REKLAMA

EMC: wyniki finansowe

2021-04-01 08:10
publikacja
2021-04-01 08:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Grupa_EMC_SF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GRUPA_EMC_2020.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GRUPA_EMC_2020.zip.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC-_EMC_IM_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC-_EMC_IM_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC-_EMC_IM_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_z_dzialalnosci.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EMCIMSA_RN_2021-03-31_U12_Z1-_oswiadczenie_RN_o_komitecie_audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EMCIMSA_RN_2021-03-31_U13_-_oswiadczenie_dot._zastrzezenia.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EMCIMSA_RN_2021-03-31_U11_Z1-_oswiadczenie_RN_o_wyborze_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
A20_EMC_Group_-_Sprawozdanie_z_badania_(SSF)_-_signed.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
A20_EMC_Group_-_Sprawozdanie_z_badania_(SSF)_-_signed.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE W OKRESIE 2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 441 360,00 410 402,00 98 646,00 95 402,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 206,00 -1 070,00 717,00 -249,00
III. Zysk (strata) brutto -5 156,00 -7 399,00 -1 152,00 -1 720,00
IV. Zysk (strata) netto -7 219,00 -8 820,00 -1 613,00 -2 050,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 344,00 22 272,00 4 994,00 5 177,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 998,00 -39 432,00 -2 458,00 -9 166,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 807,00 31 587,00 -2 862,00 7 343,00
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -1 461,00 14 427,00 -327,00 3 354,00
IX. Średnioważona liczba akcji 22 188 646,00 13 480 487,00 22 188 646,00 13 480 487,00
X. Zysk ( strata) na jedną akcję w PLN/EUR -0,33 -0,65 -0,07 -0,15
XI. EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 23 968,00 20 702,00 5 357,00 4 812,00
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ
XII. Aktywa razem 382 435,00 368 570,00 82 871,00 86 549,00
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 196 111,00 252 399,00 42 496,00 59 269,00
XIV. Zobowiązania długoterminowe 84 016,00 166 797,00 18 206,00 39 168,00
XV. Zobowiązania krótkoterminowe oraz zobowiązania dotyczące sprzedaży ZCP 112 095,00 85 602,00 24 290,00 20 101,00
XVI. Kapitał własny 186 324,00 116 171,00 40 375,00 27 280,00
XVII. Kapitał podstawowy 88 755,00 88 755,00 19 233,00 20 842,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 8,40 8,62 1,82 2,02
Średnie kursy wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym w stosunku do EUR, ustalane przez NBP:
Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2020 roku                     1 EUR = 4,6148 PLN
Średni kurs obowiązujący w okresie 2020 roku                          1 EUR = 4,4742 PLN
Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2019 roku                     1 EUR = 4,2585 PLN
Średni kurs obowiązujący w okresie 2019 roku                          1 EUR = 4,3018 PLN
W okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020:
·       najniższy kurs 1 EUR wynosił 4,2279 PLN z dnia 15 stycznia 2020 roku
·       najwyższy kurs 1 EUR wynosił 4,6330 PLN z dnia 29 października 2020 roku
W okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:
·       najniższy kurs 1 EUR wynosił 4,2406 PLN z dnia 01 lipca 2019 roku
·       najwyższy kurs 1 EUR wynosił 4,3891 PLN z dnia 23 września 2019 roku
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa EMC SF_2020.pdfGrupa EMC SF_2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC za rok 2020 w formacie pdf
SSF GRUPA EMC 2020.zipSSF GRUPA EMC 2020.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC za rok 2020 - ESEF
SSF GRUPA EMC 2020.zip.xmlSSF GRUPA EMC 2020.zip.xml Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC za rok 2020 - ESEF podpisane
Grupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu_2020.pdfGrupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu_2020.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 z działalności Grupy EMC obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności EMC IM SA w formacie pdf zwierające Pismo Zarządu, Oświadczenie na temat informacji niefinansowych, Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu sprawozdań zgodnie z zasadami, Oświadczenie Zarządu w sprawie ładu korporacyjnego oraz Informację zarządu sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Grupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu_2020.xhtmlGrupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu_2020.xhtml Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 z działalności Grupy EMC obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności EMC IM SA w formacie xhtml zawierające Pismo Zarządu, Oświadczenie na temat informacji niefinansowych, Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu sprawozdań zgodnie z zasadami, Oświadczenie Zarządu w sprawie ładu korporacyjnego oraz Informację zarządu sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Grupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu_2020.xhtml.xmlGrupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu_2020.xhtml.xml Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 z działalności Grupy EMC obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności EMC IM SA w formacie xhtml podpisane przez członków Zarządu poprzez system epuap zawierające Pismo Zarządu, Oświadczenie na temat informacji niefinansowych, Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu sprawozdań zgodnie z zasadami, Oświadczenie Zarządu w sprawie ładu korporacyjnego oraz Informację zarządu sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Ocena z działalności.xhtmlOcena z działalności.xhtml Ocena z działalności oraz sprawozdań - Załacznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 06/03/2021podjętej w dniu 31 marca 2021
EMCIMSA_RN_2021-03-31_U12_Z1- oświadczenie RN o komitecie audytu.xhtmlEMCIMSA_RN_2021-03-31_U12_Z1- oświadczenie RN o komitecie audytu.xhtml Oświadczenie o komitecie audytu - Załącznik do Uchwały Rady Nadzrorczej nr 12/03/2021 podjętej w dniu 31 marca 2021
EMCIMSA_RN_2021-03-31_U13 - oświadczenie dot. zastrzeżenia.xhtmlEMCIMSA_RN_2021-03-31_U13 - oświadczenie dot. zastrzeżenia.xhtml Stanowisko zarządu wraz z oceną Rady nadzorczej dnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem
EMCIMSA_RN_2021-03-31_U11_Z1- oświadczenie RN_o_wyborze_firmy_audytorskiej.xhtmlEMCIMSA_RN_2021-03-31_U11_Z1- oświadczenie RN_o_wyborze_firmy_audytorskiej.xhtml Oświadczenie RN o wyborze fimy audytorskiej stanowiące załacznik do Uchwały nr 11/03/2021 podjętej w dniu 31 marca 2021
A20 EMC Group - Sprawozdanie z badania (SSF) - signed.xhtmlA20 EMC Group - Sprawozdanie z badania (SSF) - signed.xhtml Sprawozdanie z badania w formacie xhtml
A20 EMC Group - Sprawozdanie z badania (SSF) - signed.T.xhtml.xadesA20 EMC Group - Sprawozdanie z badania (SSF) - signed.T.xhtml.xades Sprawozdanie z badania w formacie xhtml podpisane przezd audytora podpisem kwalifikowanym elektronicznym
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki