ENEA: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2019 roku

2019-09-19 19:47
publikacja
2019-09-19 19:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-19
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. („Spółka”, „Emitent”) 19 września 2019 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2019 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2019 roku:
-Przychody ze sprzedaży netto: 7 589 mln zł
-Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 8 020 mln zł,
-EBITDA: 1 666 mln zł,
-EBIT: 926 mln zł,
-Zysk netto: 579 mln zł,
-Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 506 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych segmentach:
-Wydobycie: 434 mln zł,
-Wytwarzanie: 730 mln zł,
-Dystrybucja: 515 mln zł,
-Obrót: 35 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:
-Produkcja węgla netto: 4,8 mln ton,
-Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 12,7 TWh,
-Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 10,0 TWh,
-Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 10,2 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez Grupę Kapitałową ENEA w I półroczu 2019 roku jest pochodną, m.in. następujących czynników (w porównaniu do I półrocza 2018):

W Obszarze Wydobycie wyższy wynik segmentu wynika z wyższego poziomu produkcji i przychodów ze sprzedaży węgla, a także poprawy efektywności operacyjnej kopalni szczególnie w zakresie kosztów stałych,

W Obszarze Wytwarzanie na wynik pozytywnie wpłynął wzrost produkcji w spółce ENEA Wytwarzanie oraz poziom przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2,

W Obszarze Dystrybucja niższy wynik jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej; ponadto odnotowano spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej wynikający głównie ze zmiany stanu rezerw dotyczących majątku sieciowego,

W Obszarze Obrót:
- obrót detaliczny charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy w cenie. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych, głównie z tytułu zakupu praw majątkowych;
- obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I półrocze 2019 roku:
-Przychody ze sprzedaży netto: 2 382 mln zł
-Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 2 812 mln zł,
-EBITDA: -28 mln zł,
-EBIT: -31 mln zł,
-Zysk netto: 383 mln zł.

Różnica między zyskiem netto a EBIT Spółki wynika z przychodów z tytułu dywidend wypłaconych przez spółki zależne.

Ponadto Emitent zwraca uwagę, iż zaprezentowane w wynikach finansowych za I półrocze 2019 roku Grupy Kapitałowej ENEA oraz ENEA S.A. został uwzględniony wpływ skutków Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami.

W celu zachowania porównywalności danych finansowych za I półrocze 2019 do poprzednich okresów, przychody w Raporcie bieżącym zostały zaprezentowane w dwóch pozycjach:
-Przychody ze sprzedaży netto oraz
-Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody.

Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody stanowią sumę Przychodów ze sprzedaży netto oraz kalkulacji kwoty różnicy cen.

Podstawą kalkulacji były opublikowane informacje przez Ministra Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA S.A. za I półrocze 2019 roku, których publikację zaplanowano na 30 września 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 28/2019


Date of preparation: 19 September 2019


Short name of issuer: ENEA S.A.


Subject: Information on preliminary financial results and operating data
for H1 2019


Legal basis: Article 17 item 1 of MAR - confidential information


Content of report:


In relation to the information obtained by the Management Board of ENEA
S.A. (“Company”, “Issuer”) on 19 September 2019 concerning preliminary
financial results and operating data of ENEA Capital Group for H1 2019,
the Company hereby publishes the preliminary results as presented
hereinbelow.


Consolidated financial results of ENEA Capital Group for H1 2019:


- Net sales revenue: PLN 7,589 million,


- Sales revenue and other revenue: PLN 8,020 million,


- EBITDA: PLN 1,666 million,


- EBIT: PLN 926 million,


- Net profit: PLN 579 million,


- Net profit attributable to shareholders of the parent company: PLN 506
million.


EBITDA in individual areas of operations:


- Mining: PLN 434 million,


- Generation: PLN 730 million,


- Distribution: PLN 515 million,


- Trading: PLN 35 million.


Selected operating data:


- Net coal production: 4.8 million tonnes,


- Net total generation of electricity: 12.7 TWh,


- Sales of distribution services to end users: 10.0 TWh,


- Sales of electricity and gaseous fuel to retail customers: 10.2 TWh.


The EBITDA generated by ENEA Capital Group in H1 2019 was affected,
i.a., by the following factors (as compared to H1 2018):


In the Mining Area, the area’s higher result is due to the higher
production level and higher coal sales revenues, as well as from the
mine’s improved operating efficiency, especially with respect to fixed
costs,


In the Generation Area, the result was positively influenced by the
increased generation of ENEA Wytwarzanie and by the revenues from the
sale of electricity and property rights, despite the negative deviation
of fuel costs and CO2 emission allowances,


In the Distribution Area, the lower result is due to the increased costs
of energy purchased for own needs and for covering the energy balance
difference; moreover, a lower result on other operating activities was
recorded, mainly due to the change in provisions concerning grid assets,


In the Trading Area:


- the retail trade was characterised by the increased revenue from the
sale of electricity to end customers, including the estimated revenue
from the price difference. The rate of growth did not offset the rising
costs of energy purchase and environmental obligations, mainly due to
the purchase of property rights;


- the wholesale trade remains under pressure of rising prices of CO2
emission allowances, which affects the valuation of contracts and
hedging instruments.


Non-consolidated financial results of ENEA S.A. for H1 2019:


- Net sales revenue: PLN 2,382 million,


- Sales revenue and other revenue: PLN 2,812 million,


- EBITDA: PLN (-)28 million,


- EBIT: PLN (-)31 million,


- Net profit: PLN 383 million.


The difference between the Company’s net profit and EBIT is due to the
revenues from dividends paid by subsidiaries.


Moreover, the Issuer notes that the impact of the effects of the Act of
28 December 2018 amending the Act on Excise Duty and certain other acts
as subsequently amended has been taken into account in the financial
results for H1 2019 of ENEA Capital Group and ENEA S.A.


In order to ensure comparability of the financial data for H1 2019 with
the previous periods, the revenues in this Current Report are presented
under two items:


- Net sales revenue and


- Sales revenue and other revenue.


Sales revenue and other revenue are the sum of Net sales revenue and the
calculated price difference.


The calculation was based on the information published by the Minister
of Energy and the President of the Energy Regulatory Office.


The final results will be published in the consolidated financial
statements of ENEA Capital Group and the non-consolidated financial
statements of ENEA S.A. for H1 2019, which are scheduled to be released
on 30 September 2019.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-19 Mirosław Kowalik Prezes Zarządu Mirosław Kowalik
2019-09-19 Jarosław Ołowski Członek Zarządu Jarosław Ołowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki