REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: wyniki finansowe

2021-04-29 06:29
publikacja
2021-04-29 06:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ELEKTROTIM_raport_skonsolidowany_za_2020-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_ELEKTROTIM_SA_za_rok_2020-sig-sig_(002)-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot._rzetelnosci_-_sprawozdanie_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_na_podst_osw_RN_ET_wybor_firmy_audytorskiej_(par_70_71_ust_1_pkt_7_Rozp_Inf_biez).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ELEKTROTIM_SA_dot_komitetu_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Elektrotim_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_rocznych_sprawozdan_finansowych_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 276 833 258 602 61 873 60 115
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 213 -16 098 5 188 -3 742
III. Zysk (strata) brutto 21 551 -18 072 4 817 -4 201
IV. Zysk (strata) netto 16 593 -14 541 3 709 -3 380
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 435 5 724 7 696 1 331
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 602 -2 271 1 476 -528
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 632 -1 648 -5 058 -383
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 18 405 1 805 4 114 420
IX. Aktywa, razem 182 535 157 125 39 554 36 897
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 111 282 99 388 24 114 23 339
XI. Zobowiązania długoterminowe 7 694 4 479 1 667 1 052
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 86 441 82 815 18 731 19 447
XIII. Kapitał własny 71 253 54 434 15 440 12 782
XIV. Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 163 2 344
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 1,66 -1,46 0,37 -0,34
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,66 -1,46 0,37 -0,34
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,14 5,45 1,55 1,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,14 5,45 1,55 1,28
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:kurs średnioroczny 2020
roku: 4,4772 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na
31.12.2020r.: 4,6148 złkurs średnioroczny 2019 roku: 4,3018 zł;
kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na 31.12.2019r.: 4,2585 zł


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy_sig.pdfList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy_sig.pdf Pismo Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.
ELEKTROTIM_raport_skonsolidowany_za_2020-sig-sig-sig-sig.pdfELEKTROTIM_raport_skonsolidowany_za_2020-sig-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2020
Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM SA za rok 2020-sig-sig (002)-sig.pdfSprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM SA za rok 2020-sig-sig (002)-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020
Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności - sprawozdanie skonsolidowane.pdfOświadczenie Zarządu dot. rzetelności - sprawozdanie skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia spr. fin.
Informacja Zarządu_na podst ośw_RN ET_wybór firmy audytorskiej (par 70_71_ust 1 pkt 7 Rozp Inf bież).pdfInformacja Zarządu_na podst ośw_RN ET_wybór firmy audytorskiej (par 70_71_ust 1 pkt 7 Rozp Inf bież).pdf Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania spr. fin.
Oświadczenie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA dot komitetu audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA dot komitetu audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Elektrotim 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfElektrotim 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Ocena rocznych sprawozdań finansowych dokonana przez Radę Nadzorczą.pdfOcena rocznych sprawozdań finansowych dokonana przez Radę Nadzorczą.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań ELEKTROTIM S.A. i Grupy Kapitałowej za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2021-04-29 Dariusz Połetek Członek Zarządu
2021-04-29 Dariusz Kozikowski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Dariusz Połetek w/z Głównego Księgowego Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki