8,1350 zł
0,18% 0,0150 zł
ENEA SA (ENA)

Aktualizacja informacji w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-15
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Aktualizacja informacji w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z 6 marca 2019 roku, Zarząd ENEA S.A. przekazuje do wiadomości publicznej aktualizację informacji o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2018. Wpływ na zmianę wyników, w toku badania przez audytora sprawozdań finansowych, miało zawiązanie rezerwy w wysokości 79 mln zł, która uwzględnia szacunkowy wpływ Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za 2018 rok:
- Przychody ze sprzedaży netto: 12 673 mln zł,
- EBITDA: 2 348 mln zł,
- EBIT: 1 037 mln zł,
- Zysk netto: 719 mln zł,
- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 687 mln zł.
Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:
- Wydobycie: 470 mln zł,
- Wytwarzanie: 869 mln zł,
- Dystrybucja: 1 111 mln zł,
- Obrót: -76 mln zł.
Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za 2018 rok:
- Przychody ze sprzedaży netto: 4 702 mln zł,
- EBITDA: -142 mln zł,
- EBIT: -145 mln zł,
- Zysk netto: 727 mln zł.
W nawiązaniu do przekazanego do konsultacji publicznych w dniu 14 marca 2019 roku projektu Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia, Zarząd ENEA S.A. informuje, że oszacuje wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej ENEA po ogłoszeniu ww. dokumentu w wersji ostatecznej.
Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA S.A. za rok 2018, których publikację zaplanowano na 21 marca 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No: 5/2019


Date of preparation: 15 March 2019


Short name of issuer: ENEA S.A.


Subject: Update of information on preliminary financial results for 2018


Legal basis: Article 17 item 1 of MAR – confidential information


Content of report:


With reference to Current Report No. 4/2019 of March 6, 2019, the
Management Board of ENEA S.A. publishes an update to the preliminary
financial results of the ENEA Capital Group for 2018. The impact on the
change in results, within the audit of financial statements conducted by
the auditor, was a result of recognizing a provision in the amount of
PLN 79 million, which takes into account the estimated impact of the Act
of 28 December 2018 amending the Act on Excise Duty and certain other
acts.


Consolidated financial results of ENEA Capital Group for 2018:


- Net sales revenue: PLN 12,673 million,


- EBITDA: PLN 2,348 million,


- EBIT: PLN 1,037 million,


- Net profit: PLN 719 million,


- Net profit attributable to shareholders of the Parent: PLN 687 million.


EBITDA in individual areas of operations:


- Mining: PLN 470 million,


- Generation: PLN 869 million,


- Distribution: PLN 1,111 million,


- Trading: PLN (-) 76 million.


Non-consolidated financial results of ENEA S.A. for 2018:


- Net sales revenue: PLN 4,702 million,


- EBITDA: PLN (-)142 million,


- EBIT: PLN (-)145 million,


- Net profit: PLN 727 million.


With reference to the draft of the Regulation of the Minister of Energy
submitted for public consultation on March 14, 2019 regarding the method
of calculating the amount of the price difference and the method of
determining reference prices, the Management Board of ENEA S.A. informs
that it will assess the impact on the results of the ENEA Capital Group
after the announcement of the abovementioned document in the final
version.


The final results will be published in the consolidated financial
statements of ENEA Capital Group and non-consolidated financial
statements of ENEA S.A. for 2018, which are scheduled to be released on
21 March 2019.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-15 Piotr Adamczak Członek Zarządu Piotr Adamczak
2019-03-15 Piotr Olejniczak Członek Zarządu Piotr Olejniczak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.