REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.

2021-07-13 16:58
publikacja
2021-07-13 16:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) informuje, iż w dniu 13.07.2021 r. została zawiadomiona przez Państwa Ewę i Krzysztofa małżonków Folta o zbyciu akcji Spółki przez Panią Ewę Folta, w wyniku czego nastąpiła zmiana posiadanego przez Państwa Ewę i Krzysztofa małżonkowie Folta udziału poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zawiadomienie).

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A. nastąpiło na skutek transakcji zbycia akcji ELEKTROTIM S.A. na rynku regulowanym w następujących ilościach i terminach: zbycie 2.880 akcji w dniu 16.06.2021r., zbycie 1.000 akcji w dniu 25.06.2021r., zbycie 9.796 akcji w dniu 05.07.2021r., zbycie 1.104 akcji w dniu 06.07.2021r.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem przed zawarciem ww. transakcji Państwo Ewa i Krzysztof małżonkowie Folta posiadali łącznie 2.004.364 akcje ELEKTROTIM S.A. co stanowiło udział 20,08% w kapitale zakładowym ELEKTROTIM S.A. i uprawniało do 2.004.364 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 20,08% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego na rachunku Pani Ewy Folty zapisane było 500.000 akcji ELEKTROTIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zmiana udziału posiadanych łącznie przez Państwo Ewa i Krzysztof małżonkowie Folta akcji poniżej progu 20% nastąpiła w wyniku transakcji zbycia 9.796 akcji w dniu 05.07.2021 r. Zmiana udziału zapisanych na rachunku Pani Ewy Folty akcji poniżej progu 5% nastąpiła w wyniku transakcji zbycia 2.880 akcji ELEKTROTIM S.A. w dniu 16.06.2021 r.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, na moment sporządzania zawiadomienia, Państwo Ewa i Krzysztof małżonkowie Folta łącznie posiadają 1.989.584 akcje ELEKTROTIM S.A. co stanowi udział 19,93% w kapitale zakładowym ELEKTROTIM S.A. i uprawnia do 1.989.584 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 19,93% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego na rachunku Pani Ewy Folty zapisanych jest 485.220 akcji, co stanowi udział w wysokości 4,86% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

Ogólna liczba akcji ELEKTROTIM S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 9.983.009.

Wg zawiadomienia nie występują podmioty zależne od Państwa Ewy i Krzysztofa małżonków Folta posiadające akcje ELEKTROTIM S.A., ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-13 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2021-07-13 Dariusz Połetek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki