3,9600 zł
-1,00% -0,0400 zł
Elektrotim SA (ELT)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 11.06.2019r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_WZA_ELEKTROTIM_S.A._11-06-2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_WZA_ELEKTROTIM_SA_11-06-2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekt_Polityka_Wynagrodzen_ET_2019-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa_oraz_formularze.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ELTRAKO_sprawozdanie_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_na_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-30
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 11.06.2019r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 11 czerwca 2019r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej działalności spółki Eltrako Sp. z o.o. w roku 2018, tj. spółki przejętej przez ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh przez przeniesienie całego majątku Eltrako Sp. z o.o. na ELEKTROTIM S.A. (łączenie się przez przejęcie):
6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eltrako Sp. z o.o. za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok
14. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2018.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2018.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2018.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 27.06.2018r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w roku 2018.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Czupryna z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2018r. do 31.12.2018r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika.
26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Heydel.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
30. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 23/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022”.
32. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce MAWILUX S.A. przy sprawowaniu zarządu przez Prezesa Zarządu MAWILUX S.A.
33. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce MAWILUX S.A. przy sprawowaniu zarządu przez Członka Zarządu MAWILUX S.A.
34. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje:
1. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych,
2. projekty uchwał,
3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. sprawozdanie finansowe spółki Eltrako Sp. z o.o. - spółki przejętej przez ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza, działając zgodnie z Zasadą Szczegółową nr II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 11.06.2019r. za wyjątkiem projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie WZA ELEKTROTIM S.A. 11-06-2019.pdfOgłoszenie WZA ELEKTROTIM S.A. 11-06-2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA ELEKTROTIM S.A. na dzień 11.06.2019r.
Projekty uchwał WZA ELEKTROTIM SA 11-06-2019.pdfProjekty uchwał WZA ELEKTROTIM SA 11-06-2019.pdf Projekty uchwał na WZA ELEKTROTIM S.A. na 11.06.2019r.
projekt_Polityka Wynagrodzeń ET 2019-2021.pdfprojekt_Polityka Wynagrodzeń ET 2019-2021.pdf Projekt "Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A." na lata 2019-2021
Wzór pełnomocnictwa oraz formularze.pdfWzór pełnomocnictwa oraz formularze.pdf Wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
ELTRAKO sprawozdanie 2018.pdfELTRAKO sprawozdanie 2018.pdf Sprawozdanie finansowe spółki Eltrako Sp. z o.o. za rok 2018, spółki przejętej przez ELEKTROTIM S.A.
Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów na WZA.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA ET S.A. 11.06.2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2019-04-30 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.