REKLAMA

EKOPARK: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2021 r.

2021-06-11 14:15
publikacja
2021-06-11 14:15
Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Quaestor S.A. z siedzibą w Warszawie wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.06.2021 r.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.
W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że wynikła konieczność zmiany składu osobowego organów nadzorczych Spółki.
Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.06.2021 r. przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki za rok 2020.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok 2020.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Radcy Nadzorczej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Radcy Nadzorczej.
16.Wolne głosy i wnioski.
17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik do raportu stanowią:
- projekt uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
- rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
Załączniki
20210611_141524_0000134432_0000132499.pdf
20210611_141524_0000134432_0000132500.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki