REKLAMA
PIT 2023

ENERGA S.A.: Przyjęcie Strategicznego Planu Rozwoju i Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2024-2030

2023-12-06 11:11
publikacja
2023-12-06 11:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-06
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Przyjęcie Strategicznego Planu Rozwoju i Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2024-2030
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 6 grudnia br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o zatwierdzeniu:

- „Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2024-2030” („SPR”),
- „Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2024-2030” („WPIS”), który jest dokumentem prognostycznym SPR odzwierciedlającym aktualne założenia w zakresie inwestycji w Grupie Energa („Grupa”).

SPR zastępuje „Strategiczny Plan Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030”, natomiast WPIS zastępuje „Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030”.

Aktualizacja SPR i WPIS niezbędna jest ze względu na zaistniałe w ostatnich latach zmiany w uwarunkowaniach rynkowych i regulacyjnych, które wpływają na funkcjonowanie rynku energii elektrycznej w Polsce. Ewolucja technologii i presja na digitalizację, taksonomia, modele biznesowe tworzące nową energetykę, świadomość biznesowo-społeczna w zakresie ESG, rozwój obszarów efektywności energetycznej, podpisanie Karty Efektywnej Transformacji oraz dywersyfikacja źródeł wytwórczych i proces dekarbonizacji, to główne wyzwania wpływające na długoterminowy rozwój Grupy. W celu zachowania konkurencyjności, przy jednoczesnym zaangażowaniu w ochronę środowiska i prowadzeniu zrównoważonego rozwoju, konieczne jest dostosowanie profilu działalności i struktury aktywów Grupy do nowych wyzwań i transformacja energetyczna Grupy, która realizowana będzie głównie poprzez kontynuację procesu dekarbonizacji. Ponadto SPR i WPIS odzwierciedlają zmiany wprowadzone do „Strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku”, o których ORLEN S.A. - akcjonariusz strategiczny Spółki - informował w lutym 2023 roku.

Główne cele strategiczne Grupy Energa na lata 2024-2030 wyznaczone w SPR:

1) w obszarze dystrybucji:
a) rozwój sieci WN, SN, nN niezbędny dla przyłączania odnawialnych źródeł energii („OZE”), magazynów energii i elektromobilności, co przełoży się na zwiększenie mocy zainstalowanej OZE przyłączonej do sieci do ok. 13,2 GW do 2028 roku,
b) rozbudowa sieci w celu zwiększenia potencjału dla przyłączeń stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
c) wzrost skablowania linii SN,
d) poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI,
e) osiągnięcie 100% udziału liczników zdalnego odczytu wśród klientów począwszy od 2026 roku,

2) w obszarze wytwarzania:
a) rozwój nowych mocy OZE (zarówno poprzez inwestycje własne oraz fuzje i przejęcia) – Grupa planuje osiągnąć ok. 3,6 GW mocy zainstalowanych w OZE w 2030 roku,
b) zastąpienie paliwa węglowego paliwem niskoemisyjnym (gaz) poprzez kontynuację budowy elektrowni gazowo-parowych (CCGT) w Grudziądzu i Ostrołęce o łącznej mocy zainstalowanej ok. 1,3 GW,
c) zmniejszenie udziału węglowych aktywów w strukturze mocy zainstalowanej do 2% w 2030 roku,
d) redukcja emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 roku w porównaniu do 2019 roku,

3) w obszarze sprzedaży: głównym celem strategicznym w tym obszarze jest przeprowadzenie gruntownego programu cyfryzacji i redukcji kosztów w celu zwiększenia wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych). Działania obejmą m.in.:
a) zwiększenie rentowności na sprzedaży energii elektrycznej,
b) zwiększenie zdolności do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym poprzez cyfryzację procesów biznesowych i budowanie elastycznej kultury procesowej,
c) zwiększenie udziału energii zielonej w sprzedaży,
d) rozwój usługi oświetleniowej ze szczególnym uwzględnieniem dobudowy i modernizacji majątku,
e) rozwój usług elastyczności energetycznej (m.in. usługa DSR).

Zgodnie z WPIS łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe Grupy planowane na lata 2024-2030 wyniosą ok. 47,9 mld zł, z czego ok. 23,4 mld zł przypada na Linię Biznesową Dystrybucja, ok. 22,8 mld zł na Linię Biznesową Wytwarzanie (z tego ok. 14,3 mld zł na inwestycje związane z OZE i ok. 3,2 mld zł na budowę oraz utrzymanie bloków CCGT w Grudziądzu i Ostrołęce), ok. 1,6 mld zł na Linię Biznesową Sprzedaż oraz pozostałe usługi.

Realizacja tak ambitnego planu inwestycyjnego niezbędna jest w celu utrzymania konkurencyjności Grupy w średnim i długim okresie. Przewidywanym źródłem finansowania ww. inwestycji są środki własne wypracowane przez Grupę oraz instrumenty dłużne. Do osiągnięcia pełnej skali funduszy koniecznych do realizacji inwestycji opisanych we WPIS wymagane będzie także zatrzymanie zysków w Spółce, co wiąże się z brakiem wypłaty przez Spółkę dywidendy. Zakładane jest także dodatkowe wsparcie ze strony ORLEN S.A. Wszelkie działania inwestycyjne prowadzone przez Grupę Energa muszą spełniać kryterium minimalnej atrakcyjności inwestycyjnej, zgodności z wymogami ESG oraz braku ryzyka naruszenia stabilności finansowej Grupy.

Szacowane jest, że realizacja ww. celów SPR i inwestycji przewidzianych we WPIS spowoduje ponad dwuipółkrotny wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA w 2030 roku w porównaniu do 2022 roku, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 31/2023


Date: 6 December 2023


Subject: Adoption of the Strategic Development Plan and the Long-Term
Strategic Investments Plan of the Energa Group for 2024-2030


Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information


The Management Board of Energa SA (“Company”) hereby announces that on 6
December 2023 the Company’s Supervisory Board adopted the resolutions to
approve:


- the “Strategic Development Plan of the Energa Group for 2024-2030”
(“SDP”),


- the “Long-Term Strategic Investments Plan of the Energa Group for
2024-2030” (“LSIP”), which is the Strategic Development Plan’s forecast
document reflecting the current assumptions regarding investments in the
Energa Group (“Group”).


The SDP replaces the "Strategic Development Plan of the Energa Group for
2021-2030" and the LSIP replaces the “Long-Term Strategic Investments
Plan of the Energa Group for 2021-2030”.


Updating the SDP and LSIP is necessary due to the changes in market and
regulatory environments that have occurred in recent years, which affect
the electricity market in Poland. Evolving technology, digitization
pressure, taxonomy, business models redefining the energy sector,
business and social awareness in line with ESG, development of energy
efficiency areas, signing of the Charter for the Efficient
Transformation, diversification of generation sources and the
decarbonization process are the main challenges affecting the Group’s
long-term development. In order to remain competitive while committing
to protecting the environment and pursuing sustainable development, the
Group has to align its business profile and asset structure with the new
challenges as well as conduct energy transformation, mainly by
continuing the decarbonization process. In addition, the SDP and LSIP
reflect the changes made to the “ORLEN Capital Group strategy by 2030”,
which ORLEN S.A. – the Company’s strategic shareholder – announced in
February 2023.


The Energa Group’s main strategic goals for the years 2024-2030, as set
out in the SDP, include:


1) in the Distribution business:


a) development of HV, MV, LV grids necessary for connecting renewable
energy sources (“RES”), energy storage and electromobility, which will
translate into an increase in the installed capacity of RES connected to
the grid to approx. 13.2 GW by 2028,


b) expanding the grid to increase the potential for connecting electric
vehicle charging stations,


c) increase in MV line cabling,


d) improving SAIDI and SAIFI indicators,


e) achieving 100% share of remote reading meters among customers
starting from 2026,


2) in the Generation business:


a) development of new RES capacities (both through own investments and
mergers and acquisitions) – the Group plans to reach approx. 3.6 GW of
installed RES capacity in 2030,


b) replacing coal fuel with low-carbon fuel (gas) by continuing the
construction of combined cycle power plants (CCGT) in Grudziądz and
Ostrołęka with a total installed capacity of approx. 1.3 GW,


c) reducing the share of coal assets in the installed capacity to 2% in
2030,


d) reducing CO2 emissions by at least 40% by 2030 compared to 2019,


3) in the Sales business: the main strategic goal in this business line
is to carry out an in-depth digitization and cost reduction program in
order to increase EBITDA result (operating profit before amortization
and impairment of non-financial non-current assets). The activities will
include:


a) increasing the profitability of electricity sales,


b) increasing the ability to respond quickly to changes in the market
environment by digitizing business processes and building a flexible
process culture,


c) increasing the share of green energy in sales,


d) developing the lighting service with a focus on asset additions and
upgrades,


e) developing energy flexibility services (DSR service, among others).


According to the LSIP, total outlays on the Group’s core and additional
investments planned for the years 2024-2030 will amount to approx. PLN
47.9 billion, of which approx. PLN 23.4 billion accounts for the
Distribution Business Line, approx. PLN 22.8 billion for the Generation
Business Line (of which approx. PLN 14.3 billion for RES-related
investments and approx. PLN 3.2 billion for construction and maintenance
of CCGT units in Grudziądz and Ostrołęka), approx. PLN 1.6 billion for
the Sales Business Line and other services.


The implementation of such an ambitious investment plan is necessary to
maintain the Group’s competitiveness in the medium and long term. The
anticipated source of financing for the aforementioned investments is
own funds generated by the Group as well as debt instruments. In order
to achieve the full scale of funds necessary to implement the
investments described in the LSIP, retention of profits in the Company
will also be required, which means that the Company will not pay
dividend. Additional support from ORLEN S.A. is also expected. All
investment activities carried out by the Energa Group must meet the
criteria of minimum investment attractiveness, compliance with ESG
requirements and lack of risk of compromising the Group’s financial
stability.


It is estimated that the achievement of the aforementioned SDP goals and
the investments envisaged in the LSIP will result in a more than
two-and-a-half-fold increase in consolidated EBITDA in 2030 as compared
to 2022, which should consequently translate into an increase in the
Company’s value for shareholders.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-06 Janusz Szurski Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
2023-12-06 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych i Klimatu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki