REKLAMA

EFEKT: wyniki finansowe

2021-04-26 21:11
publikacja
2021-04-26 21:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SSF_GK_EFekt-_26_04_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr.Zarzadu_GK_efekt_SA_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JZP_SSF_-_na_podstawie_MSSF_-_KG_Efekt_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdania_grupy_kapitalowej_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Efekt_2020_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 675 47 750 6 856 11 100
II. Koszty działalności operacyjnej 19 691 40 042 4 401 9 308
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 887 33 634 645 7 819
IV. Zysk (strata) brutto 985 31 437 220 7 308
V. Zysk (strata) netto 365 27 084 81 6 296
VI. Amortyzacja 1 850 3 594 401 844
VII. Zużycie materiałów i energii 2 236 5 392 485 1266
VIII. Aktywa trwałe 126 306 135 205 27 370 31 749
IX. Aktywa obrotowe 28 796 3 350 6 240 787
X. Kapitał własny 76 376 72 729 16 550 17 079
XI. Kapitał zakładowy 4 995 1 665 1 082 391
XII. Zobowiązania długoterminowe 54 580 53 428 11 827 12 546
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 146 12 405 5 232 2 913
XIV. Środki pieniężne na koniec okresu 10 629 303 2303 71
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 775 7 439 2 408 1 729
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 235 -15 836 -500 -3 681
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 484 -5 778 108 -1 343
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 15,28 43,68 3,31 10,26
XIX. Liczba udziałów/akcji w sztukach 4 998 450 1 665 150 4 998 450 1 665 150
XX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,07 16,27 0,02 3,78


*Dane
bilansowe prezentowane są za okres porównywalny kończący się 31.12.2020
roku, zgodnie z formatem prezentowanym w skonsolidowanym sprawozdaniu z
sytuacji finansowej.Średnie
kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank
Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą:poszczególne
pozycje dla danych bilansowych – według średniego kursu ogłoszonego na
dzień 31 grudnia 2019 r.  przez Narodowy Bank Polski
(4,2585 zł / EURO), oraz średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia
2020 r.  przez Narodowy Bank Polski (4,6148 zł / EURO) 
poszczególne
pozycje dla danych rachunku zysków i strat – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu
sprawozdawczego: rok 2020 (4,4742zł / EURO), rok 2019 (4,3018zł / EURO).Poszczególne
pozycje jednostkowego rachunku dochodów całkowitych oraz jednostkowego
rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.

Podstawowe
pozycje jednostkowego bilansu, jednostkowego rachunku dochodów całkowitych
oraz jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego
sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF GK EFekt- 26_04_2021.pdfSSF GK EFekt- 26_04_2021.pdf Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KG "efekt"
Spr.Zarządu GK efekt SA za 2020.pdfSpr.Zarządu GK efekt SA za 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KG "efekt"
Sprawozdanie z badania JZP SSF - na podstawie MSSF - KG Efekt SA.pdfSprawozdanie z badania JZP SSF - na podstawie MSSF - KG Efekt SA.pdf Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KG "efekt"
ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdania_grupy_kapitalowej_za_2020.pdfocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdania_grupy_kapitalowej_za_2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.sprawozdania z działalności GK Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w 2020 r. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy "efekt" S.A. za rok 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej Efekt 2020 Komitet Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Efekt 2020 Komitet Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Michał Kawczyński Prezes Zarządu Michał Kawczyński
2021-04-26 Michał Bartczak Wiceprezes Zarządu Michał Bartczak
2021-04-26 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Ewelina Estera Cieślak Osoba Sporządzająca sprawozdanie finansowe Ewelina Estera Cieślak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki