REKLAMA

ELKOP: wyniki finansowe

2020-11-27 17:35
publikacja
2020-11-27 17:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ELKOP_raport_3q2020_27.11.2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 596 6 401 1 935 1 486
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 222 1 822 50 423
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -766 1 079 -172 250
IV. Zysk (strata) netto -1 078 783 -243 182
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 5 292 2 314 1 191 537
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 26 -985 6 -229
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -6 696 -578 -1 507 -134
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 378 751 -310 174
IX. Aktywa razem * 123 191 131 420 27 214 30 860
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 11 804 986 2 608 231
XI. Kapitał własny * 65 961 68 418 14 571 16 066
XII. Kapitał zakładowy * 67 456 67 456 15 760 15 760
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 22 768 033 279 982 877 22 768 033 279 982 877
XIV. Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (w zł / EURO) -0,05 0,00 -0,01 0,00
XV. Wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł / EURO) 1,67 6,95 0,37 1,63


Uwaga! dla pozycji
bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie
drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2019 r. Kapitał zakładowy Spółki
wyrażony jest w walucie euro. W
księgach został przeliczony po kursie 4,2802.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ELKOP raport 3q2020 27.11.2020-sig-sig.pdfELKOP raport 3q2020 27.11.2020-sig-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2020-11-27 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2020-11-27 Anna Wiśniewska operator espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki