REKLAMA

ELKOP: wyniki finansowe

2021-11-15 17:58
publikacja
2021-11-15 17:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ELKOP_sprawozdanie_za_IIIq2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 000 8 596 1 974 1 935
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 805 222 396 50
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 213 -766 266 -172
IV. Zysk (strata) netto 942 -1 078 207 -243
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 311 5 292 507 1 191
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 57 26 13 6
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2 890 -6 696 -634 -1 507
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -522 -1 378 -115 -310
IX. Aktywa razem * 121 585 124 481 26 244 26 974
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 1 985 986 428 214
XI. Kapitał własny * 78 314 78 314 16 904 17 084
XII. Kapitał zakładowy * 78 836 78 836 18 419 18 419
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 37 320 204 22 768 033 37 320 204 22 768 033
XIV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) 0,03 -0,05 0 -0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) * 1,70 1,71 0,37 0,37


Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane
obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2020 roku.


Kapitał zakładowy Spółki wyrażony jest w walucie euro. W księgach został
przeliczony po kursie 4,2802.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ELKOP sprawozdanie za IIIq2021.pdfELKOP sprawozdanie za IIIq2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2021-11-15 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2021-11-15 Anna Wiśniewska operator espi
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki