10,37 zł
2,78% 0,28 zł
Energa S.A. (ENG)

Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-04
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENERGA SA („Spółka) informuje, że w dniu 4 września 2017 r. pomiędzy Spółką a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) zostały podpisane następujące umowy:
(i)umowa projektowa, określająca szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego,
(ii)umowa subskrypcyjna („Umowa Subskrypcyjna”), stanowiąca podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o wartości 250 mln EUR („Obligacje”).
Celem pozyskania finansowania jest realizacja programu inwestycyjnego w segmencie Dystrybucja obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych Grupy ENERGA w latach 2017-2019. Wynikiem planowanych inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu strat sieci i poprawie jakości obsługi. Szacowane nakłady kwalifikowane w tym okresie to około 814 mln EUR.
Emitowane Obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera. Data emisji Obligacji została ustalona na dzień 12 września 2017 r.
Zgodnie z Umową Subskrypcyjną Obligacje będą emitowane w dwóch transzach o łącznej wartości nominalnej wynoszącej:
(i)125 mln EUR, o terminie wykupu 16 lat, ze zdefiniowanym pierwszym okresem finansowania na 6 lat od daty emisji,
(ii)125 mln EUR, o terminie wykupu 20 lat, ze zdefiniowanym pierwszym okresem finansowania na 10 lat od daty emisji.
Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej szacowanej według formuły określonej w warunkach emisji.
Zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego w pierwszym okresie finansowania nie będzie możliwy wcześniejszy wykup Obligacji przez Spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż Obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie). W tym samym okresie Spółka może, według własnego uznania, wybrać odroczenie całości lub części płatności Odsetek.
Planowana emisja Obligacji będzie miała pozytywny wpływ ma stabilność finansową Grupy i dywersyfikację jej źródeł finansowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 36/2017


Report Title: Signing of hybrid financing agreements with European
Investment Bank


Date: 04.09.2017


Legal Basis: Article 17 Section 1 of the Market Abuse Regulation –
confidential information


The Management Board of ENERGA SA (“Company”) reports that on 4
September 2017 the Company and European Investment Bank (“EIB”) signed
the following agreements:


(i)project agreement, defining the detailed requirements regarding the
financing of an investment project,


(ii)subscription agreement (“Subscription Agreement”), constituting the
basis for issuing hybrid bonds for EUR 250 million (“Bonds”).


The said financing will be slated for execution of an investment program
in the Distribution segment, consisting in modernization and expansion
of the ENERGA Group’s distribution assets in 2017-2019. The planned
investments are aimed at increasing the security of electricity supplies
while simultaneously reducing grid losses and improving service quality.
The estimate qualified expenditures in this period will amount to
approx. EUR 814 million.


The Bonds are subordinated, unsecured, coupon bearer securities to be
subscribed for by EIB under the European Fund for Strategic Investments
launched by EIB jointly with the European Commission to execute the
so-called Juncker Plan. The date of the Bond issue has been set for 12
September 2017.


In accordance with the Subscription Agreement, the Bonds will be issued
in two tranches with the total nominal value of:


(i)EUR 125 million, maturing in 16 years, with the first financing
period set for 6 years from the issue date,


(ii)EUR 125 million, maturing in 20 years, with the first financing
period set for 10 years from the issue date.


Bonds will bear interest at a fixed interest rate estimated according to
the formula specified in the terms of issue.


In accordance with the characteristics of hybrid financing, in the first
financing period the Company will not be able to redeem the Bonds early
and EIB will not be able to sell the Bonds early to third parties (in
both cases, subject to certain exceptions specified in the Agreement).
In the same period the Company may, at its sole discretion, opt to defer
all or part of the Interest payments.


The Bond issue will have positive impact on the Group’s financial
stability and diversification of its financing sources.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-04 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2017-09-04 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl