REKLAMA

EMC: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.

2021-05-28 11:32
publikacja
2021-05-28 11:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EMC_IM_-_Uchwaly_WZA_28_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EMCIMSA_Z_2020-08_U2_-_ZWZA_Z1_-_Ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok 2020 obejmującego sprawozdanie z działalności EMC Instytut Medyczny S.A.,
7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2020,
8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
11) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
• Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
• Art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych
Załączniki
Plik Opis
EMC IM - Uchwały WZA_28_06_2021.pdfEMC IM - Uchwały WZA_28_06_2021.pdf Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny SA na dzień 28.06.2021
EMCIMSA_Z_2020-08_U2 - ZWZA_Z1 - Ogłoszenie.pdfEMCIMSA_Z_2020-08_U2 - ZWZA_Z1 - Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA na dzień 28.06.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2021-05-28 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
2021-05-28 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu
2021-05-28 Michał John Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki