REKLAMA

ENERGA S.A.: Przyjęcie Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030

2021-05-31 13:56
publikacja
2021-05-31 13:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Przyjęcie Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o zatwierdzeniu „Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030” („SPR”).

SPR zastępuje „Strategię Grupy ENERGA na lata 2016-2025”, wyznaczając ramy działania i rozwoju Grupy Energa w horyzoncie do 2030 roku zgodnie z ogłoszoną przez PKN ORLEN S.A., akcjonariusza strategicznego Spółki, „Strategią Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku”.

SPR opisuje wkład Grupy Energa do realizacji ww. Strategii Grupy Kapitałowej ORLEN. Ponadto uwzględnia realizację najważniejszych inicjatyw wchodzących w zakres integracji obu grup oraz kluczowe trendy wpływające na kształt i funkcjonowanie krajowego rynku energii.

Główne cele strategiczne Grupy Energa na lata 2021-2030:

a) w obszarze dystrybucji: budowa i wdrożenie wieloletniego planu rozwoju sieci WN, SN, nN i podnoszenie jakości obsługi klientów,

b) w zakresie wytwarzania: rozwój nowych mocy OZE - fotowoltaicznych, morskich elektrowni wiatrowych, a w przypadku złagodzenia regulacji, również lądowych elektrowni wiatrowych. W obszarze elektrowni systemowych celem strategicznym jest udział w realizacji nowych mocy w instalacjach gazowych oraz modernizacja instalacji kogeneracyjnych,

c) w obszarze sprzedaży: przeprowadzenie gruntownego programu cyfryzacji i redukcji kosztów.

W ramach SPR Grupa Energa planuje osiągnąć:

• ok. 1,1 GWe mocy zainstalowanej w lądowych odnawialnych źródłach energii oraz udział w projektach morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1,3 GWe,

• udział w realizacji inwestycji w instalacje gazowe (CCGT) o mocy ok. 1,3 GWe,

• redukcję emisji CO2/MWh o 33% w porównaniu do 2019 roku,

• zwiększenie udziału liczników zdalnego odczytu (AMI) zainstalowanych u klientów do 100% w 2026 roku.

Planowane jest, że realizacja ww. celów SPR przełoży się na wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) w 2030 roku o ponad 60% w porównaniu do 2020 roku.

Dokumentem prognostycznym SPR, który odzwierciedla aktualne założenia w zakresie inwestycji w Grupie Energa jest „Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030” („WPIS”). Został on zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Energa SA w dniu 27 kwietnia br., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2021 z 27 kwietnia 2021 roku. Zgodnie z WPIS łączne nakłady inwestycyjne Grupy Energa w latach 2021-2030 mają wynieść ok. 29,7 mld zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 21/2021


Date: 31 May 2021


Subject: Adoption of the Strategic Development Plan of the Energa Group
for 2021-2030


Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information


The Management Board of Energa SA (“Company”) hereby announces that on
31 May 2021 the Company’s Supervisory Board adopted a resolution to
approve the “Strategic Development Plan of the Energa Group for
2021-2030” (“Strategic Development Plan”).


The Strategic Development Plan replaces the "Strategy of the ENERGA
Group for 2016-2025", setting the framework for the operation and
development of the Energa Group until 2030, in line with the "ORLEN
Capital Group strategy by 2030" announced by PKN ORLEN S.A., the
Company's strategic shareholder.


The Strategic Development Plan describes the contribution of the Energa
Group to the implementation of the above-mentioned Strategy of the ORLEN
Capital Group. Furthermore, it takes into account the implementation of
the most important initiatives related to the integration of both groups
and key trends affecting the shape and functioning of the domestic
energy market.


The main strategic goals of the Energa Group for 2021-2030:


a) in the area of distribution: building and implementation of a
long-term development plan for the HV, MV, LV grids and improving the
quality of customer service,


b) in the area of generation: development of new RES capacities -
photovoltaic, offshore wind farms, and in the case of easing the
regulations, also onshore wind farms. In the area of system power
plants, the strategic goal is to participate in the implementation of
new capacities in gas installations and the modernization of
cogeneration installations,


c) in the area of sales: carrying out an in-depth digitization program
and cost reduction.


Within the Strategic Development Plan, the Energa Group plans to achieve:


• approx. 1.1 GWe of installed capacity in onshore renewable energy
sources and participation in offshore wind farm projects with a capacity
of approx. 1.3 GWe,


• participation in the implementation of investments in gas
installations (CCGT) with a capacity of approx. 1.3 GWe,


• reduction of CO2/MWh emissions by 33% in comparison to 2019,


• increasing the share of remote reading meters (AMI) installed at
customers to 100% in 2026.


It is planned that the realisation of the above-mentioned Strategic
Development Plan’s goals will translate into an increase in the
consolidated EBITDA result (operating profit before amortization and
impairment of non-financial non-current assets) in 2030 by over 60%
compared to 2020.


The Strategic Development Plan’s forecast document, which reflects the
current assumptions regarding investments in the Energa Group, is the
“Long-Term Strategic Investments Plan of the Energa Group for 2021-2030”
(“Investment Plan”). It was approved by the Supervisory Board of Energa
SA on April 27 this year, about which the Company informed in the
current report No. 10/2021 of 27 April 2021. According to the Investment
Plan, the total investment outlays of the Energa Group in 2021-2030 are
to amount to approx. PLN 29.7 billion.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
2021-05-31 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki