REKLAMA

ENEA: Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii B ENEA S.A.

2011-01-18 17:30
publikacja
2011-01-18 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-18
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii B ENEA S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 34 pkt 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2011r., otrzymał Uchwałę nr 36/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 stycznia 2011r. o następującej treści:
"§ 1
1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ENEA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 8.100.939 (osiem milionów sto tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ENEA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLENEA000013, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki ENEA S.A. oznaczone kodem PLENEA000013, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zarejestrowanie akcji, których mowa w ust. 1, w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
§ 2
Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLENEA000013 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem, zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 2/2011


Date prepared: 18 January 2011


Short name of issuer: ENEA S.A.


Subject: Acceptance of ENEA S.A. series B shares for deposit.


Legal basis: Article 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Public Offerings –
current and periodic information


Content of report:


Acting pursuant to Clause 34 par. 1. pt. 1 of the Regulation of the
Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic
information published by issuers of securities […], the Management Board
of ENEA S.A. announces that on 18 January 2011 it received Resolution
No. 36/11 by the Management Board of Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. (National Depository for Securities) dated 17 January
2011, as follows:


“Article 1


1. Acting on the basis of Article 40 par. 2, 3 and 4a and read together
with Article 2 par. 1 and 4 of the Regulations of the National
Depository for Securities, having considered an application from the
company ENEA S.A., the Management Board of the National Depository
resolves to accept for deposit 8,100,939 (eight million one hundred
thousand nine hundred and thirty nine) ordinary bearer shares in the
company ENEA S.A. at a nominal value of PLN 1 (one zloty) each, and to
allocate to them the code number PLENEA000013, on condition that the
company which operates the regulated market to which other shares in the
company ENEA S.A., bearing the code number PLENEA000013, were introduced
earlier, decides to introduce the new shares to trading on the same
regulated market, but subject to Clause 2.


2. The shares referred to in Clause 1 shall be registered with the
National Depository for Securities within three days of the day on which
the National Depositary receives the documents confirming that the
company which operates the regulated market has reached the decision
referred to in Clause 1, but no sooner than the date, stated in the
decision, on which these shares shall be introduced to trading on that
regulated market.


Article 2


Notification of the registration of the ordinary series B bearer bearing
the code number PLENEA000013 and of the quantity of shares registered
under this code number shall be issued in the form of a communiqué by
the National; Depository for Securities.


Article 3


This resolution comes into effect on the day it is adopted.”


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-18 Maciej Owczarek Prezes Zarządu Maciej Owczarek
2011-01-18 Piotr Koczorowski Prokurent Piotr Koczorowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki