrybucja, gdzie EBITDA wzrosła r/r o 151 mln zł i był to przede wszystkim efekt wyższej marży na dystrybucji (efekt wyższego wolumenu dystrybucji) oraz niższych kosztów operacyjnych. Wyższa była także EBITDA Linii Biznesowa Wytwarzanie (o 28 mln zł). Wzrost EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie był w głównej mierze spowodowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższym przychodem z usług systemowych, gdzie pozytywny wpływ powyższych czynników został częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe i operacyjne zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Energa za III kwartał 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 34/2021


Date: 27 October 2021


Subject: Estimated financial and operational data of the Energa Group
for Q3 and 9 months of 2021


Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information


The Management Board of Energa SA hereby reports estimated selected
financial and operational data of the Energa Group (“Group”) for the
third quarter and 9 months of 2021.


Estimated selected data for Q3 2021:


Revenues of the Group: PLN 3,317 million (vs. PLN 3,013 million in Q3
2020).


EBITDA of the Group: PLN 692 million (vs. PLN 501 million in Q3 2020),
including:


EBITDA of the Distribution Business Line: PLN 424 million (vs. PLN 412
million in Q3 2020),


EBITDA of the Generation Business Line: PLN 14 million (vs. PLN 37
million in Q3 2020),


EBITDA of the Sales Business Line: PLN 263 million (vs. PLN 62 million
in Q3 2020).


Operating result (EBIT) of the Group: PLN 430 million (vs. PLN 236
million in Q3 2020).


Net profit of the Group: PLN 295 million (vs. PLN 85 million in Q3 2020).


CAPEX of the Group: PLN 420 million (vs. PLN 375 million in Q3 2020).


Distribution of electricity: 5,627 GWh (vs. 5,443 GWh in Q3 2020).


Gross production of electricity: 1,042 GWh (vs. 783 GWh in Q3 2020).


Retail sales of electricity: 4,407 GWh (vs. 4,611 GWh in Q3 2020).


In Q3 2021, the Energa Group generated PLN 692 million in EBITDA
(operating profit before amortization and impairment of non-financial
non-current assets), a 38% increase compared to the corresponding period
of the previous year. This result was mainly influenced by:


a) EBITDA achieved by the Distribution Business Line in the amount of
PLN 424 million (an increase by PLN 12 million y/y). The reason for the
increase in EBITDA was the higher margin on the sale of the distribution
service due to the favourable volume,


b) EBITDA achieved by the Generation Business Line in the amount of PLN
14 million. The reason for the decrease in value of this result was the
higher variable cost (mainly the cost of using key fuels for production
while the cost of purchasing emission allowances increased). This factor
was partly offset by higher revenues from the sale of electricity, the
positive impact of free certificates of origin and higher revenues from
system services provided to the Transmission System Operator,


c) EBITDA achieved by the Sales Business Line of PLN 263 million (an
increase of PLN 201 million). The reason for the increase in EBITDA was
the higher margin on electricity sales. This is mainly due to an overall
improvement in the margins of electricity sales to end users compared to
last year. This improvement in margins was influenced, among others, by
the positive financial outcome of the sale of surplus energy in August
and September 2021 (high RES generation in the local market) at high
market prices. Moreover, there is also a low base effect. In 2020, there
was an unfavourable tariff from the President of the ERO for households
billed under this tariff, and also the 2020 results were reduced due to
the pandemic - an unplanned loss was then recorded on the sale of
surplus energy resulting from a reduction in customer demand for
electricity.


The Group’s net profit in Q3 2021 amounted to PLN 295 million compared
to PLN 85 million in the corresponding period of 2020. The y/y increase
in the net profit was mainly due to higher operating results of the
Group.


Estimated selected data for 9 months of 2021:


Revenues of the Group: PLN 9,986 million (vs. PLN 9,108 million in 9M
2020).


EBITDA of the Group: PLN 2,109 million (vs. PLN 1,556 in 9M 2020),
including:


EBITDA of the Distribution Business Line: PLN 1,503 million (vs. PLN
1,352 million in 9M 2020),


EBITDA of the Generation Business Line: PLN 163 million (vs. PLN 135
million in 9M 2020),


EBITDA of the Sales Business Line: PLN 474 million (vs. PLN 114 million
in 9M 2020).


Operating result (EBIT) of the Group: PLN 1,237 million (vs. PLN 299
million in 9M 2020).


Net profit of the Group: PLN 963 million (vs. PLN -682 million in 9M
2020).


CAPEX of the Group: PLN 1,365 million (vs. PLN 1,190 million in 9M 2020).


Distribution of electricity: 17,194 GWh (vs. 16,110 GWh in 9M 2020).


Gross production of electricity: 2,964 GWh (vs. 2,207 GWh in 9M 2020).


Retail sales of electricity: 13,723 GWh (vs. 13,886 GWh in 9M 2020).


During the first 9 months of 2021, the Energa Group achieved an EBITDA
of PLN 2,109 million, which means an increase of PLN 553 million (36%)
y/y. Higher results are primarily attributable to the Sales Business
Line (increase in EBITDA by PLN 360 million y/y), which is connected
with the improvement in the margins of energy sales to end users
compared to last year (energy sales margin higher by up to PLN 483
million y/y), as well as to the Distribution Business Line, where EBITDA
increased by PLN 151 million y/y, mainly as a result of higher
distribution margins (effect of higher distribution volume) and lower
operating costs. The EBITDA of the Generation Business Line was also
higher (by PLN 28 million). The increase in EBITDA of the Generation
Business Line was mainly due to higher revenues from electricity sales
and higher revenues from system services, where the positive impact of
the above factors was partly reduced by higher costs of consumption of
key fuels used for production and higher costs of purchase of emission
allowances.


The data presented are estimates and may change. The final financial and
operational data of the Energa Group will be presented in the
consolidated quarterly report of the Energa Group for Q3 2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-27 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
2021-10-27 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki