8,1350 zł
0,18% 0,0150 zł
ENEA SA (ENA)

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2018 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-06
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. („Spółka”, „Emitent”) 6 marca 2019 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2018, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki, które zostały zaprezentowane poniżej.
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za 2018 rok:
- Przychody ze sprzedaży netto: 12 673 mln zł,
- EBITDA: 2 427 mln zł,
- EBIT: 1 116 mln zł,
- Zysk netto: 783 mln zł,
- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 751 mln zł.
Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:
- Wydobycie: 470 mln zł,
- Wytwarzanie: 869 mln zł,
- Dystrybucja: 1 111 mln zł,
- Obrót: 3 mln zł.
Wybrane dane operacyjne:
- Produkcja węgla netto: 9 mln ton,
- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 26,5 TWh,
- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 19,9 TWh,
- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 21,5 TWh.
Wynik EBITDA osiągnięty przez Grupę Kapitałową ENEA w 2018 roku jest pochodną m.in. następujących czynników:
- Obszar Wydobycie – na niższy r/r wynik segmentu wpływ miały zdarzenia geologiczno-hydrologiczne w pierwszym i czwartym kwartale 2018 roku w związku z czym produkcja oraz sprzedaż węgla handlowego osiągnęły wielkości niższe niż w roku poprzednim, przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji (m.in. wzrost kosztów pracy, usług obcych, zużycia materiałów); zwiększeniu r/r uległ też zakres prac przygotowawczych mających na celu zwiększenie poziomu produkcji w kolejnych latach,
- Obszar Wytwarzanie - wynik segmentu głównie pod wpływem:
a) wytwarzanie konwencjonalne: wzrost mocy wytwórczych w stosunku do 2017 roku, przy jednoczesnym wystąpieniu ograniczeń w dyspozycyjności bloków węglowych spowodowanych wydłużeniem planowanych remontów i zdarzeniami jednorazowymi, pracami modernizacyjnymi związanymi z dostosowaniem jednostek do konkluzji BAT, przeglądami gwarancyjnymi; wynik segmentu pozostaje pod presją sytuacji rynkowej w zakresie obrotu energią elektryczną, rosnących kosztów zmiennych produkcji, szczególnie w odniesieniu do CO2 oraz mniejszego poziomu darmowych praw do emisji dwutlenku węgla;
b) wytwarzanie OZE: wyższy wynik r/r wynika z wyraźnie wyższych cen energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii w drugiej połowie 2018 roku przy wyższym poziomie produkcji energii elektrycznej z tych źródeł,
- Obszar Dystrybucja - stabilny wynik generowany w tym obszarze tradycyjnie wspierany jest wzrostem wolumenu sprzedaży usług dystrybucji; w omawianym okresie odnotowano również wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej,
- Obszar Obrót – wynik w obrocie detalicznym pomimo wzrostu wolumenu i cen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, nie rekompensuje wzrostu kosztów związanych z obowiązkami ekologicznymi (głównie obowiązek zielony) oraz zakupem energii elektrycznej wobec wzrostu cen rynkowych; obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.
Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z 18 stycznia 2019 roku dotyczącego analizy wpływu wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA, Spółka informuje, iż będą one miały negatywny wpływ na wyniki skonsolidowane w 2018 roku w porównaniu do osiągniętych wyników w analogicznym okresie poprzedniego roku. Segment wydobycia odnotował spadek EBITDA o 239 mln zł r/r.
Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za 2018 rok:
- Przychody ze sprzedaży netto: 4 702 mln zł,
- EBITDA: -63 mln zł,
- EBIT: -66 mln zł,
- Zysk netto: 791 mln zł.
Na jednostkowy wynik netto ENEA S.A. w 2018 roku wpływ miały przede wszystkim dwa czynniki:
- ujemny wynik na działalności operacyjnej związanej ze sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców końcowych, gdzie wzrost wolumenu i cen sprzedaży energii elektrycznej nie rekompensuje istotnych wzrostów po stronie kosztów w odniesieniu do obowiązków ekologicznych oraz cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym,
- pozytywny wynik na działalności finansowej będący pochodną stabilnej działalności spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w wyniku wdrożenia MSSF 15, skutki umów dla których spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ENEA są agentami, prezentowane są w przychodach w wartościach netto, co w sposób istotny wpływa na obniżenie pozycji przychodów i kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, ale pozostaje bez wpływu na wynik działalności operacyjnej poszczególnych spółek.
Ponadto Spółka zwraca uwagę, że zaprezentowane wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ENEA i ENEA S.A. za 2018 rok nie uwzględniają ewentualnego wpływu uchwalonej 28 grudnia 2018 roku Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami. Obecnie Spółka prowadzi stosowne analizy w przedmiotowej sprawie.
Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA S.A. za rok 2018, których publikację zaplanowano na 21 marca 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No: 4/2019


Date of preparation: 6 March 2019


Short name of issuer: ENEA S.A.


Subject: Information on preliminary financial results and operating data
for 2018


Legal basis: Article 17 item 1 of MAR – confidential information


Content of report:


In relation to the information obtained by the Management Board of ENEA
S.A. (“Company”, “Issuer”) on 6 March 2019 concerning preliminary
financial results and operating data of ENEA Capital Group for 2018, the
Company hereby publishes the preliminary financial results and operating
data, as presented hereinbelow.


Consolidated financial results of ENEA Capital Group for 2018:


- Net sales revenue: PLN 12,673 million,


- EBITDA: PLN 2,427 million,


- EBIT: PLN 1,116 million,


- Net profit: PLN 783 million,


- Net profit attributable to shareholders of the Parent: PLN 751 million.


EBITDA in individual areas of operations:


- Mining: PLN 470 million,


- Generation: PLN 869 million,


- Distribution: PLN 1,111 million,


- Trading: PLN 3 million.


Selected operating data:


- Net coal production: 9 million tonnes,


- Net total generation of electricity: 26.5 TWh,


- Sales of distribution services to end users: 19.9 TWh,


- Sales of electricity and gaseous fuel to retail customers: 21.5 TWh.


The EBITDA generated by ENEA Capital Group in 2018 was affected, i.a.,
by the following events:


- Mining Area – the lower result of the area y/y was influenced by
geological and hydrological events in Q1 and Q4 2018, as a result of
which the production and sales of commercial coal reached lower values
than in the preceding year, with a simultaneous increase in production
costs (i.a., higher costs of labour, external services, consumption of
materials); the scope of preparatory works aimed at increasing
production in subsequent years also rose y/y,


- Generation Area – the result of the area was affected mainly by:


a) in conventional generation: the increased generation capacity as
compared to 2017, coupled with the simultaneous occurrence of
limitations in the availability of coal-fired units due to extension of
planned overhauls and one-off events, upgrade works related to the
adaptation of units to the BAT conclusions and warranty inspections; the
result of the segment remains under pressure from the market conditions
concerning electricity trading, rising variable production costs,
primarily with respect to CO2 and a smaller number of free carbon
dioxide emission allowances;


b) in RES generation: the higher result y/y stems from noticeably higher
prices of electricity and certificates of origin of electricity in H2
2018, coupled with higher electricity generation from these sources,


- Distribution Area – the stable result generated in this area is
traditionally supported by an increase in the sales volume of
distribution services; in the reported period, also an increase in the
result on other operating activities was recorded;


- Trading Area – the result on retail trading, despite the increased
volume and price of electricity sold to end users, did not offset the
rising costs related to environmental obligations (mainly, the green
obligation) and purchase of electricity due to higher market prices; the
wholesale trade remains under pressure of rising prices of CO2 emission
allowances.


At the same time, in relation to Current Report No. 2/2019 of 18 January
2019 concerning the impact analysis of preliminary financial results of
the Mining area on the financial statements of ENEA Capital Group, the
Company hereby informs that these results will have a negative impact on
the consolidated results for 2018 as compared to the results generated
in the corresponding period of the preceding year. The Mining area
recorded an EBITDA decrease of PLN 239 million y/y.


Non-consolidated financial results of ENEA S.A. for 2018:


- Net sales revenue: PLN 4,702 million,


- EBITDA: PLN (-)63 million,


- EBIT: PLN (-)66 million,


- Net profit: PLN 791 million.


The non-consolidated net financial result generated by ENEA S.A. in 2018
was mostly affected by two factors:


- the negative result on operating activities related to the sale of
electricity to end users, where the increase in the volume and prices of
electricity sold did not offset significant increases in costs related
to environmental obligations and purchase prices of electricity on the
wholesale market,


- the positive result on financial activities being the effect of the
stable activity of subsidiaries belonging to ENEA Capital Group.


At the same time, the Issuer hereby informs that, as a result of IFRS 15
implementation, the effects of contracts, for which companies belonging
to ENEA Capital Group serve as agents, are recognised in revenues in net
values, which significantly reduces the relevant income and expense
items as compared to the corresponding period of the previous year, but
does not affect the operating results of the individual companies.


Moreover, the Company notes that the presented preliminary results of
ENEA Capital Group and ENEA S.A. for 2018 do not take into account the
possible impact of the Act of 28 December 2018 amending the Act on
Excise Duty and certain other acts, as subsequently amended. The Company
is currently conducting relevant analysis in this matter.


The final results will be published in the consolidated financial
statements of ENEA Capital Group and non-consolidated financial
statements of ENEA S.A. for 2018, which are scheduled to be released on
21 March 2019.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-06 Mirosław Kowalik Prezes Zarządu Mirosław Kowalik
2019-03-06 Piotr Olejniczak Członek Zarządu Piotr Olejniczak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.