REKLAMA

ENAP: Zawarcie umowy

2021-05-10 13:30
publikacja
2021-05-10 13:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 10 maja 2021 r. została podpisana umowa z Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”). Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Chodzież", obejmującego dostosowanie przekazanej przez Zamawiającego (wykonanie ewentualnych zmian i aktualizacji) dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej.
Wartość umowy – cena kontraktowa wynosi 7.840.000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy 00/100) netto. Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany zgodnie z Harmonogramem prac i robót budowlanych, w terminie nie więcej niż 52 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Umowa przewiduje odbiory częściowe, końcowy i dokumentacji, przy czym Zamawiający zastrzegł, że przystąpi do tych odbiorów nie wcześniej niż 03.01.2022 r. Należności na rzecz Wykonawcy płatne będą na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktur VAT, przy czym faktury częściowe nie mogą przekroczyć 90% wynagrodzenia.
Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji jakości na wykonane roboty budowalne, a także na dostarczane i zamontowane urządzenia na okres 72 miesięcy, a na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych na okres 96 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości ceny kontraktowej brutto, a także innych kar umownych, w tym w wysokości 0,1% ceny kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót lub w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji. Suma kar nie może przekroczyć 20% ceny kontraktowej brutto.
Wykonawca udzielił zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 10% ceny kontraktowej brutto, z czego 10% zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi.
Pozostałe warunki Umowy, zgodne z wzorem umowy w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania umów tego rodzaju. Jako kryterium istotności informacji Spółka przyjmuje wartość Umów powyżej 30% wartości kapitałów własnych emitenta (dla 1 umowy) lub powyżej 50% wartości kapitałów własnych emitenta dla łącznie 2 lub więcej umów zawartych z jednym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-10 Tomasz Michalik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki