ELKOP: wyniki finansowe

2019-05-16 17:05
publikacja
2019-05-16 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ELKOP_raport_za_1q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 806 1 146 420 274
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 214 -192 50 -46
III. Zysk (strata) brutto 76 -18 17 -4
IV. Zysk (strata) netto 32 1 385 7 331
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 704 -111 164 -27
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -746 -2 746 -174 -657
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -42 -2 857 -10 -684
IX. Aktywa razem* 95 233 93 986 22 141 21 857
X. Zobowiązania długoterminowe* 33 745 33 654 7 845 7 827
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 2 119 995 493 231
XII. Kapitał własny * 59 369 59337 13 803 13 799
XIII. Kapitał zakładowy * 68 950 68 950 16 030 16 035
XIV. Liczba akcji (w szt.) 9 850 000 985 000 000 9 850 000 985 000 000
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0 0,03 0 0,01
XVI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0 0,03 0 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,03 0,06 1,40 0,01
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0,00


Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane
obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2018 r.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ELKOP raport za 1q2019.pdfELKOP raport za 1q2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2019-05-16 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Anna Wiśniewska operator ESPI
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki