REKLAMA

ENERGA S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

2021-05-28 18:35
publikacja
2021-05-28 18:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA („Spółka") informuje, że 28 maja br. akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN S.A., złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 1 czerwca 2021 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pani Agaty Justyny Piotrowskiej.

Poniżej Spółka przekazuje informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Agata Piotrowska – Członek Rady Nadzorczej Energa SA

Pani Agata Piotrowska jest absolwentką kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia Akademia Spółek Kapitałowych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru korporacyjnego, koordynowania procesów zarządczych, nadzoru nad procesami i projektami w zakresie planowania, optymalizacji, restrukturyzacji, inwestycji, dezinwestycji w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN.

W latach 2010-2021 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, takich jak: ORLEN Medica Sp. z o.o., ORLEN Automatyka Sp. z o.o., ORLEN Budonaft Sp. z o.o., ORLEN Projekt S.A., ORLEN Eko Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium S.A., Baltic Power sp. z o.o., ORLEN Wind 1 sp. z o.o., ORLEN Wind 2 sp. z o.o., ORLEN Wind 3 sp. z o.o. Aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółek: ORLEN Laboratorium S.A. oraz ORLEN Wind 3 sp. z o.o.

Obecnie jest pracownikiem Biura Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w którym jest odpowiedzialna za nadzór właścicielski nad spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej ORLEN, w tym w szczególności nad spółkami z sektora energetycznego.

Pani Agata Piotrowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 20/2021


Date: 28 May 2021


Subject: Appointment of the Supervisory Board of Energa SA Member


Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the Act on Offerings – current
and periodic information


The Management Board of Energa SA („Company") informs that on 28 May
2021 the majority shareholder of the Company, PKN ORLEN S.A., submitted
a statement informing that - pursuant to Article 385 § 2 of the Polish
Code of Commercial Companies and § 17 section 3 of the Company’s
Articles of Association – as of 1 June 2021 it appointed Ms. Agata
Justyna Piotrowska to the Company’s Supervisory Board of the 6th joint
term of office.


Below the Company presents information about the appointed Member of the
Supervisory Board of the Company.


Ms. Agata Piotrowska - Member of the Supervisory Board of Energa SA


Ms. Agata Piotrowska graduated from the Faculty of Management and
Marketing at the Warsaw School of Economics. She completed postgraduate
studies at the Academy of Capital Companies at the College of Management
and Finance of the Warsaw School of Economics. She has over 10 years of
professional experience in corporate governance, coordination of
management processes, supervision of processes and projects in the area
of planning, optimisation, restructuring, investments and divestments in
companies of the ORLEN Capital Group.


Between 2010 and 2021, she served as a Member of the Supervisory Board
of ORLEN Capital Group companies, such as: ORLEN Medica Sp. z o.o.,
ORLEN Automatyka Sp. z o.o., ORLEN Budonaft Sp. z o.o., ORLEN Projekt
S.A., ORLEN Eko Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium S.A., Baltic Power sp. z
o.o., ORLEN Wind 1 sp. z o.o., ORLEN Wind 2 sp. z o.o., ORLEN Wind 3 sp.
z o.o. Currently, she is a Member of the Supervisory Board of the
following companies: ORLEN Laboratorium S.A. and ORLEN Wind 3 sp. z o.o.


She is currently an employee of the PKN ORLEN S.A. Capital Group Office,
where she is responsible for ownership supervision of companies
belonging to the ORLEN Capital Group, including in particular companies
from the energy sector.


Ms. Agata Piotrowska is not engaged in any form of business activity
competitive to Energa SA, does not participate in a competitive company
or partnership, as a partner of a civil law partnership, a partnership
or as a member of a company body and does not participate in any other
competitive legal person as a member of its body as well as she is not
listed in the Register of Insolvent Debtors maintained under the
National Register Court Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2021-05-28 Jacek Goliński Prezes Zarządu Energi SA
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki