REKLAMA

ELKOP: wyniki finansowe

2021-05-17 17:09
publikacja
2021-05-17 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ELKOP_raport_za_Iq2021_-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 954 2 996 646 681
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 478 -1 278 105 -291
III. Zysk (strata) brutto 162 -1 744 35 -397
IV. Zysk (strata) netto 55 -1 706 12 -388
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 279 1 869 61 425
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 -48 2 -11
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -347 -450 -76 -102
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -59 1 371 -13 312
IX. Aktywa razem * 123 925 124 481 26 592 26 974
X. Zobowiązania długoterminowe* 44 364 44 657 9 520 9 677
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 2 134 986 458 214
XII. Kapitał własny * 77 427 78 838 16 614 17 084
XIII. Kapitał zakładowy * 78 836 78 836 18 419 18 419
XIV. Liczba akcji (w szt.)* 46 047 200 46 047 200 46 047 200 46 047 200
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0 -0,17 0,00 0,00
XVI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0 -0,17 0,00 0,00
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)* 1,68 1,71 0,36 0,37
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0,00 0,00


Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane
obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2020 r.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ELKOP raport za Iq2021 -sig.pdfELKOP raport za Iq2021 -sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2021-05-17 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2021-05-17 Anna Wiśniewska operator espi
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki