8,02 zł
2,17% 0,17 zł
Energa S.A. (ENG)

Podpisanie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej dotyczącej zaangażowania w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka oraz sprzedaż udziałów w Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-26
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Podpisanie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej dotyczącej zaangażowania w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka oraz sprzedaż udziałów w Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENERGA SA („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego z 8 grudnia 2016 roku
nr 49/2016 oraz raportu bieżącego z 17 stycznia 2017 roku nr 3/2017 informuje, iż 26 marca 2018 roku Emitent zawarł Aneks nr 1 („Aneks”) do Umowy Inwestycyjnej ze spółkami ENEA S.A i Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. („Spółka”, „Zamawiający”), dotyczącej realizacji projektu Ostrołęka C.
Zgodnie z podpisanym Aneksem strony zwiększyły szacunkowe, łączne nakłady inwestycyjne wynikające ze zobowiązań, które zostaną zaciągnięte na Etapie Rozwoju projektu Ostrołęka C, czyli do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) dla Generalnego Wykonawcy. Nakłady inwestycyjne przypadające na Emitenta mogą wynieść 226,5 mln zł.
Zwiększenie nakładów inwestycyjnych wynika z zapewnienia środków m. in. na prace organizacyjne, które wynikać będą z kontraktu z Generalnym Wykonawcą, inwestycje powiązane oraz funkcjonowanie Spółki.
Ponadto Emitent informuje, że w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej Emitent sprzedał także w dniu 23 marca 2018 na rzecz ENEA S.A. pakiet 1.201.036 udziałów w Spółce za cenę ok. 58 mln zł. W wyniku tej operacji udziały Emitenta stanowią łącznie 50% w kapitale zakładowym Spółki.
Zawarcie przedmiotowego Aneksu nie jest równoznaczne z:
podjęciem przez zarząd Spółki decyzji o wyborze Generalnego Wykonawcy, nie oznacza więc rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” przez Zamawiającego;
wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym Wykonawcą – do wyrażenia takiej zgody konieczne jest bowiem uprzednie uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych, w tym zgody Rady Nadzorczej Emitenta;
wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy.

Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej umową.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 12/2018


Date of preparation: 26 March 2018


Short name of Issuer: ENERGA SA


Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – confidential information


Subject: Signing of an Annex to the Investment Agreement regarding
involvement in the preparation for construction, construction and
operation of a new power unit at Ostrołęka Power Plant and sale of
shares in Elektrownia Ostrołęka sp. o.o.


Content of report:


The Management Board of ENERGA SA (“Issuer”), in relation to the Current
Report No. 49/2016 of 8 December 2016 and the Current Report No. 3/2017
of 17 December 2017, hereby informs that on 26 March 2018 the Issue
concluded Annex No. 1 (“Annex”) to the Investment Agreement with the
companies ENEA S.A. and Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (“Company”,
“Ordering party”) concerning the execution of the Ostrołęka C project.


In accordance with the concluded Annex, the parties have increased the
estimate total capital expenditure arising from their obligations to be
undertaken at the Development Stage of the Ostrołęka C project, that is
until a notice to proceed (NTP) is issued to the General Contractor. The
capital expenditure attributable to the Issuer shall amount to PLN 226,5
million.


The capital expenditure has been increased in order to provide the
resources, amongst others, for organisational works which will result
from the contract with the General Contractor, related investments and
the operations of the Company.


Moreover, the Issuer hereby informs that in the course of performance of
the Investment Agreement the Issuer sold on 23 March 2018 to the benefit
of ENEA S.A. a stake of 1,201,036 shares in the Company for approx. PLN
58 million. As a result of this operation, the Issuer's shares
constitute in total 50% Company’s share capital.


The conclusion of the said Annex is not equivalent to:


-the decision being taken by the Company's Management Board to select
the General Contractor, hence it does not mean the conclusion of the
public contract awarding procedure under the name of “Construction of
Ostrołęka Power Plant with approx. 1,000 MW power output” by the
Ordering Party;


-the consent given to enter into a contract with the General Contractor
– in order to give such a consent it is necessary to obtain the required
corporate approvals, including the consent of the Issuer's Supervisory
Board;


-the agreement to issue a notice to proceed (NTP) – the issue of NTP
requires, among others, prior consent of the Issuer’s Supervisory Board
and prior qualified consent of the Issuer's General Meeting to commence
the Construction Stage.


It is estimated that the capital expenditure related to the conclusion
of the agreement between the Ordering party and the General Contractor
until the NTP is issued will not exceed the equivalent of 4% of the
price under the contract.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-26 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2018-03-26 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl