1,15 zł
0,00% 0,00 zł
ENERGOAPARATURA SA (ENP)

Komunikat spółki: ENAP

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_III_2007.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_III_2007.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 291 13 862 7 384 3 539
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 347 852 613 218
III. Zysk (strata) brutto 1 839 986 480 252
IV. Zysk (strata) netto 2 248 928 587 237
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 911 1 702 238 427
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -609 -310 -159 -78
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -534 -95 -139 -24
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -232 1 297 -61 326
IX. Aktywa, razem 19 694 12 954 5 214 3 252
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 880 16 497 3 145 4 141
XI. Zobowiązania długoterminowe 933 1 211 247 304
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 298 12 035 2 197 3 021
XIII. Kapitał własny 7 814 -3 543 2 069 -889
XIV. Kapitał zakładowy 3 840 3 080 1 017 773
XV. Liczba akcji (w szt.) 19 200 916 15 400 000 19 200 916 15 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,05 0,03 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,41 -0,23 0,11 -0,05
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 0,13
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostałe informacje SAQ III 2007.pdf Pozostałe informacje SAQ III 2007.pdf Pozostałe informacje do SAQ za III 2007r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-11-02 Mariusz Jabłoński Tomasz Michalik Rafał Mańka Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 5 708 5 563 5 185 5 026
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 24 26
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 592 4 632 4 424 4 422
3. Należności długoterminowe 37 37 210 40
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 37 37 210 40
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 055 868 551 564
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 910 710 374 379
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 145 158 177 185
II. Aktywa obrotowe 13 986 10 909 7 769 8 439
1. Zapasy 532 318 246 213
2. Należności krótkoterminowe 12 131 9 565 4 117 5 557
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 12 131 9 565 4 117 5 557
3. Inwestycje krótkoterminowe 439 453 2 126 1 269
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 439 453 2 126 1 269
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 439 453 2 126 1 269
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 884 573 1 280 1 400
A k t y w a r a z e m 19 694 16 472 12 954 13 465
PASYWA
I. Kapitał własny 7 814 -2 610 -3 543 -3 766
1. Kapitał zakładowy 3 840 3 080 3 080 3 080
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 12 092 3 350 3 350 3 348
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 336 336 336 338
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 702 -10 702 -11 237 -11 237
5. Zysk (strata) netto 2 248 1 326 928 705
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 880 19 082 16 497 17 231
1. Rezerwy na zobowiązania 2 483 2 546 3 074 3 152
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 49 24 10 4
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 992 1 503 761 761
a) długoterminowa 558 558 503 503
b) krótkoterminowa 1 434 945 258 258
1.3. Pozostałe rezerwy 442 1 019 2 303 2 387
a) długoterminowe 6 6 6 6
b) krótkoterminowe 436 1 013 2 297 2 381
2. Zobowiązania długoterminowe 933 1 021 1 211 1 305
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 933 1 021 1 211 1 305
3. Zobowiązania krótkoterminowe 8 298 15 344 12 035 12 597
3.1. Wobec jednostek powiązanych 533
3.2. Wobec pozostałych jednostek 8 129 14 519 11 915 12 387
3.3. Fundusze specjalne 169 292 120 210
4. Rozliczenia międzyokresowe 166 171 177 177
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 166 171 177 177
a) długoterminowe 143 147 158 162
b) krótkoterminowe 23 24 19 15
P a s y w a r a z e m 19 694 16 472 12 954 13 465
Wartość księgowa 7 814 -2 610 -3 543 -3 766
Liczba akcji (w szt.) 19 200 916 15 400 000 15 400 000 15 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,41 -0,17 -0,23 -0,24
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 15 716 743
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,50
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe 116 116 5 314 229
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 116 116 5 314 229
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 116 116 5 314 229
2. Zobowiązania warunkowe 568 468 2 546 2 425
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 568 468 2 546 2 425
- udzielonych gwarancji i poręczeń 568 468 2 546 2 425
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 684 584 7 860 2 654
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 349 28 291 4 758 13 862
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 272 28 209 4 681 13 113
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 77 82 77 749
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 221 22 645 3 629 11 245
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 149 22 568 3 560 10 516
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 72 77 69 729
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 128 5 646 1 129 2 617
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 1 509 4 202 992 2 734
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 619 1 444 137 -117
VI. Pozostałe przychody operacyjne 29 1 927 172 1 203
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 29 1 927 172 1 193
VII. Pozostałe koszty operacyjne -7 1 024 96 234
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 15 33 1
2. Inne koszty operacyjne -22 991 96 233
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 655 2 347 213 852
IX. Przychody finansowe 13 70 61 254
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 10 51 26 97
od jednostek powiązanych
2. Zysk ze zbycia inwestycji 2
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne 3 19 35 155
X. Koszty finansowe 13 578 41 120
1. Odsetki w tym: 1 410 21 32
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 12 168 20 88
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 655 1 839 233 986
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto 655 1 839 233 986
XIII. Podatek dochodowy -267 -409 10 58
a) część bieżąca -93 70
b) część odroczona -174 -479 10 58
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto 922 2 248 223 928
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 855 871
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 200 916 15 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 15 716 743
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -2 610 -3 936 -3 766 -4 471
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 610 -3 936 -3 766 -4 471
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 080 3 080 3 080 3 080
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 760 760
a) zwiększenia (z tytułu) 760 760
b) konwersja wierzytelności układowych na akcje 760 760
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 840 3 840 3 080 3 080
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 350 3 350 3 348 3 348
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 8 742 8 742 2 2
a) zwiększenia (z tytułu) 8 742 8 742 2 2
b) konwersja wierzytelności układowych powyżej wartości nominalnej 8 742 8 742
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- zbycia środków trwałych 2 2
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 092 12 092 3 350 3 350
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 336 336 338 338
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -2 -2
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 2 2
- zbycia środków trwałych 2 2
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 336 336 336 336
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -10 702 -10 702 -11 237 -11 237
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 535 354
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 535 354
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 535 354
- pokrycie straty netto z lat ubiegłych 535 354
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 10 702 11 237 11 237 11 591
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 702 11 237 11 237 11 591
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 535 354
- pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku 535 354
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 10 702 10 702 11 237 11 237
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10 702 -10 702 -11 237 -11 237
5. Wynik netto 922 2 248 223 928
a) zysk netto 922 2 248 223 928
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 814 7 814 -3 543 -3 543
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 814 7 814 -3 543 -3 543
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 922 2 248 223 928
II. Korekty razem -551 -1 337 782 774
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 148 426 175 407
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 34 4 2
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 -1 -12
4. Zmiana stanu rezerw -63 -895 -77 -878
5. Zmiana stanu zapasów -214 -295 -33 79
6. Zmiana stanu należności -2 566 -4 355 1 271 2 706
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 638 3 951 -689 -538
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -502 -202 131 -992
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 371 911 1 005 1 702
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 1 14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 1 12
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 2
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 2
- zbycie aktywów finansowych 2
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -328 -610 -99 -324
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -328 -610 -99 -324
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -327 -609 -99 -310
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 9 21 11 38
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
1. Inne wpływy finansowe 9 21 11 38
II. Wydatki -67 -555 -59 -133
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -375
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -49 -125 -44 -93
3. Odsetki -18 -55 -15 -40
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -58 -534 -48 -95
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -14 -232 858 1 297
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14 232 -858 -1 297
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 453 671 1 268 829
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 439 439 2 126 2 126
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SAQ III 2007.pdf Informacja dodatkowa SAQ III 2007.pdf Informacja dodatkowa do SAQ za III 2007r.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl