REKLAMA

ENERGA S.A.: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I półrocze i II kwartał 2021 roku

2021-07-28 19:36
publikacja
2021-07-28 19:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-28
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I półrocze i II kwartał 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa („Grupa”) za I półrocze i II kwartał 2021 roku.

Wybrane dane za I półrocze 2021 roku:

Przychody Grupy: 6 669 mln zł (wobec 6 095 mln zł w I pół. 2020 roku).
EBITDA Grupy: 1 417 mln zł (wobec 1 055 mln zł w I pół. 2020 roku), w tym:
EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 079 mln zł (wobec 940 mln zł w I pół. 2020 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 149 mln zł (wobec 98 mln zł w I pół. 2020 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 211 mln zł (wobec 52 mln zł w I pół. 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 807 mln zł (wobec 63 mln zł w I pół. 2020 roku).
Wynik netto Grupy: 668 mln zł (wobec -767 mln zł w I pół. 2020 roku).
Nakłady inwestycyjne: 945 mln zł (wobec 815 mln zł w I pół. 2020 roku).
Dystrybucja energii elektrycznej: 11 567 GWh (wobec 10 668 GWh w I pół. 2020 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 922 GWh (wobec 1 425 GWh w I pół. 2020 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 9 315 GWh (wobec 9 275 GWh w I pół. 2020 roku).

Grupa Energa wypracowała w I półroczu 2021 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 1 417 mln zł, co oznacza wzrost o 34% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 1 079 mln zł (wzrost o 139 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) wynikająca z wyższego wolumenu dystrybucji oraz niższy poziomu kosztów OPEX (w tym zdarzenie jednorazowe w postaci rozwiązania rezerw aktuarialnych z tytułu ZFŚS dla emerytów i rencistów oraz niższe koszty związane z przesuwaniem niektórych prac w związku z pandemią).

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 149 mln zł (wzrost o 51 mln zł r/r). Wzrost EBITDA w tej Linii wynikał przede wszystkim z wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz usług systemowych na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych skompensowanych istotnie wyższym kosztem uprawnień do emisji CO2, spowodowanym wzrostem rynkowych cen uprawnień, oraz wyższym kosztem zużycia paliw.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 211 mln zł (wzrost o 159 mln zł r/r). Było to przede wszystkim efektem niskiej bazy. W 2020 roku obowiązywała niekorzystna taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych rozliczanych na jej podstawie, a także wyniki 2020 roku (szczególnie II kwartał) były obniżone na skutek pandemii. Ponadto, w 2021 roku nastąpiła ogólna poprawa marżowości sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. W konsekwencji obu tych elementów (niska baza oraz poprawa rentowności) nastąpił dynamiczny wzrost marży na sprzedaży energii elektrycznej i tym samym EBITDA.

Wynik netto Grupy w I półroczu 2021 roku wyniósł 668 mln zł w porównaniu do -767 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. Na wzrost wartości tego wyniku r/r wpłynęły, oprócz wzrostu wartości EBITDA, następujące czynniki:

a) Niższy poziom dokonanych odpisów aktualizujących wartość aktywów (w I półroczu 2020 roku odpisy wynosiły 470 mln zł, podczas gdy w sprawozdawanym okresie 72 mln zł).

b) Lepszy wynik na działalności finansowej, który wynikał głównie z efektu niskiej bazy – w I półroczu 2020 roku zanotowano wysokie koszty finansowe (przede wszystkim efekt ujęcia odpisu pożyczki udzielonej spółce Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o., w związku z decyzją o niekontynuowaniu realizacji budowy Elektrowni Ostrołęka C w oparciu o paliwo węglowe („Projekt Węglowy”) oraz dokonanie odpisu aktualizującego wartości inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu w PGG).

c) Poprawa w wynikach jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach. W I półroczu br. dokonano częściowego rozwiązania rezerwy utworzonej rok wcześniej (co znacząco obniżyło wynik netto w I półroczu 2020 roku) dot. rozliczenia Projektu Węglowego.

Wybrane dane za II kwartał 2021 roku:

Przychody Grupy: 3 228 mln zł (wobec 2 842 mln zł w II kwartale 2020 roku).
EBITDA Grupy: 659 mln zł (wobec 487 mln zł w II kwartale 2020 roku), w tym:
EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 559 mln zł (wobec 447 mln zł w II kwartale 2020 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 45 mln zł (wobec 29 mln zł w II kwartale 2020 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 67 mln zł (wobec 18 mln zł w II kwartale 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 323 mln zł (wobec -244 mln zł w II kwartale 2020 roku).
Wynik netto Grupy: 284 mln zł (wobec -878 mln zł w II kwartale 2020 roku).
Nakłady inwestycyjne: 600 mln zł (wobec 484 mln zł w II kwartale 2020 roku).
Dystrybucja energii elektrycznej: 5 761 GWh (wobec 4 974 GWh w II kwartale 2020 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 895 GWh (wobec 624 GWh w II kwartale 2020 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 398 GWh (wobec 4 354 GWh w II kwartale 2020 roku).

EBITDA Grupy w II kwartale 2021 roku wyniosła 659 mln zł w porównaniu do 487 mln zł w II kwartale 2020 roku. Wszystkie Linie Biznesowe wypracowały wyższy wynik EBITDA r/r. Największy wzrost zanotowała Linia Biznesowa Dystrybucja (EBITDA wyższa o 112 mln zł), co przede wszystkim wynika z wyższej marży na dystrybucji (efekt wyższego wolumenu dystrybucji). Jednocześnie w II kwartale 2020 roku miało miejsce zdarzenie jednorazowe dotyczące zmiany ujęcia infrastruktury otrzymanej nieodpłatnie, które poprawiło wyniki tej Linii w tamtym okresie. Wyższy poziom EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w II kwartale 2021 roku (o 16 mln zł r/r) był w głównej mierze spowodowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższym przychodem z usług systemowych. W II kwartale 2021 roku EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż była wyższa o 49 mln zł r/r, co w głównej mierze wynika z efektu niskiej bazy (w 2020 roku obowiązywała niekorzystna taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych, a także wyniki II kwartału 2020 roku były obniżone na skutek pandemii – realizacja straty na wyprzedaży nadwyżek energii) oraz ogólnej poprawy rentowności sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2021 roku.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I półrocze 2021 roku i za II kwartał 2021 roku zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za I półrocze 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 30/2021


Date: 28 July 2021


Subject: Estimated financial and operational data of the Energa Group
for H1 and Q2 2021


Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information


The Management Board of Energa SA hereby reports estimated selected
financial and operational data of the Energa Group (“Group”) for the
first half of 2021 and for the second quarter of 2021.


Selected data for H1 2021:


Revenues of the Group: PLN 6,669 million (vs. PLN 6 095 million in H1
2020).


EBITDA of the Group: PLN 1,417 million (vs. PLN 1 055 million in H1
2020), including:


EBITDA of the Distribution Business Line: PLN 1,079 million (vs. PLN 940
million in H1 2020),


EBITDA of the Generation Business Line: PLN 149 million (vs. PLN 98
million in H1 2020),


EBITDA of the Sales Business Line: PLN 211 million (vs. PLN 52 million
in H1 2020).


Operating result (EBIT) of the Group: PLN 807 million (vs. PLN 63
million in H1 2020).


Net result of the Group: PLN 668 million (vs. PLN -767 million in H1
2020).


CAPEX of the Group: PLN 945 million (vs. PLN 815 million in H1 2020).


Distribution of electricity: 11,567 GWh (vs. 10,668 GWh in H1 2020).


Gross production of electricity: 1,922 GWh (vs. 1,425 GWh in H1 2020).


Retail sales of electricity: 9,315 GWh (vs. 9,275 GWh in H1 2020).


In H1 2021, the Energa Group generated PLN 1,417 million in EBITDA
(operating profit before amortization and impairment of non-financial
non-current assets), up by 34% from the same period last year. This
result was mainly influenced by:


a) The EBITDA achieved by the Distribution Business Line, which amounted
to PLN 1,079 million (an increase of PLN 139 million y/y). The reason
for the increase in EBITDA was a higher distribution margin (accounting
for grid losses) due to higher distribution volumes and lower OPEX
(including a one-off event in the form of the release of actuarial
provisions established under the Company Social Benefit Fund for old age
and disability pensions, and a decrease in expenses related to some work
being postponed due to the pandemic).


b) The EBITDA achieved by the Generation Business Line, which amounted
to PLN 149 million (an increase of PLN 51 million y/y). The increase in
EBITDA of this Line was mainly due to higher revenues from electricity
sales and from system services provided to Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, but those were partially offset by significantly
higher costs of CO2 emission allowances caused by an increase in the
market price of the allowances, and higher fuel costs.


c) The EBITDA achieved by the Sales Business Line, which amounted to PLN
211 million (an increase of PLN 159 million y/y). This was primarily due
to the low base effect. In 2020, an unfavourable household tariff
imposed by the President of the Energy Regulatory Office had been in
force, and 2020 results (especially in Q2) were also down due to the
pandemic. In addition, there was an overall improvement in the margin on
electricity sales to end users in 2021. As a consequence of both these
factors (low base and improvement in profitability), there was a rapid
increase in the margin on electricity sales and thus also in EBITDA.


The Group’s net result in H1 2021 amounted to PLN 668 million as
compared to PLN -767 million in the corresponding period of 2020. The
year-on-year increase in the result was primarily driven by:


a) Lower asset impairment levels (in H1 2020, impairment losses amounted
to PLN 470 million, while in the period reported they amounted to PLN 72
million).


b) An improvement in the result on financial operations, which was
mainly due to the low base effect – in H1 2020, high financial costs had
been recorded (primarily as the effect of the write-down on the loan
granted to the company Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. in connection
with the decision to discontinue the construction of the Ostrołęka C
Power Plant in the coal-based technology (“Coal Project”), and also the
write-down on the investment in the joint venture with PGG).


c) An improvement in the results of associates and joint ventures. In H1
2021, part of the provision was released that had been established a
year earlier (what significantly decreased the net result in H1 2020) in
connection with the settlement of the Coal Project.


Selected data for Q2 2021:


Revenues of the Group: PLN 3,228 million (vs. PLN 2,842 million in Q2
2020).


EBITDA of the Group: PLN 659 million (vs. PLN 487 million in Q2 2020),
including:


EBITDA of the Distribution Business Line: PLN 559 million (vs. PLN 447
million in Q2 2020),


EBITDA of the Generation Business Line: PLN 45 million (vs. PLN 29
million in Q2 2020),


EBITDA of the Sales Business Line: PLN 67 million (vs. PLN 18 million in
Q2 2020).


Operating result (EBIT) of the Group: PLN 323 million (vs. PLN -244
million in Q2 2020).


Net result of the Group: PLN 284 million (vs. PLN -878 million in Q2
2020).


CAPEX of the Group: PLN 600 million (vs. PLN 484 million in Q2 2020).


Distribution of electricity: 5,761 GWh (vs. 4,974 GWh in Q2 2020).


Gross production of electricity: 895 GWh (vs. 624 GWh in Q2 2020).


Retail sales of electricity: 4,398 GWh (vs. 4,354 GWh in Q2 2020).


In Q2 2021, the Group’s EBITDA was PLN 659 million compared to PLN 487
million in Q2 2020. All Business Lines generated higher EBITDA figures
in year-on-year terms. The highest growth was recorded by the
Distribution Business Line (with an EBITDA higher by PLN 112 million),
which resulted mainly from a higher distribution margin (the effect of
higher distribution volumes). At the same time, a one-off event took
place in Q2 2020 concerning a change in the recognition of
infrastructure received free of charge, which improved the Line’s
results for that period. The higher level of the Generation Business
Line (by PLN 16 million y/y) was mainly due to higher revenues from
electricity sales and from system services. In Q2 2021, Sales Business
Line EBITDA was higher by PLN 49 million y/y, which was mainly due to
the low base effect (in 2020, an unfavourable household tariff imposed
by the President of the ERO had been in force, and Q2 2020 results had
been reduced due to the pandemic as losses were realised on the sale of
surplus energy) and also to a general improvement in the profitability
of electricity sales to end users in 2021.


The data presented are estimates and are subject to review by the
auditor, therefore they may change. The final financial and operational
data of the Energa Group for H1 2021 and for Q2 2021 for will be
presented in the consolidated financial statements of Energa Group for
H1 2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-28 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2021-07-28 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki