REKLAMA

ELKOP: wyniki finansowe

2021-04-19 19:36
publikacja
2021-04-19 19:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_ELKOP_SE_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_ELKOP_SE_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lad_Korporacyjny_stosowany_w_ELKOP_SE_w_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_ELKOP_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 381 9 334 2 544 2 170
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 633 10 826 588 2 517
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 060 9 549 237 2 220
IV. Zysk (strata) netto 419 9 130 94 2 122
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -6 088 2 842 -1 361 660
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 1 735 -78 388 -18
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 3 579 -1 074 800 -250
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -774 1 689 -173 393
IX. Aktywa razem 124 481 131 420 26 974 30 861
X. Zobowiązania krótkoterminowe 986 986 214 231
XI. Kapitał własny 78 838 68 418 17 084 16 066
XII. Kapitał zakładowy 78 836 67 456 18 419 15 760
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 237 668 63 282 877 10 273 668 63 282 877
XIV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) 0,04 0,14 0,00 0,03
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 1,71 6,95 0,37 1,63


Kapitał zakładowy Spółki wyrażony jest w walucie euro. W księgach został
przeliczony po kursie 4,2802.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu ELKOP SE za rok 2020.pdfSprawozdanie Zarządu ELKOP SE za rok 2020.pdf
Sprawozdanie finansowe ELKOP SE za rok 2020.pdfSprawozdanie finansowe ELKOP SE za rok 2020.pdf
Ład Korporacyjny stosowany w ELKOP SE w 2020 roku.pdfŁad Korporacyjny stosowany w ELKOP SE w 2020 roku.pdf
Sprawozdanie z badania ELKOP 2020.pdfSprawozdanie z badania ELKOP 2020.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2021-04-19 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Jolanta Gałuszka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki