REKLAMA

ELKOP: Elkop Spółka Europejska Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2021-08-31 20:44
publikacja
2021-08-31 20:44
Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Elkop Spółka Europejska przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje, że wskutek złożenia przez członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Adama Stachowicza rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej oraz Komitecie Audytu Emitenta doszło do incydentalnego naruszenia zasady ładu korporacyjnego nr 2.3. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”. Emitent wyjaśnia, że Pan Adam Stachowicz był jednym z dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta spełniającym kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie miał rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent wskazuje, że rezygnacja Pana Adama Stachowicza została złożona bez uprzedzenia, nie była umotywowana a jej skutek został określony na dzień złożenia, stąd Emitent nie miał możliwości zapobieżenia zaistniałej sytuacji. Zarząd podejmie niezbędne kroki celem usunięcie zaistniałego stanu naruszenia oraz dokona niezwłocznie zwołania Walnego Zgromadzenia w którego porządku obrad znajdzie się punkt w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Zarząd Emitenta informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie miało miejsce naruszenie odnośnie opisanej wyżej zasady.
W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  


Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki