REKLAMA

ENERGA S.A.: Przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030

2021-04-27 21:15
publikacja
2021-04-27 21:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o zatwierdzeniu „Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021 2030”.

Nowa wersja Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych („WPIS”) została przygotowana w związku z ogłoszoną przez PKN ORLEN S.A., akcjonariusza strategicznego Spółki, „Strategią Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku”. Ponadto aktualizacja WPIS wymagana jest w celu adaptacji do zachodzących i przewidywanych zmian w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym oraz aktualizacji planu do bieżącego harmonogramu realizacji projektów inwestycyjnych.

Zgodnie z WPIS łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe Grupy Energa („Grupa”) planowane na lata 2021-2030 wynoszą ok. 29,7 mld zł, z czego ok. 13,4 mld zł w latach 2021-2025.

W Linii Biznesowej Dystrybucja w okresie od 2021 do 2030 roku zostanie poniesionych ok. 16,9 mld zł nakładów. Inwestycje będą dotyczyły głównie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci dystrybucyjnej w związku z poprawą niezawodności dostaw energii elektrycznej, przyłączeniem źródeł energii elektrycznej oraz rosnącymi przepływami w sieci, jak również budowy lub rozbudowy sieci związanej z przyłączeniem odbiorców.

Na Linię Biznesową Wytwarzanie Grupa zamierza przeznaczyć ok. 11,8 mld zł w latach 2021-2030, z czego największa część przypadnie na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii („OZE”).

Do Linii Biznesowej Sprzedaż oraz pozostałych spółek zostały alokowane nakłady w kwocie ok. 1,1 mld zł, które obejmują głównie rozwój narzędzi IT, rozwój nowej oferty produktowej oraz inwestycje w obszarze oświetlenia.

Wszelkie działania inwestycyjne prowadzone przez Grupę Energa muszą spełniać kryterium minimalnej atrakcyjności inwestycyjnej, dlatego też priorytetem są rentowne inwestycje i stabilność finansowa Grupy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 10/2021


Date: 27 April 2021


Subject: Adoption of the Long-Term Strategic Investments Plan of the
Energa Group for 2021-2030


Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information


The Management Board of Energa SA (“Company”) hereby announces that on
27 April 2021 the Company’s Supervisory Board adopted a resolution to
approve the “Long-Term Strategic Investments Plan of the Energa Group
for 2021-2030”.


A new version of the Long-Term Strategic Investments Plan (“Investment
Plan”) was prepared in connection with the "ORLEN Capital Group strategy
by 2030" announced by PKN ORLEN S.A., the Company's strategic
shareholder. Furthermore, the Investment Plan needed an update in order
to be adapted to the ongoing and expected changes in the market and
regulatory environment and in order to account for the current time
schedule of investment projects.


According to the Investment Plan, total outlays on core- and additional
investment projects of the Energa Group (“Group”) planned for 2021-2030
amount to approx. PLN 29.7 billion, including approx. PLN 13.4 billion
between 2021 and 2025.


Approximately PLN 16.9 billion worth of outlays will be made in the
Distribution Business Line between 2021 and 2030. The investment
projects will be related mainly to the construction, reconstruction and
expansion of the distribution grid to improve the reliability of
electricity supply, to connect sources of electricity supply and growing
flows in the grid as well as the construction or expansion of the grid
in order to connect customers.


The Group intends to spend approx. PLN 11.8 billion on the Generation
Business Line in the years 2021-2030, most of which will be allocated to
investments related to renewable energy sources ("RES").


The Sales Business Line and other companies were allocated approx. PLN
1.1 billion and this amount will cover mainly the development of IT
tools, the development of a new product offer and investment projects in
the lighting area.


All investment activities taken by the Energa Group must fulfil the
criterion of minimum investment attractiveness, that is why profitable
investment projects and financial stability of the Group are given
priority.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2021-04-27 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki