REKLAMA

ELKOP: wyniki finansowe

2020-09-17 17:03
publikacja
2020-09-17 17:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ELKOP_Sprawozdanie_Zarzadu_polrocze_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ELKOP_Sprawozdanie_Finansowe_polrocze_2020_-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srod_SF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 856 3 712 1 319 866
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -245 1 174 -55 274
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 041 893 -234 208
IV. Zysk (strata) netto -1 291 658 -291 153
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 319 1 388 522 324
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 2 323 -764 523 -178
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -6 881 0 -1 549 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 239 624 -504 146
IX. Aktywa razem * 123 183 131 420 27 582 30 860
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 1 616 986 362 231
XI. Zobowiązania długoterminowe* 55 818 62 016 12 498 14 563
XII. Kapitał własny * 65 749 68 418 14 722 16 066
XIII. Kapitał zakładowy * 67 456 67 456 15 760 15 760
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 15 340 164 282 465 616 15 340 164 282 465 616
XV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) -0,08 0,00 -0,02 0,00
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) * 1,67 6,95 0,38 1,63


Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane daneobejmują
w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2019 roku.


Kapitał zakładowy Spółki wyrażony jest w walucie euro. W księgach został
przeliczony po kursie 4,2802.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
ELKOP Sprawozdanie Zarządu półrocze 2020-sig.pdfELKOP Sprawozdanie Zarządu półrocze 2020-sig.pdf
ELKOP Sprawozdanie Finansowe półrocze 2020 -sig-sig.pdfELKOP Sprawozdanie Finansowe półrocze 2020 -sig-sig.pdf
Raport z przeglądu śród SF 2020.pdfRaport z przeglądu śród SF 2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2020-09-17 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2020-09-17 Anna Wiśniewska operator espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki