8,5300 zł
-1,39% -0,1200 zł
ENEA SA (ENA)

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za okres I – III kwartał 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-05
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za okres I – III kwartał 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. („Spółka”, „Emitent”) 5 listopada 2019 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za I – III kwartał 2019 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za okres I – III kwartał 2019 roku:
- Przychody ze sprzedaży netto: 11 662 mln zł
- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 12 169 mln zł,
- EBITDA: 2 556 mln zł,
- EBIT: 1 429 mln zł,
- Zysk netto: 990 mln zł,
- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 892 mln zł.
Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:
- Wydobycie: 612 mln zł,
- Wytwarzanie: 1 151 mln zł,
- Dystrybucja: 804 mln zł,
- Obrót: 17 mln zł.
Wybrane dane operacyjne:
- Produkcja węgla netto: 7,1 mln ton,
- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 19,9 TWh,
- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 14,8 TWh,
- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 15,1 TWh.
Wynik EBITDA osiągnięty przez Grupę Kapitałową ENEA w okresie I – III kwartał 2019 roku jest pochodną, m.in. następujących czynników (w porównaniu do okresu I – III kwartał 2018 roku):
W Obszarze Wydobycie wyższy wynik segmentu wynika głównie z wyższego poziomu produkcji oraz z wyższych przychodów ze sprzedaży węgla.
W Obszarze Wytwarzanie pozytywnie na wynik wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2.
W Obszarze Dystrybucja niższy wynik roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018 jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej; oraz ujemnego odchylenia na pozostałej działalności operacyjnej z uwagi na fakt, że w 2018 roku ujawniono zdarzenie o charakterze jednorazowym: wypłaty odszkodowań z tytułu skutków wichur, które wystąpiły w roku 2017.
Obszar Obrót charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy w cenie. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych.
Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za okres I – III kwartał 2019 roku:
- Przychody ze sprzedaży netto: 3 703 mln zł
- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 4 210 mln zł,
- EBITDA: -32 mln zł,
- EBIT: -36 mln zł,
- Zysk netto: 700 mln zł.
Różnica między zyskiem netto a EBIT Spółki wynika przede wszystkim z przychodów z tytułu dywidend wypłaconych przez spółki zależne.
Ponadto Emitent zwraca uwagę, iż w zaprezentowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ENEA oraz ENEA S.A. za I – III kwartał 2019 roku został uwzględniony wpływ skutków Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami.
W celu zachowania porównywalności danych finansowych za okres I – III kwartał 2019 roku do poprzednich okresów, przychody w raporcie bieżącym zostały zaprezentowane w dwóch pozycjach:
-Przychody ze sprzedaży netto oraz
-Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody.
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody stanowią sumę Przychodów ze sprzedaży netto oraz kalkulacji kwoty różnicy cen.
Podstawą kalkulacji były opublikowane informacje przez Ministra Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej ENEA za III kwartał 2019 roku, którego publikację zaplanowano na 21 listopada 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 31/2019


Date of preparation: 5 November 2019


Short name of issuer: ENEA S.A.


Subject: Information on preliminary financial results and operating data
for Q1-Q3 2019


Legal basis: Article 17 item 1 of MAR – confidential information


Content of report:


In relation to the information obtained by the Management Board of ENEA
S.A. (“Company”, “Issuer”) on 5 November 2019 concerning preliminary
financial results and operating data of ENEA Capital Group for Q1-Q3
2019, the Company hereby publishes the preliminary results as presented
hereinbelow.


Consolidated financial results of ENEA Capital Group for Q1-Q3 2019:


- Net sales revenue: PLN 11,662 million,


- Sales revenue and other income: PLN 12,169 million,


- EBITDA: PLN 2,556 million,


- EBIT: PLN 1,429 million,


- Net profit: PLN 990 million,


- Net profit attributable to shareholders of the parent company: PLN 892
million.


EBITDA in individual areas of operations:


- Mining: PLN 612 million,


- Generation: PLN 1,151 million,


- Distribution: PLN 804 million,


- Trading: PLN 17 million.


Selected operating data:


- Net coal production: 7.1 million tonnes,


- Net total generation of electricity: 19.9 TWh,


- Sales of distribution services to end users: 14.8 TWh,


- Sales of electricity and gaseous fuel to retail customers: 15.1 TWh.


The EBITDA generated by ENEA Capital Group in Q1-Q3 2019 was affected,
i.a., by the following factors (as compared to Q1-Q3 2018):


In the Mining Area, the area’s higher result results mainly from higher
production and higher revenues from coal sales.


In the Generation Area, higher revenues from the sale of electricity and
property rights had a positive impact on the result, despite a negative
deviation in fuel costs and CO2 emission rights.


In the Distribution Area, the lower result of 2019 as compared to 2018
is owing to the increased costs of energy purchased for own needs and
for covering the energy balance difference; and owing to the negative
deviation from other operating activities due to the fact that in 2018 a
one-off event was disclosed: the payment of compensation for the effects
of storms that occurred in 2017.


The Trading Area was characterised by higher revenues from the sale of
electricity to end users, including the estimated income from the price
difference amount. However, the rate of increase did not offset the
growing costs of energy purchase and environmental obligations.


Non-consolidated financial results of ENEA S.A. for Q1-Q3 2019:


- Net sales revenue: PLN 3,703 million,


- Sales revenue and other income: PLN 4,210 million,


- EBITDA: PLN (-)32 million,


- EBIT: PLN (-)36 million,


- Net profit: PLN 700 million.


The difference between the Company’s net profit and EBIT is due to the
revenues from dividends paid by subsidiaries.


Moreover, the Issuer notes that the impact of the effects of the Act of
28 December 2018 amending the Act on Excise Duty and certain other acts
as subsequently amended has been taken into account in the financial
results for Q1-Q3 2019 of ENEA Capital Group and ENEA S.A.


In order to ensure comparability of the financial data for Q1-Q3 2019
with the previous periods, the revenues in this Current Report are
presented under two items:


- Net sales revenue and


- Sales revenue and other income.


Sales revenue and other income are the sum of Net sales revenue and the
calculated price difference amount.


The calculation was based on the information published by the Minister
of Energy and the President of the Energy Regulatory Office.


The final results will be published in the extended consolidated
quarterly report of ENEA Capital Group for Q3 2019, which is scheduled
to be released on 21 November 2019.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-05 Mirosław Kowalik Prezes Zarządu Mirosław Kowalik
2019-11-05 Jarosław Ołowski Członek Zarządu Jarosław Ołowski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.