8,1350 zł
0,18% 0,0150 zł
ENEA SA (ENA)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ENEA_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Independent_Registered_Auditors_Report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Separate_financial_statements.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Notification_of_the_Management_Board.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statements_of_the_Management_Board.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of_the_Management_Board_on_the_operations_of_ENEA_S.A._and_ENEA_Group_in_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Supervisory_Board's_statement_concerning_Audit_Committee.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Supervisory_Board's_opinion_concerning_statements.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży netto 4 701 689 5 639 580 1 101 898 1 328 617
II. (Strata)/zysk z działalności operacyjnej (144 577) 121 880 (33 883) 28 713
III. Zysk przed opodatkowaniem 702 815 1 834 604 164 713 432 211
IV. Zysk netto okresu sprawozdawczego 727 136 1 813 324 170 413 427 197
V. EBITDA (142 343) 124 515 (33 360) 29 334
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (885 683) 591 748 (207 571) 139 409
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 142 485 (2 009 136) 33 393 (473 328)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 142 750 1 548 992 33 455 364 924
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (600 448) 131 604 (140 722) 31 004
X. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
XI. Zysk netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) 1,65 4,11 0,39 0,97
XII. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) 1,65 4,11 0,39 0,97
XIII. Aktywa razem 22 943 794 22 452 921 5 335 766 5 383 232
XIV. Zobowiązania razem 9 647 948 9 820 944 2 243 709 2 354 634
XV. Zobowiązania długoterminowe 7 976 020 7 695 443 1 854 888 1 845 032
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 671 928 2 125 501 388 820 509 602
XVII. Kapitał własny 13 295 846 12 631 977 3 092 057 3 028 597
XVIII. Kapitał zakładowy 588 018 588 018 136 748 140 981
XIX. Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) 30,12 28,62 7,00 6,86
XX. Rozwodniona wartość księgowa na akcję(w PLN / EUR) 30,12 28,62 7,00 6,86


Powyższe dane finansowe za rok 2018 i 2017 zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad:


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na 31 grudnia 2018 r. – 4,3000 PLN/EUR (na 31 grudnia 2017
r. – 4,1709 PLN/EUR),


-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. – 4,2669
PLN/EUR (od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. – 4,2447 PLN/EUR).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania.pdfSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania.pdf
Sprawozdanie finansowe jednostkowe.pdfSprawozdanie finansowe jednostkowe.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2018 r..pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2018 r..pdf
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf
Informacja Zarządu.pdfInformacja Zarządu.pdf
Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu.pdf
Ocena RN dotycząca sprawozdań.pdfOcena RN dotycząca sprawozdań.pdf
Independent Registered Auditors Report.pdfIndependent Registered Auditors Report.pdf
Separate financial statements.pdfSeparate financial statements.pdf
Notification of the Management Board.pdfNotification of the Management Board.pdf
Statements of the Management Board.pdfStatements of the Management Board.pdf
Report of the Management Board on the operations of ENEA S.A. and ENEA Group in 2018.pdfReport of the Management Board on the operations of ENEA S.A. and ENEA Group in 2018.pdf
Supervisory Board's statement concerning Audit Committee.pdfSupervisory Board's statement concerning Audit Committee.pdf
Supervisory Board's opinion concerning statements.pdfSupervisory Board's opinion concerning statements.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Mirosław Kowalik Prezes Zarządu Mirosław Kowalik
2019-03-21 Piotr Adamczak Członek Zarządu Piotr Adamczak
2019-03-21 Piotr Olejniczak Członek Zarządu Piotr Olejniczak
2019-03-21 Zbigniew Piętka Członek Zarządu Zbigniew Piętka


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.