REKLAMA

EFEKT: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

2021-03-31 11:23
publikacja
2021-03-31 11:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza EFEKT S.A. z siedzibą w Krakowie, (dalej: „Emitent” „Spółka "), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, podaje do publicznej wiadomości informacje o zmianie terminów przekazania do publicznej wiadomości raportów : jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 r.

Pierwotnie daty publikacji wskazanych raportów były ustalone :
jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 roku, na dzień 2 kwietnia 2021 roku,
Nowy terminy przekazania raportów okresowych, o których mowa powyżej to :
– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 – 12.04.2021

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2021 nie ulegają na dzień dzisiejszy zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Change
of publication date of periodic reports.The
Management Board of Korporacja Gospodarcza EFEKT S.A. with
its registered office in Kraków, (hereinafter: "the Issuer" "the
Company"), in relation to the current report No. 2/2021 of 28 January
2021 on the schedule for the transmission of periodic reports in 2021,
shall make public the change in the dates of publication of reports:
individual and consolidated annual report for 2020.


Originally, the dates of
publication of the indicated reports were fixed:


individual & consolidated
annual report for 2020 as at 2 April 2021,


The new deadlines for the
submission of the interim reports referred to above are:


– individual and
consolidated annual report 2020 – 12 April 2021.The
remaining dates and information indicated in current report No 2/2021
are unchanged as of today.


Detailed legal basis:

§
80 clause 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018
on current and periodic information published by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information required by the laws
of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki