REKLAMA

EMC: Uzupełnienie treści uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku poprzez dołączenie załącznika do Uchwały nr 26/08/2020 oraz informacja o przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2020-09-16 11:41
publikacja
2020-09-16 11:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EMC_INSTYTUT_MEDCZNY_S.A._ZWZ_Uchwaly_sierpien_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EMC_IM_-_Polityka_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EMC_STATUT_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020 KOR
Data sporządzenia: 2020-09-16
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Uzupełnienie treści uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku poprzez dołączenie załącznika do Uchwały nr 26/08/2020 oraz informacja o przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej "Spółka") niniejszym uzupełnia raport bieżący Spółki z dnia 31.08.2020 o nr 14/2020 poprzez dołączenie przyjętej uchwałą nr 26/08/2020 Polityki wynagrodzeń oraz poprzez dołączenie tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały 29/08/2020. Pozostałe informacje opublikowane w raporcie 14/2020 pozostają bez zmian. Spółka zgodnie z raportem 14/2020 informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęto uchwałę nr 5/08/2020 w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki wznowiono o godz. 12:40.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku, wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", przeciw" i "wstrzymujących się" oraz informację o zgłoszonych sprzeciwach, wraz z załącznikiem do Uchwały o nr 26/08/2020 w postaci Polityki wynagrodzeń oraz załącznikiem do Uchwały nr 29/08/2020 w postaci tekstu jednolitego Statutu Spółki, które to dokumenty są uzupełnieniem raportu bieżącego Spółki o nr 14/2020
2. treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", przeciw" i "wstrzymujących się";
3. treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 sierpnia 2020 roku.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
EMC INSTYTUT MEDCZNY S.A. ZWZ Uchwały sierpień 2020.pdfEMC INSTYTUT MEDCZNY S.A. ZWZ Uchwały sierpień 2020.pdf Uchwały ZWZ EMC IM SA z dnia 31.08.2020
EMC IM - Polityka wynagrodzeń.pdfEMC IM - Polityka wynagrodzeń.pdf Załącznik do Uchwały nr 26/08/2020 Polityka Wynagrodzeń
EMC STATUT tekst jednolity.pdfEMC STATUT tekst jednolity.pdf Załącznik do Uchwały nr 29/08/2020 tekst jednolity Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2020-09-16 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki