3,9600 zł
0,25% 0,0100 zł
Elektrotim SA (ELT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_ELEKTROTIM_SA_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ELEKTROTIM_GK_raport_skonsolidowany_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_ELEKTROTIM_SA_za_rok_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_skons_spr_fin_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_spr_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ELEKTROTIM_SA_dot_komitetu_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_Elektrotim_SA_2018_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_rocznych_sprawozdan_finansowych_za_2018_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 310 472 293 087 72 763 69 048
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 299 -977 -304 -230
III. Zysk (strata) brutto -2 607 -2 573 -611 -606
IV. Zysk (strata) netto -3 908 -4 482 -916 -1 056
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -31 303 7 123 -7 336 1 678
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 948 -5 979 -691 -1 409
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 630 -2 460 2 491 -580
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -23 621 -1 316 -5 536 -310
IX. Aktywa, razem 178 599 175 942 41 535 42 183
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 107 144 99 492 24 917 23 854
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 482 1 294 345 310
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 95 462 85 356 22 200 20 465
XIII. Kapitał własny 71 455 76 450 16 617 18 329
XIV. Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 322 2 393
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) -0,39 -0,45 -0,09 -0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,39 -0,45 -0,09 -0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,16 7,66 1,67 1,84
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,16 7,66 1,67 1,84
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,00 0,35 0,00 0,08


Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:kurs
średnioroczny 2018 roku: 4,2669 zł; kurs ostatniego dnia okresu
sprawozdawczego na 31.12.2018r.: 4,3000 złkurs średnioroczny
2017 roku: 4,2447 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na
31.12.2017r.: 4,1709 zł


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa ELEKTROTIM SA do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa ELEKTROTIM SA do Akcjonariuszy.pdf Pismo Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.
ELEKTROTIM GK raport skonsolidowany za 2018.pdfELEKTROTIM GK raport skonsolidowany za 2018.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2018
Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM SA za rok 2018.pdfSprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM SA za rok 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. i Grupy za rok 2018
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skons_spr_fin 2018.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skons_spr_fin 2018.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia spr. fin.
Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania spr_fin.pdfInformacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania spr_fin.pdf Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania spr. fin.
Oświadczenie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA dot komitetu audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA dot komitetu audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. komitetu audytu
Sprawozdanie biegłego rewidenta_Elektrotim SA_2018_skonsolidowane.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta_Elektrotim SA_2018_skonsolidowane.pdf Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Ocena rocznych sprawozdań finansowych za 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą.pdfOcena rocznych sprawozdań finansowych za 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań ELEKTROTIM i Grupy za rok 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2019-04-30 Sławomir Cieśla Członek Zarządu
2019-04-30 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu
2019-04-30 Krzysztof Wójcikowski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Ewa Wójcikowska Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.