REKLAMA

EKOPARK S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2021 r.

2021-06-11 14:28
publikacja
2021-06-11 14:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
projekty_uchwal_dodatkowe.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ekopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
EKOPARK S.A.
Temat
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Quaestor S.A. z siedzibą w Warszawie wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.06.2021 r.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.
W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że wynikła konieczność zmiany składu osobowego organów nadzorczych Spółki.
Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.06.2021 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki za rok 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Radcy Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Radcy Nadzorczej.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik do raportu stanowią:
- projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
- rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały.


Załączniki
Plik Opis
projekty uchwał dodatkowe.pdfprojekty uchwał dodatkowe.pdf projekt dodatkowych uchwał
Ekopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza_2021.pdfEkopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza_2021.pdf nowy formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 WOJCIECH TRAWIŃSKI PREZES ZARZĄDU WOJCIECH TRAWIŃSKI
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki