REKLAMA

ENERGA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Energa SA, PKN ORLEN S.A. oraz Grupą LOTOS S.A. w sprawie analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji

2020-11-02 16:24
publikacja
2020-11-02 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Energa SA, PKN ORLEN S.A. oraz Grupą LOTOS S.A. w sprawie analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 2 listopada 2020 roku podpisany został list intencyjny pomiędzy Spółką a PKN ORLEN S.A. oraz Grupą LOTOS S.A. („List intencyjny”), („Strony”), w którym Strony zadeklarowały wolę przystąpienia do wspólnych rozmów w celu analizy możliwości oraz ewentualnych warunków zrealizowania wspólnej inwestycji w zakresie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku do lipca 2026 roku („Projekt”). Zakres Projektu obejmuje analizę i dobór optymalnej konfiguracji bloku (technologia, sprawność, moc) oraz jego lokalizacji.

Zgodnie z postanowieniami Listu intencyjnego Strony będą prowadzić rozmowy w celu uzgodnienia założeń i warunków Projektu, w szczególności, w następujących kwestiach:

- ustalenie warunków prawnych i technicznych realizacji Projektu przez Strony, jak również wszelkich innych czynników, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia realizacji Projektu,
- ustalenie zasad finansowania Projektu,
- w przypadku realizacji elektrowni gazowo-parowej: opracowanie projektu umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) regulującej zasady współpracy Stron przy realizacji Projektu,
- ustalenie pozostałych warunków realizacji Projektu.

Podpisany dzisiaj List intencyjny wiąże Strony do czasu zawarcia stosownych umów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 75/2020


Date: 2 November 2020


Subject: Signing a letter of intent between Energa SA, PKN ORLEN S.A.
and LOTOS Group S.A. concerning analysis of possibilities of realization
of common investment


Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information


The Management Board of Energa SA ("Company") informs that on 2 November
2020 there has been signed a letter of intent between the Company, PKN
ORLEN S.A. and LOTOS Group S.A. (“Letter of intent”), (“Parties”), in
which the Parties declared the will to start the common talks to analyze
possibilities and conditions of common investment, ie. building a
gas-steam power plant in Gdansk by July 2026 (“Project”). The scope of
Project includes analysis and choice of the optimal configuration of the
plant (technology, efficiency, power) and its location.


According to provisions of the Letter of intent the Parties will conduct
talks to agree the assumptions and conditions of the Project regarding
mainly the following issues:


- To agree law and technical conditions to realize the Project by the
Parties as well as any other factors that could influence the Project
realization;


- To agree rules of financing of the Project;


- In case of gas-steam power plant building: preparing a joint venture
agreement regulating rules of cooperation of the Parties in Project
realization;


- To agree other conditions of the Project realization.


The Letter of intent, signed today, binds the Parties by the time the
certain agreements are concluded, however not later than 31 December
2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-02 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
2020-11-02 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki