REKLAMA

ENEA: wyniki finansowe

2021-03-25 20:14
publikacja
2021-03-25 20:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
enea_2020.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
enea_2020.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ENEA_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ENEA_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_2020_SSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_2020_SSF.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_2020_SSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_2020_SSF.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_ENEA_2020_skonsolidowane.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_ENEA_2020_skonsolidowane.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_ENEA_S.A._SSF_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ENEA_S.A._SSF_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
enea-2020-12-31_EN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of_the_Management_Board_on_the_operations_of_ENEA_S.A._and_ENEA_Group_in_FY_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statements_of_the_Management_Board_2020_SSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Notification_of_the_Management_Board_2020_SSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENEA_Group_Auditors_report_2020_consolidated_ENG.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinion_of_the_Supervisory_Board_of_ENEA_SA_2020_SSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statement_of_the_Supervisory_Board_of_ENEA_SA_2020_SSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży netto 18 176 505,00 15 796 298,00 4 062 515,00 3 672 021,00
II. Rekompensaty 3 284,00 597 278,00 734,00 138 844,00
III. Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego 14 765,00 7 722,00 3 300,00 1 795,00
IV. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 18 194 554,00 16 401 298,00 4 066 549,00 3 812 659,00
V. (Strata)/zysk z działalności operacyjnej -1 706 259,00 1 784 127,00 -381 355,00 414 740,00
VI. (Strata)/zysk przed opodatkowaniem -2 603 549,00 871 271,00 -581 903,00 202 536,00
VII. (Strata)/zysk netto okresu sprawozdawczego -2 234 337,00 540 697,00 -499 382,00 125 691,00
VIII. EBITDA 3 301 958,00 3 337 916,00 738 000,00 775 935,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 157 764,00 2 144 615,00 705 772,00 498 539,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 576 300,00 -2 312 818,00 -575 812,00 -537 640,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 401 857,00 1 279 312,00 -536 824,00 297 390,00
XII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 820 393,00 1 111 109,00 -406 864,00 258 289,00
XIII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578,00 441 442 578,00 441 442 578,00 441 442 578,00
XIV. (Strata)/zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) -5,14 0,96 -1,15 0,22
XV. (Strata)/zysk rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) -5,14 0,96 -1,15 0,22
XVI. Aktywa razem 29 889 863,00 32 843 854,00 6 476 957,00 7 712 541,00
XVII. Zobowiązania razem 16 795 510,00 17 364 083,00 3 639 488,00 4 077 512,00
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 10 009 542,00 10 855 419,00 2 169 009,00 2 549 118,00
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 6 785 968,00 6 508 664,00 1 470 479,00 1 528 394,00
XX. Kapitał własny 13 094 353,00 15 479 771,00 2 837 469,00 3 635 029,00
XXI. Kapitał zakładowy 588 018,00 588 018,00 127 420,00 138 081,00
XXII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 29,66 35,07 6,43 8,23
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 29,66 35,07 6,43 8,23
Przekształcenie prezentacyjne danych za okres porównawczy (2019 rok) zostało przedstawione w nocie 6 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Powyższe dane finansowe za rok 2020 i 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2020 r. – 4,6148 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 r. – 4,2585 PLN/EUR), - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – 4,4742 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. – 4,3018 PLN/EUR).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
enea_2020.zipenea_2020.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ENEA za 2020 rok
enea_2020.zip.XAdESenea_2020.zip.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ENEA za 2020 rok - podpisy
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ENEA_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_2020.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ENEA_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz GK ENEA w 2020 roku
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ENEA_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ENEA_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz GK ENEA w 2020 roku - podpisy
Oswiadczenie_Zarzadu_2020_SSF.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_2020_SSF.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oswiadczenie_Zarzadu_2020_SSF.xhtml.XAdESOswiadczenie_Zarzadu_2020_SSF.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpisy
Informacja_Zarzadu_2020_SSF.xhtmlInformacja_Zarzadu_2020_SSF.xhtml Informacja Zarządu ENEA S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Informacja_Zarzadu_2020_SSF.xhtml.XAdESInformacja_Zarzadu_2020_SSF.xhtml.XAdES Informacja Zarządu ENEA S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Sprawozdanie z badania_GK ENEA 2020_skonsolidowane.xhtmlSprawozdanie z badania_GK ENEA 2020_skonsolidowane.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie z badania_GK ENEA 2020_skonsolidowane.xhtml.xadesSprawozdanie z badania_GK ENEA 2020_skonsolidowane.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - podpisy
Ocena Rady Nadzorczej ENEA S.A. SSF_2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej ENEA S.A. SSF_2020.xhtml Ocena Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. SSF_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. SSF_2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Audytu
enea-2020-12-31_EN.xhtmlenea-2020-12-31_EN.xhtml
Report_of_the_Management_Board_on_the_operations_of_ENEA_S.A._and_ENEA_Group_in_FY_2020.xhtmlReport_of_the_Management_Board_on_the_operations_of_ENEA_S.A._and_ENEA_Group_in_FY_2020.xhtml
Statements_of_the_Management_Board_2020_SSF.xhtmlStatements_of_the_Management_Board_2020_SSF.xhtml
Notification_of_the_Management_Board_2020_SSF.xhtmlNotification_of_the_Management_Board_2020_SSF.xhtml
ENEA Group_Auditors report 2020_consolidated_ENG.xhtmlENEA Group_Auditors report 2020_consolidated_ENG.xhtml
Opinion_of_the_Supervisory_Board_of_ENEA_SA_2020_SSF.xhtmlOpinion_of_the_Supervisory_Board_of_ENEA_SA_2020_SSF.xhtml
Statement_of_the_Supervisory_Board_of_ENEA_SA_2020_SSF.xhtmlStatement_of_the_Supervisory_Board_of_ENEA_SA_2020_SSF.xhtml
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki