REKLAMA

ENERGA S.A.: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I półrocze i II kwartał 2023 roku

2023-08-18 17:20
publikacja
2023-08-18 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-18
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I półrocze i II kwartał 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa („Grupa”) za I półrocze i II kwartał 2023 roku.

Wybrane dane za I półrocze 2023 roku:

Przychody Grupy: 13 434 mln zł (wobec 9 517 mln zł w I pół. 2022 roku).
EBITDA Grupy: 2 607 mln zł (wobec 2 018 mln zł w I pół. 2022 roku).
Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 2 022 mln zł (wobec 1 383 mln zł w I pół. 2022 roku).
Wynik netto Grupy: 1 424 mln zł (wobec 1 057 mln zł w I pół. 2022 roku).
Nakłady inwestycyjne: 1 731 mln zł (wobec 935 mln zł w I pół. 2022 roku).
Dystrybucja energii elektrycznej: 11 264 GWh (wobec 11 879 GWh w I pół. 2022 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 740 GWh (wobec 2 326 GWh w I pół. 2022 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8 582 GWh (wobec 8 953 GWh w I pół. 2022 roku).

Grupa Energa wypracowała w I półroczu 2023 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 2 607 mln zł, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały głównie (i) większa marża na dystrybucji energii elektrycznej (ze stratami sieciowymi) wynikająca z wyższej średniej stawki usługi dystrybucyjnej, a także korzystna wycena szacunku niezafakturowanych strat sieciowych w Linii Biznesowej Dystrybucja oraz (ii) rozwiązanie części rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia, która została utworzona w grudniu 2022 roku w Linii Biznesowej Sprzedaż.

Wybrane dane za II kwartał 2023 roku:

Przychody Grupy: 6 011 mln zł (wobec 4 579 mln zł w II kwartale 2022 roku).
EBITDA Grupy: 276 mln zł (wobec 941 mln zł w II kwartale 2022 roku).
Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: -19 mln zł (wobec 577 mln zł w II kwartale 2022 roku).
Wynik netto Grupy: -147 mln zł (wobec 446 mln zł w II kwartale 2022 roku).
Nakłady inwestycyjne: 1 018 mln zł (wobec 619 mln zł w II kwartale 2022 roku).
Dystrybucja energii elektrycznej: 5 436 GWh (wobec 5 668 GWh w II kwartale 2022 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 731 GWh (wobec 1 048 GWh w II kwartale 2022 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 3 999 GWh (wobec 4 236 GWh w II kwartale 2022 roku).

EBITDA Grupy w II kwartale 2023 roku wyniosła 276 mln zł w porównaniu do 941 mln zł w II kwartale 2022 roku. Największy wpływ na spadek EBITDA miała wysoka różnica pomiędzy ceną z kontraktu na straty sieciowe, względem ceny z rynku bilansującego, wg której dokonana została wycena szacunku niezafakturowanych strat sieciowych w Linii Biznesowej Dystrybucja.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I półrocze 2023 roku i za II kwartał 2023 roku zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za I półrocze 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 23/2023


Date: 18 August 2023


Subject: Estimated financial and operational data of the Energa Group
for H1 and Q2 2023


Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information


The Management Board of Energa SA hereby reports estimated selected
financial and operational data of the Energa Group (“Group”) for the
first half of 2023 and for the second quarter of 2023.


Selected data for H1 2023:


Revenues of the Group: PLN 13,434 million (vs. PLN 9,517 million in H1
2022).


EBITDA of the Group: PLN 2,607 million (vs. PLN 2,018 million in H1
2022).


Operating result (EBIT) of the Group: PLN 2,022 million (vs. PLN 1,383
million in H1 2022).


Net result of the Group: PLN 1,424 million (vs. PLN 1,057 million in H1
2022).


CAPEX of the Group: PLN 1,731 million (vs. PLN 935 million in H1 2022).


Distribution of electricity: 11,264 GWh (vs. 11,879 GWh in H1 2022).


Gross production of electricity: 1,740 GWh (vs. 2,326 GWh in H1 2022).


Retail sales of electricity: 8,582 GWh (vs. 8,953 GWh in H1 2022).


In H1 2023, the Energa Group generated PLN 2,607 million in EBITDA
(operating profit before amortization and impairment of non-financial
non-current assets), up by 29% from the same period last year. This
result was mainly influenced by (i) higher margin on distribution of
electricity (with grid losses), attributable to a higher average
distribution service rate as well as advantageous valuation of estimated
non-invoiced grid losses in the Distribution Business Line and (ii) a
partial reversal of a provision for onerous contracts created in
December 2022 in the Sales Business Line.


Selected data for Q2 2023:


Revenues of the Group: PLN 6,011 million (vs. PLN 4,579 million in Q2
2022).


EBITDA of the Group: PLN 276 million (vs. PLN 941 million in Q2 2022).


Operating result (EBIT) of the Group: PLN -19 million (vs. PLN 577
million in Q2 2022).


Net result of the Group: PLN -147 million (vs. PLN 446 million in Q2
2022).


CAPEX of the Group: PLN 1,018 million (vs. PLN 619 million in Q2 2022).


Distribution of electricity: 5,436 GWh (vs. 5,668 GWh in Q2 2022).


Gross production of electricity: 731 GWh (vs. 1,048 GWh in Q2 2022).


Retail sales of electricity: 3,999 GWh (vs. 4,236 GWh in Q2 2022).


In Q2 2023, the Group’s EBITDA was PLN 276 million compared to PLN 941
million in Q2 2022. The biggest impact on the decrease in EBITDA had the
high difference between the price from the contract for grid losses and
the price from the balancing market, according to which the valuation of
estimated non-invoiced grid losses in the Distribution Business Line was
made.


The data presented are estimates and are subject to review by the
auditor, therefore they may change. The final financial and operational
data of the Energa Group for H1 2023 and for Q2 2023 for will be
presented in the consolidated financial statements of Energa Group for
H1 2023.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-18 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych i Klimatu
2023-08-18 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki