8,16 zł
1,87% 0,15 zł
Energa S.A. (ENG)

ENERGA S.A.: Informacja na temat otrzymania od zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wniosku o zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-24
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Informacja na temat otrzymania od zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wniosku
o zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENERGA SA („Emitent”) informuje, że w dniu 23 marca 2018 roku jako udziałowiec spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. („Zamawiający”, „Spółka”) otrzymał od zarządu Spółki wniosek do zgromadzenia wspólników Spółki o wyrażenie zgody na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” („Postępowanie”, „Zamówienie”). We wniosku zarząd Spółki wskazał, że wnioskuje o zgodę zgromadzenia wspólników Spółki na wybór Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S. jako Generalnego Wykonawcy, który zaoferował wykonanie przedmiotu Zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5 049 729 000,00 zł, brutto 6 023 034 950,00 zł. Zgodnie z wnioskiem, przedmiotowa zgoda zgromadzenia wspólników Spółki ma być wyrażona pod warunkiem skutecznego (tj. wskazującego na brak przesłanek uzasadniających wykluczenie wykonawcy bądź odrzucenie jego oferty) złożenia przez Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S., wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
Zgodnie z umową Spółki, zgromadzenie wspólników Spółki wyraża w formie uchwały zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o wybór Generalnego Wykonawcy.
Wystąpienie przez zarząd Spółki z przedmiotowym wnioskiem do zgromadzenia wspólników, jak również ewentualne podjęcie przez zgromadzenie wspólników Spółki przedmiotowej uchwały,
nie jest równoznaczne z:
podjęciem przez zarząd Spółki decyzji o wyborze Generalnego Wykonawcy, nie oznacza więc rozstrzygnięcia Postępowania przez Zamawiającego;
wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym Wykonawcą – do wyrażenia takiej zgody konieczne jest bowiem uprzednie uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych w tym zgody Rady Nadzorczej Emitenta;
wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej
Emitenta oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy.
Emitent w osobnych raportach bieżących przekaże dalsze informacje o Postępowaniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 11/2018


Date of preparation: 24.03.2018


Short name of Issuer: ENERGA SA


Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – confidential information


Subject: Notification on receiving by the Management Board of
Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. of a motion for approval of the
conclusion of the public contract awarding procedure under the name of
“Construction of Ostrołęka Power Plant C with approx. 1,000 MW power
output”


Content of report:


The Management Board of ENERGA SA (“Issuer”) hereby informs that on
March 23, 2018, as a shareholder of Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.
(“Ordering party”, “Company”), it received from the Company’s Management
Board a motion to the Company’s general meeting of shareholders to
approve the conclusion of the public contract awarding procedure under
the name of “Construction of Ostrołęka Power Plant C with approx. 1,000
MW power output” (“Procedure”, “Contract”). In its motion, the Company’s
Management Board indicated that it requested the approval of the
Company’s general meeting of shareholders to select the Consortium of GE
Power Sp. z o.o. and Alstom Power System S.A.S, as the General
Contractor, whose bid was to execute the subject matter of the Contract
in compliance with the parameters set out in the offer for the amount of
PLN 5,049,729,000.00 net, PLN 6,023,034,950.00 gross. In line with the
motion, the said approval of the Company’s general meeting of
ahareholders shall be expressed subject to effective (i.e. indicating
the absence of any premises justifying the exclusion of the contractor
or the rejection of the tender thereof) submission by Consortium of GE
Power Sp. z o.o. and Alstom Power System S.A.S of all the documents and
representations required, pursuant to Art. 26 section 1 of 29 January
2004 Public Procurement Law (Journal of Laws of 2017, item 1579, as
amended).


Pursuant to the Company's Statute, the general meeting of shareholders
shall agree for the conclusion of the public contract awarding procedure
to select the General Contractor by virtue of a resolution.


Submission by the Company’s Management Board of the said motion to the
general meeting of shareholders, as well as the possible adoption by the
Company’s general meeting of shareholders of the resolution in question,
is not equivalent to:


the decision being taken by the Company's Management Board to select the
General Contractor, hence it does not mean the conclusion of the
Procedure by the Ordering Party;


the consent to enter into a contract with the General Contractor – in
order to give such a consent it is necessary to obtain the required
corporate approvals, including the consent of the Issuer's Supervisory
Board;


the agreement to issue a notice to proceed (NTP) – the issue of NTP
requires, among others, prior consent of the Issuer’s Supervisory Board
and prior qualified consent of the Issuer's General Meeting to join the
Construction Stage.


The Issuer will provide further information on the Procedure in separate
current reports.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-23 Alicja Barbara Klimiuk p.o. Prezesa Zarządu
2018-03-23 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl