REKLAMA

ELKOP: wyniki finansowe

2021-09-20 17:20
publikacja
2021-09-20 17:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ELKOP_Sprawozdanie_Finansowe_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ELKOP_Sprawozdanie_Zarzadu_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ELKOP_raport_z_przegladu_MSR_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 931 5 856 1 304 1 319
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 216 -245 267 -55
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 751 -1 041 165 -234
IV. Zysk (strata) netto 564 -1 291 124 -291
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 700 2 319 374 522
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 31 2 323 7 523
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2 510 -6 881 -552 -1 549
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -779 -2 239 -171 -504
IX. Aktywa razem * 121 925 124 481 26 970 26 974
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 2 272 986 503 214
XI. Zobowiązania długoterminowe* 41 717 44 657 9 228 9 677
XII. Kapitał własny * 77 936 78 838 17 239 17 084
XIII. Kapitał zakładowy * 78 836 78 836 18 419 18 419
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 28 196 526 15 340 164 28 196 526 15 340 164
XV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO 0,02 -0,08 0,00 -0,02
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) * 1,69 1,71 0,37 0,37


Uwaga! Dla pozycji
bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie
drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2020 roku.Kapitał
zakładowy Spółki wyrażony jest w walucie euro. W księgach został
przeliczony po kursie 4,2802.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
ELKOP Sprawozdanie Finansowe półrocze 2021.pdfELKOP Sprawozdanie Finansowe półrocze 2021.pdf
ELKOP Sprawozdanie Zarządu półrocze 2021.pdfELKOP Sprawozdanie Zarządu półrocze 2021.pdf
ELKOP raport z przeglądu MSR 2021.pdfELKOP raport z przeglądu MSR 2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-20 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2021-09-20 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2021-09-20 Anna Wiśniewska operator espi
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki